Обрати сторінку

Наукова діяльність

Кафедра міжнародних економічних відносин

Наукова діяльність

   Здійснення наукових досліджень є одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри міжнародних економічних відносин.

    В рамках наукової школи кафедри, заснованої у 1995 році заслуженим діячем науки та техніки, доктором економічних наук, професором Ю.В. Макогоном, розвивалось декілька напрямів та проблематик досліджень – механізми регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств та організацій на регіональному рівні (д.е.н., проф. Макогон Ю.В.); транснаціоналізація економічних систем в умовах глобальної інтеграції (д.е.н., проф. Орєхова Т.В.); системна трансформація старопромислових регіонів світової економіки в умовах глобалізації (д.е.н., проф. Хаджинов І.В.).

  Серед основних етапів становлення наукової школи кафедри міжнародних економічних відносин слід відзначити такі:

   1995–2002 рр. – початковий етап: відкриття аспірантури за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, формування напрямів досліджень, захисти перших кандидатських дисертацій відбувалися у міждисциплінарному полі в спеціалізованих вчених радах зі спеціальностей;

   2002–2008 рр. – відкриття на економічному факультеті Донецького національного університету Спеціалізованої вченої ради К 11.051.03 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Захист 93 кандидатських дисертацій з проблем дослідження розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин.

  2008 – по теперішній час – відкриття на економічному факультеті Донецького національного університету Спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 із захисту докторських дисертацій за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2008 року – захист докторської дисертації Орєхової Т.В. на тему «Транснаціоналізація економічних систем в умовах глобальної інтеграції». З 2008 року по теперішній час в межах напряму досліджень Орєхової Т.В. під її науковим керівництвом було захищено 14 кандидатів економічних наук та 2 доктори філософії. 2013 року – захист докторської дисертації Хаджинова І.В. на тему «Системна трансформація старопромислових регіонів світової економіки в умовах глобалізації». З 2014 року в межах напряму досліджень Хаджинова І.В. під його науковим керівництвом було захищено 4 кандидати та 1 доктор економічних наук.

   Тематика наукових досліджень наукової школи кафедри міжнародних економічних відносин, у порівнянні з іншими школами, фокусується на дослідженні трансформацій стратегії інтеграції до систем міжнародних економічних відносин суб’єктів міжнародного бізнесу та регіонів, які відбуваються під впливом новітніх трендів глобального економічного розвитку. Науковим дослідженням притаманне широке використання економіко-математичних методів аналізу та моделювання.

   За останні 5 років в межах наукової школи проводились дослідження за такими ініціативними темами, як: «Формування міжнародної конкурентоспроможності регіону на основі інноваційно-інвестиційної моделі розвитку» (номер держреєстрації 0113U003659, 2013–2017 рр.), «Формування конкурентних стратегій національних виробників в сучасній парадигмі глобального економічного середовища» (номер держреєстрації 0118U002395, 2018–2020 рр.).

   За результатами досліджень було підготовлено та видано 8 колективних монографій, 68 публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; 16 публікацій у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку; 11 публікацій у наукових виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Результати досліджень було апробовано на 54 міжнародних та всеукраїнських конференцій, за матеріалами яких було видано 156 тез доповідей.

   В межах наукової школи було захищено 23 докторських та понад 150  кандидатських дисертацій.

   За вагомий внесок у розвиток науки викладачі кафедри неодноразово були нагороджені почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Вінницької обласної державної адміністрації.

    Високий рівень наукової активності кафедри доводять також досягнення, що відображені у результатах щорічних оцінювань науково-педагогічних і педагогічних кадрів Університету. Так, професори кафедри Орєхова Т.В., Савченко М.В. та доцент кафедри Атаманчук З.А. є переможцями у персональному рейтингу викладачів. Окрім того, за результатами колективного рейтингу, кафедра міжнародних економічних відносин  входить у Топ-4 кафедр Університету.

Детальніше за посиланням