Обрати сторінку

Кафедра обліку, аналізу і аудиту

Кафедра обліку, аналізу і аудиту

Кафедра обліку, аналізу і аудиту була створена у 1966 році та є провідною кафедрою з підготовки фахівців спеціальності «Облік і оподаткування» ступеня освіти «Бакалавр» та «Магістр».

Очолює кафедру Іонін Євген Євгенович, Заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор, відмінник освіти, України Іонін Євген Євгенович.

Високий кваліфікаційний рівень професорсько-викладацького складу кафедри забезпечений базовою освітою, доповненою досвідом міжнародного обліку, отриманим в ході закордонних стажувань, підвищення кваліфікації у Вищій школі підприємництва (м. Київ), Київському національному економічному університеті, Бізнес-школі при Нью-Кастловському університеті, Барселонському університеті, Паризькому університеті, Інституті Департаменту обліку Шотландії, консультативному центрі Німеччини і Італії.

Підвищуючи свій професійний рівень, викладачі кафедри брали участь в Європейській програмі TACIS, у семінарах у рамках проектів Світового банку, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), удосконалюють професійні знання в Аудиторській палаті України та Палаті аудиторів і бухгалтерів України.

Кафедра увійшла до складу кращих кафедр, допущених до міжнародної акредитації та участі в програмі Агентства США з міжнародного розвитку «Реформи бухгалтерського обліку в приватному секторі України».

Однією з перших кафедра брала участь в Європейській програмі «Навчання бухгалтерському обліку та аудиту в Україні» TACIS.

На кафедрі постійно діють курси професійного навчання безробітних для Донецького обласного центру зайнятості за напрямом «Аудитори та кваліфіковані бухгалтери» (код 2411.2), курси професійного вдосконалення «Автоматизації бізнес процесів. Управління підприємством і бухгалтерія».

Історія кафедри

Історія становлення та розвитку кафедри обліку, аналізу та аудиту починається з відкриття в м. Донецьку навчально-консультаційного пункту (філії) Київського інституту народного господарства. Зі створенням на основі цієї філії Донецького держуніверситету в 1966 р. як структурного підрозділу економічного факультету була організована кафедра обліку та аналізу господарської діяльності.

Освітні програми

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма «Облік і оподаткування» (СО «Бакалавр)

Мета освітньої програми – формування особистості фахівця з обліку та оподаткування, здатного вирішувати типові та складні непередбачувані завдання і проблеми комплексного характеру галузі управління та адміністрування.

Програма бакавріату передбачає підготовку фахівців, які володіють знаннями основ фундаментальних економічних наук, що формують цілісну систему розуміння закономірностей функціонування та взаємодії економічних систем як у макро-, так і мікросередовищі. Програма бакалавріату «Облік і оподаткування» передбачає, що студенти оволодівають методикою ведення бухгалтерського обліку, контролю (аудиту) та аналізу діяльності підприємств різних видів економічної діяльності та форм власності.

Освітня програма «Облік і оподаткування» (СО «Магістр»)

Мета освітньої програми – підготовка сучасного дослідника в сфері обліку та оподаткування на основі формування комплексу компетентностей, що забезпечують розуміння закономірностей, динаміки, проблем та перспектив розвитку облікових систем у галузях економіки та регіонах.

Магістерська програма «Облік і оподаткування» передбачає підготовку фахівців, які здатні здійснювати організацію та ведення обліку на підприємствах всіх форм власності, здійснювати облік та адміністрування податків, а також формувати фінансову та управлінську звітність.