Обрати сторінку

Місія, бачення, перспективні завдання

Місія факультету відповідно до Стратегії розвитку Університету 2017 – 2025 рр. полягає у формуванні високоосвіченого соціально відповідального професіонала в сфері економіки й управління, інтегрованого у динамічне конкурентне середовище. 

Бачення  

Економічний факультет у складі сучасного класичного університету ― це: 

  • один із лідерів економічної й управлінської освіти в країні, інтегрованої до європейського освітнього простору, що відповідає сучасним запитам світового ринку праці, внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів; 
  • провідний науковий центр прикладних досліджень, що забезпечує активне впровадження економічних управлінських та соціальних інновацій у національну та регіональну економіку; 
  • середовище зі сталими демократичними традиціями, культом знань і науки, академічної свободи, атмосферою творчості та корпоративної солідарності. 

Мета – розвиток кадрового, наукового, інноваційного, організаційно-економічного та соціального потенціалу факультету на основі поєднання власного досвіду з кращими національними та світовими практиками. 

Песпективні завдання:

1. Підвищення наукового потенціалу факультету у проведенні прикладних досліджень на запит національної та регіональної економіки
2. Створення умов для розвитку наукових шкіл факультету у сферах економіки, управління та міжнародних економічних відносин
3. Розбудова системи комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності наукових шкіл факультету
4. Популяризація науково-дослідної діяльності серед здобувачів вищої освіти