Обрати сторінку

Зовнішні стейкхолдери про нас

        Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, Положення про розробку та реалізацію освітніх програм, Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (ВЗЯВО) ДонНУ імені Василя Стуса, сучасних вимог до акредитації освітніх програм на економічному факультеті здійснюється моніторинг та удосконалення освітніх програм. Освітні програми переглядаються гарантом, членами групи забезпечення, експертами з якості щодо відповідності цілей програми місії і стратегії ЗВО, затвердженим стандартам вищої освіти. Згідно з Законом України «Про вищу освіту», нормативний зміст підготовки здобувачів має відповідати результатам навчання, визначеним у стандартах. 

Моніторинг ОП здійснюється із залученням стейкхолдерів (потенційних роботодавців, професіоналів-практиків, органів місцевого самоврядування, випускників, студентів) з метою виявлення їхніх потреб, визначення слабких і сильних сторін ОП, урахування пропозицій і реалізація їх під час визначення обов’язкових і вибіркових компонентів, що сприяють формуванню індивідуальної траєкторії навчання здобувача. Обговорення здійснюється під час роботи фокус-груп, круглих столів, тематичних семінарів, зустрічей випускників, професійних зустрічей тощо. Саме там роботодавці, випускники можуть надати зворотний зв’язок, об’єктивно оцінити якість реалізації програм і відповідність вимогам ринку праці. 

     10.04.2021р. У рамках обговорення проектів освітніх програм за СО «Бакалавр» та СО «Магістр» «Облік і оподаткування» кафедрою обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса провела круглий стіл зі стейкхолдерами, експертами, випускниками спеціальності та студентами.

До обговорення були залучені представники аудиторських фірм, обласної держадміністрації, Рахункової палати, підприємства культурно-інноваційного спрямування, комунального підприємства, закладів вишої освіти. Запрошені спікери, що мають значний досвід праці у сфері обліку, зовнішнього та внутрішнього аудиту, державного контролю, оподаткування, надали вичерпну оцінку проекту освітньої програми, внесли свої пропозиції, висловили думки щодо сучасних вимог до компетентностей випускників спеціальності «Облік і оподаткування».
Важливою складовою обговорення було надання експертами рецензій означених проектів.
Випускники кафедри, а зараз затребувані фахівці з обліку, аналізу, аудиту та оподаткування, висловилися щодо актуальності та змістовності програм. Також кафедра бере до уваги і думки майбутніх спеціалістів – здобувачів вищої освіти, які незабаром вийдуть на ринок праці.

Висловлюємо подяку всім учасникам круглого столу за можливість формування ефективної платформи для подальшого вдосконалення освітнього процесу за ОП «Облік і оподаткування». Сподійваємося на подальшу співпрацю.

URL:  https://www.facebook.com/accountingdepdonnu/posts/2669177943371121

   07.11.2019р. кафедрою обліку, аналізу і аудиту було проведено Круглий стіл «Сучасні виклики ринку праці при підготовці фахівця з обліку та оподаткування», куди було винесено питання щодо вимог до фахівця з обліку і оподаткування на вітчизняному ринку праці, а також напрямів реалізації дуальної освіти при підготовці обліковця. В круглому столі прийняло участь 14 роботодавців, колектив кафедри обліку, аналізу і аудиту, студенти і випускники спеціальності 071 Облік і оподаткування. У якості представників роботодавців були: 

1. Головне управління ДПС у Вінницькій області, начальник управління податкових перевірок, трансферного ціноутворення та міжнародного оподаткування (Андреяшкіна Т.І.) 

2. Комунальне підприємство «Гніваньводоканал», головний бухгалтер (Ісаєва Н.В.). 

3. Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, головний бухгалтер (Кипоренко О.В.) 

4. ПрАТ «КПМГ АУДИТ», консультант з податків та зборів (Корж М.О.) 

5. ТОВ «Аксіома-В», директор (Костинюк В.М.) 

6. ТОВ «Бухгалтер Гарант», директор (Костинюк І.П.) 

7. ТОВ «Ернст енд Янг», експерт з аудиту (Кюрджиєв А.С.) 

8. ТОВ Аудиторська фірма «Надійність», директор Манько Н.Ф.) 

9. Вінницька обласна державна адміністрація, завідувач сектору внутрішнього аудиту (Мельник О.І.) 

10. ТОВ Український центр з обліку і аудиту «ВЄДА», директор (Мельник Т.В.) 

11. ТОВ «Впроваджувальний центр «Аксіома», консультант-аналітик з впровадження 1-С систем (Мошура Л.О.) 

12. ТОВ «Нікон Груп», директор (Романюк С.Р.) 

13. Національний комплекс «Експоцентр України», головний бухгалтер (Тарасенко О.О.) 

14. АТ «Перший український міжнародний банк», департамент ризик-менеджменту, управління кредитного адміністрування, керівник сектору супроводження кредитних справ ПУМБ (Черних Г.В.) 

За результатами круглого столу «Сучасні виклики ринку праці при підготовці фахівця з обліку та оподаткування» підбито висновки та означено перспективи подальшої співпраці роботодавців з кафедрою обліку, аналізу і аудиту ДонНУ ім. Василя Стуса у напрямку дуальної освіти.

URL:  https://www.facebook.com/accountingdepdonnu/posts/2524336314521952

     ОПП за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» переглянуто членами групи забезпечення у співпраці із стейкхолдерами відповідно до затверджених стандартів, сучасних потреб ринку, які визначено на основі дослідження моніторингу ринку праці, портрета сучасного фінансиста. Всі освітні програми прорецензовані на професійну відповідність сучасного фінансиста, рецензентами є: 

1. Співак Інна Віталіївна, начальник відділу аналізу міжнародної економіки Департамент монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України. 

2. Добровольський Олександр Ігорович, заступник директора з розвитку ТОВ «Фруктона-ВН». 

3. Черних Ганна Володимирівна, керівник сектору кредитних справ ПАТ «Перший український міжнародний банк». 

4. Мартьянов Максим Петрович, заступник директора – начальник управління стратегічного розвитку департаменту економіки і інвестицій міської ради, секретар комісії. 

Масштабний захід було проведення кафедрою фінансів, банківської справи і страхування «True finance: кар’єра, тренди, виклики», який об’єднав погляди студентів, випускників, професіоналів практиків і викладачів, і спільно було окреслено сучасний портрет фінансиста, який втілено в освітні програми спеціальності 072.   

      Наразі всі освітні програми економічного факультету знаходяться в актуальному стані і відповідають сучасним вимогам ринку праці. 

URL:  https://www.facebook.com/donnu.finance/posts/2391830374254358

      Наказом МОН України № 959 від 10.07.2019 р. було затверджено Стандарт вищої освіти України зі спеціальності 073 «Менеджмент» для першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів, що зумовило перегляд та затвердження ОНП «Бізнес-адміністрування» та ОПП «Загальне бізнес-адміністрування». До перегляду освітніх програм було залучено колишніх випускників, роботодавців: Донця О. Є. – начальник юридичного відділу ПрАТ «Дніпровагонмаш» та Іванова А. В. – заступник директора виконавчого «Індустріальна спілка Донбасу», які висловили свої пропозиції щодо підвищення якості освіти за спеціальностями кафедри та надали рецензії. 

Робочою групою у співпраці із стейкхолдерами було переглянуто і оновлено редакції освітньо-професійних програм «Менеджмент організацій та адміністрування» (СО Магістр), «Менеджмент» (СО Бакалавр) з метою забезпечення відповідності встановленим цілям діяльності, потребам здобувачів вищої освіти та суспільства в цілому, адаптовано ОП до сучасних вимог. 

До конструктивного обговорення щодо розроблення та реалізації освітньої програми «Менеджмент» були залучені зовнішні стейкхолдери: Марицька С.В., директор Костянтинівського міського центру зайнятості та Дудинський А.Д., керівник групи з забезпечення збуту Філіп Морріс Україна. 

При написанні ОП «Управління персоналом та економіка праці» та «Менеджмент персоналу» проводились обговорення з приводу підбору компонентів ОПП, які спроможні сформувати загальні та спеціальні (фахові) компетентності в робочих групах: 

1) з членами групи забезпечення; 

2) з випускниками спеціальності, які працюють за спеціальністю – Аляровою А.В., Арабаджі С.В. 

У 2019 році було переглянуто: 

1) бакалаврської ОПП «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 Економіка у зв’язку із затвердженням Стандарту освіти за СО «Бакалавр» за спеціальністю 051 Економіка; 

2) бакалаврської ОПП «Менеджмент персоналу» спеціальності 073 Менеджмент у зв’язку із затвердженням Стандарту освіти за СО «Бакалавр» за спеціальністю 051 Менеджмент, а також зміни назви ОПП у результаті аналізу ринку освітніх послуг. 

 

Перегляд і внесення змін до ОП Бізнес-аналітика та статистика, Бізнес-аналітика було зумовлено затвердженням стандарту 051 Економіка та результатами проведеного аналізу ринку праці у галузі аналітики. 

 

Перегляд ОП за спеціальністю 075 «Маркетинг» відбувся у 2018 році за СО «Бакалавр» та у 2019 році – за СО «Магістр», що обумовлено затвердженням стандартів. Членами робочої групи були здобувачі вищої освіти та випускники спеціальності (випуск 2013, 2016 та 2017), їх пропозиції враховано на підставі результатів опитувань та особистого спілкування. Окрім цього, при розробці ОП «Маркетинг» враховувались рекомендації Української асоціації маркетингу, дійсним членом якої є завідувач кафедри Боєнко О.Ю. Освітні програми були прорецензовані топ-менеджерами з маркетингу відомих підприємств України. 

       До формування освітніх програм «Економіка підприємства», «Підприємництво і торгівля», «Туристичний бізнес», «Інноваційне підприємництво», які розроблені представниками проектних груп кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки були залучені випускники, які на сьогоднішній день є потенційними роботодавцями. Освітні програми приведені у відповідність стандартам вищої освіти (051 Економіка, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність), місії і стратегії ДонНУ імені Василя Стуса, є актуальними, відповідають сучасним вимогам ринку праці, що підтверджується отриманими відгуками-рецензіями стейкхолдерів.