Обрати сторінку

Кафедра маркетингу та бізнес-аналітики

Кафедра маркетингу та бізнес-аналітики

Кафедру маркетингу було засновано в 1972 році, у перше п’ятиріччя з дня створення економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса.

Маркетинг є невід’ємною складовою будь-якої організації та бізнес-моделі. В сучасних умовах, коли відбуваються динамічні зміни в сфері інформаційних технологій, зміщуються пріоритети у бік цифрової економіки, коли мінливість споживача стає все швидкішою,  саме маркетинг та маркетингові інструменти дозволяють компаніям адаптуватися до нових вимог ринку та рухати бізнес вперед. Все це і обумовлює той факт, що попит ринку праці на фахівців в сфері маркетингу є стабільно високим.

Місія кафедри формування високоосвіченої, соціально-відповідальної верстви українського суспільства, яка, на підставі отриманих знань, буде компетентна здійснювати професійну діяльність та якісні трансформації в економіці держави.

Мета – забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з маркетингу відповідно до запитів сучасного суспільства, конкурентоспроможних на ринку праці, які володіють інноваційним мисленням, спеціальними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності.

Основні завдання:

 • кадрове забезпечення освітнього процесу на високому рівні та у відповідності до ЛУ та критеріїв     Положення про акредитацію ОП;
 • забезпечення якості та конкурентоспроможності освітніх програм, які реалізуються на кафедрі маркетингу;
 • розвиток інтелектуального капіталу кафедри;
 • розвиток сучасної організаційно-методичної роботи;
 • забезпечення участі учасників освітнього процесу у програмах академічної мобільності;
 • формування лояльного внутрішньокорпоративного середовища;
 • сприяння розвитку студентського самоврядування;
 • інтенсифікація маркетингових зусиль щодо створення позитивного іміджу кафедри маркетингу серед здобувачів вищої освіти та абітурієнтів.

За роки існування спеціальності і кафедри підготовлено більш 5,5 тисяч фахівців сфери матеріально-технічного забезпечення, управління матеріальними ресурсами та маркетингу, з них майже 3 тисячі маркетологів.

За 15 років роботи існування аспірантури на кафедрі маркетингу підготовлено та захищено у спеціалізованих вчених радах 6 докторів та 28 кандидатів економічних наук.

Кафедра маркетингу економічного факультету відповідає вимогам п. 5 ст. 33 Закону України «Про вищу освіту».

На сьогоднішній день на кафедрі працює 5 штатних викладачів, які мають наукові ступені та вчені звання. Два викладачі мають сертифікати, які підтверджують володіння іноземною мовою на рівні В2.

На сьогодні контингент здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами кафедри, складає 165 осіб.

Вже традиційно студенти спеціальності «Маркетинг» є учасниками та призерами професійних конкурсів, таких як «Black sea science», «Національний фестиваль соціальної реклами», Олімпіади та Конкурсу студентських наукових робіт з маркетингу.

Продовжується традиційне співробітництво кафедри з освітніми та науковими установами, укладаються нові договори про співпрацю. Співробітники кафедри разом з представниками інших кафедр університету тісно співпрацюють з Вінницькою міською радою, Вінницькою обласною державною адміністрацією. До навчальних занять залучаються практики в сфері маркетингу та представники бізнес-структур.

Історія кафедри

Реагуючи на зміни, що відбувалися в державі та адаптуючись до потреб суспільства, назва кафедри теж змінювалась

 • З 1972 р. – «Економіка і організація матеріально-технічного забезпечення»,
 • З 1990 р. – «Управління матеріальними ресурсами і організація оптової торгівлі засобами виробництва»,
 • З 1993 р. – «Маркетинг»,
 • З 01.07.2022 р. – «Маркетинг та бізнес-аналітика» (об’єднання кафедри маркетингу та кафедри економічної та управлінської аналітики).

Освітні програми

Кафедрою маркетингу та бізнес-аналітики розроблено та реалізуються освітні програми, які відповідають Закону України «Про вищу освіту», Стандартам вищої освіти з маркетингу та запитам сучасного ринку праці.

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітня програма «Маркетинг» (СО «Бакалавр)

Програма спрямована на підготовку високоінтелектуальних, конкурентоспроможних професіоналів-інноваторів у сфері маркетингу, здатних здійснювати фахову діяльність, визначати тренди в галузі та впливати на трансформації в економіці держави на принципах соціальної відповідальності.

Особливостями ОПП є:

– формування фахових компетентностей на основі принципів інноваційності та креативності з використанням Digital-технологій та інструментарію Інтернет-маркетингу;

– запровадження інноваційного підходу при формуванні індивідуальної освітньої траєкторії за допомогою програмного забезпечення;

– залучення практиків до навчального процесу та можливість отримання додаткових компетентностей під час постійно діючого наукового гуртка «Marketing – the next level»

– можливість участі у програмах академічної мобільності здобувачів освіти;

– урахування досвіду провідних ЗВО України та кращих іноземних освітніх програм в сфері маркетингу при формуванні освітніх компонентів (https://www.bachelorsdegreecenter.org/best-marketing-degree/)

Освітня програма «Маркетинг» (СО «Магістр»)

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з маркетингу, які володіють інноваційним способом мислення, фаховими компетентностями, необхідними для ефективного управління маркетинговою діяльністю підприємств та організацій, відповідають запитам ринку праці та здатні застосовувати отримані знання в наукових дослідженнях проблем розвитку теорії та практики маркетингу.

Особливості програми полягають у наступному:

– викладання двох практико-орієнтованих дисциплін англійською мовою;

– застосування сучасних універсальних та спеціалізованих інформаційних систем та програмних продуктів;

– вивчення спеціальних дисциплін, які присвячено проблематиці маркетингових рішень, з фокусом на маркетингову аналітику та цифровий маркетинг;

– можливість участі у програмах академічної мобільності здобувачів;

– орієнтація програми на підготовку крос-галузевих фахівців, здатних до системного та креативного мислення.

– поєднання традиційних та інноваційних форм навчання через інтерактивні компоненти програми та використання засобів віртуальних комунікацій;

– урахування досвіду провідних ЗВО України та кращих іноземних освітніх програм в сфер маркетингу (https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings-masters-marketing/top-10-universities-masters-marketing-degrees)

Освітня програма «Бізнес-аналітика» (СО «Бакалавр»)

Бізнес-економіка – одна з наймолодших і найперспективніших ОП сучасної економічної освіти, нова галузь професійної діяльності, що формується на стику економіки, менеджменту та аналітики з активним залученням сучасних інформаційних технологій.

Бізнес економіка – це найбільш універсальна та затребувана економічна ОП. Вона надає унікальну можливість випускникам знайти застосування своїм знанням, вмінням і навичкам практично в будь-якій сфері соціально-економічної діяльності, де потрібні дослідження і вирішення широкого спектра аналітичних завдань.

Бакалавр за освітньою програмою «Бізнес-Економіка» готується також як фахівець широкого профілю для аналізу даних і прийняття оптимальних управлінських рішень у різноманітних сферах діяльності, що вимагає фундаментальних знань з математики, інформатики, аналітики, моделювання, природничих, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Саме тому, випускник Бізнес-економіки – це не просто економіст. Це професіонал з великими крос-дисциплінарними знаннями і здібностями до аналізу. Бо він є одночасно економістом, психологом, соціологом, менеджером і аналітиком.

Бізнес-економіка=Бізнес-аналітика + Економіка підприємством + Управління персоналом

Бізнес економіка – це ОП для тих, хто не уявляє життя без комунікації, аналітичного мислення, креативу, зацікавлених у застосуванні економічної теорії та глибинних методів аналізу до прийняття управлінських і бізнес-рішень.

Програма спрямована на підготовку фахівців економіко-управлінського профілю з поглибленим знанням сучасних інформаційних технологій та вмінням комплексного аналітичного мислення, що дозволяє приймати обґрунтовані бізнес-рішення.

Ця програма для Вас:

· Якщо Ви шукаєте можливість самовираження в процесі реалізації управлінських рішень, орієнтовані на творчі експерименти, налагодження комунікацій, публічні виступи та спілкування з аудиторією.

· Якщо Ви хочете опанувати неординарну і статусну професію, здатну розвинути організаційні та ораторські здібності, оригінальне мислення, лідерський потенціал, задовольнити кар’єрні амбіції і бажання мати гідний заробіток.

· Якщо Ви вирішили отримати затребувану освіту, що користується стабільно високим попитом як серед вітчизняних, так і серед закордонних роботодавців за її універсальність, адже кадрові посади передбачені на підприємствах будь-якої сфери підприємництва, а без аналітики прийняття рішень просто не неможливе.

Випускники ОП «Бізнес-економіка» затребувані у всіх галузях національної економіки, у державних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, у сфері соціальної діяльності, виробництва, бізнесу, туристичної індустрії та ін.

Тому що вони універсальні фахівці, здатні здійснювати економічну, аналітичну та організаційно-управлінську діяльність в різних організаціях, відомствах і установах, які поєднують в собі глибоке розуміння економічних процесів і лідерські якості, вміння працювати з людьми і з інформацією, формувати ефективну стратегію управління і розвитку як персоналу, так і компанії в цілому.

Переваги навчання на ОП Бізнес-економіка:

· Ви опануєте 3 престижні професії із високим рівнем зп за 4 роки;

· Отримаєте можливість мати високооплачувану цікаву роботу;

· Прокачаєте свої soft skills: навчитеся працювати в команді та керувати нею,

· Розвинете свої аналітичні та креативні навички.

· Оволодієте сучасними технологіями, необхідними для аналізу бізнес-процесів, керування підприємством та його персоналом.