Обрати сторінку

Кафедра обліку, аналізу і аудиту

Кафедра обліку, аналізу і аудиту

Кафедра обліку, аналізу і аудиту була створена у 1966 році та є провідною кафедрою з підготовки фахівців спеціальності «Облік і оподаткування» ступеня освіти «Бакалавр» та «Магістр».

Очолює кафедру Заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України Іонін Євген Євгенович.

Високий кваліфікаційний рівень професорсько- викладацького складу кафедри забезпечений базовою освітою, доповненою досвідом міжнародного обліку, отриманим в ході закордонних стажувань, підвищення кваліфікації у Вищій школі підприємництва (м. Київ), Київському національному економічному університеті, Бізнес-школі при Нью- Кастловському університеті, Барселонському університеті, Паризькому університеті, Інституті Департаменту обліку Шотландії, консультативному центрі Німеччини і Італії.

Підвищуючи свій професійний рівень, викладачі кафедри брали участь в Європейській програмі TACIS, у семінарах у рамках проектів Світового банку, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), удосконалюють професійні знання в Аудиторській палаті України та Палаті аудиторів і бухгалтерів України.

Кафедра увійшла до складу кращих кафедр, допущених до міжнародної акредитації та участі в програмі Агентства США з міжнародного розвитку «Реформи бухгалтерського обліку в приватному секторі України».

Однією з перших кафедра брала участь в Європейській програмі «Навчання бухгалтерському обліку та аудиту в Україні» TACIS.

На кафедрі постійно діють курси професійного навчання безробітних для Донецького обласного центру зайнятості за напрямом «Аудитори та кваліфіковані бухгалтери» (код 2411.2), курси професійного вдосконалення «Автоматизації бізнес процесів. Управління підприємством і бухгалтерія».

Історія кафедри

Історія становлення та розвитку кафедри обліку, аналізу та аудиту починається з відкриття в м. Донецьку навчально-консультаційного пункту (філії) Київського інституту народного господарства. Зі створенням на основі цієї філії Донецького держуніверситету в 1966 р. як структурного підрозділу економічного факультету була організована кафедра обліку та аналізу господарської діяльності.

Освітні програми

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма «Диджитал-облік і оподаткування» (СО «Бакалавр)

Мета освітньої програми – підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, які діють відповідно до етичних принципів, свободи і доброчесності та володіють глибокими фундаментальними знаннями та прикладними навичками, що дозволять їм, завдяки сформованим компетентностям з прийняття ефективних гнучких управлінських рішень, розв’язувати практичні проблеми ведення обліку та адміністрування податків за допомогою цифрових інструментів та технологій у ціннісній парадигмі інноваційних змін.

Особливість освітньої програми:

  • Унікальна освітня програма в Центральному регіоні України. 
  • Фокус на опанування професійних диджитал-компетентностей, що будуть актуальними найближчі десятиліття і враховують перспективи розвитку науки, економіки і технологій як в Україні, так і у світі. 
  • Практична спрямованість освітньої програми, можливість роботи з інноваційним прикладним програмним забезпеченням, формування навичок з обліку, оподаткування аудиту, аналізу та обробки інформації з використанням цифрових інструментів. 
  • Можливість удосконалення англомовної підготовки у професійній сфері за рахунок доступної міжнародної академічної мобільності.

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма «Облік і оподаткування» (СО «Бакалавр)

Мета програми – орієнтована на підготовку конкурентоспроможного фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані завдання за допомогою інноваційних технологій та інструментів ведення обліку та адміністрування податків, інтегрованого у суспільство та соціально-відповідального за результати професійної діяльності.

Випускник освітньої програми здатний займати посади у сфері управління, обліку, контролю, аналізу, оподаткування, економіки, зокрема, бухгалтер, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, консультант з податків і зборів,  економіст з: бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, планування, матеріально-технічного забезпечення, податків і зборів, економічний радник, аналітик, інспектор-ревізор, кредитний інспектор, оцінювач (експертна оцінка майна).

Освітня програма «Облік і оподаткування» (СО «Магістр»)

Мета освітньої програми – підготовка сучасного дослідника в сфері обліку та оподаткування на основі формування комплексу компетентностей, що забезпечують розуміння закономірностей, динаміки, проблем та перспектив розвитку облікових систем у галузях економіки та регіонах.

Магістерська програма «Облік і оподаткування» передбачає підготовку фахівців, які здатні здійснювати організацію та ведення обліку на підприємствах всіх форм власності, здійснювати облік та адміністрування податків, а також формувати фінансову та управлінську звітність.