Обрати сторінку

Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки

Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки

 

Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса створена в 2017 році шляхом злиття кафедри економіки підприємства та кафедри економічної теорії та розвитку і розміщення продуктивних сил.

Кафедра позиціонує себе як структурний підрозділ, який застосовує нову філософію надання освітніх послуг, здійснюючи перехід від системи отримання теоретичних знань до компетентнісного підходу, що базується на міждисциплінарному навчанні, розширенні практичної підготовки, і реалізується на засадах інноваційності з використанням сучасних інструментів і технологій навчання.

Метою діяльності кафедри є підготовка компетентних та конкурентоспроможних фахівців у сфері економіки, підприємництва та туристичного бізнесу колективом висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, відкритих до партнерських відносин, здатних вирішувати перспективні завдання та виконувати роль новаторів, спроможних стати осередком концентрації інноваційних, креативних, міжсекторальних підходів щодо підвищення потенційних можливостей у сфері надання освітніх послуг.

Основними завданнями діяльності кафедри є:

· надання якісних освітніх послуг у відповідності до освітніх стандартів і норм, що реалізують вимоги до змісту вищої освіти та формування доступних умов навчання для кожного студента;

· здійснення ефективної освітньої діяльності та модернізації навчально-виховного процесу з метою підвищення фахової компетентності випускників вишу;

· формування якісної структури кадрового забезпечення кафедри;

· забезпечення інноваційного розвитку кафедри;

· формування на кафедрі наукової школи та забезпечення її визнання у науковій спільноти;

· створення можливостей для розширення наукових досліджень кафедри;

· залучення обдарованих випускників-магістрів до навчання в аспірантурі;

· формування ефективних форм партнерства як із вітчизняними, так і зарубіжними освітніми закладами, структурами влади і бізнесу;

· підвищення міжнародної мобільності викладачів і студентів;

· пошук можливостей участі у виконанні проєктних пропозицій;

· використання сучасних форм і методів проведення профорієнтаційної роботи, в тому числі, через мережу Internet, для залучення потенційних абітурієнтів до навчання на освітні програми, які реалізуються кафедрою.

Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки економічного факультету відповідає вимогам п. 5 ст. 33 Закону України «Про вищу освіту».

На сьогоднішній день на кафедрі працює 10 штатних викладачів, у тому числі на посаді професора – 1 особа, на посадах доцентів – 9 осіб.

Всі викладачі кафедри мають вчені звання професора або доцента.

За результатами рейтингування показників діяльності за 2017, 2018 роки кафедра була кращою серед кафедр економічного напрямку. В 2019-2021 роках кафедра входить до ТОР-3 кафедр Університету.

П’ять викладачів кафедри (професор Козловський С.В., доценти Ахновська І.О., Болгов В.Є., Солоненко Ю.В., Трегубов О.С.) за результатами внутрішньоуніверситетського рейтингування посідають місця в ТОР-25, усі інші входять до груп HIGH та MIDLE.

Викладачі кафедри посідають найвищі позиції за результатами опитувань студентів щодо якості викладання.

Вісім викладачів мають сертифікати, які підтверджують високий рівень володіння іноземною мовою.

Абсолютна більшисть викладачів кафедри мають власний досвід підприємницької діяльності.

На сьогодні контингент здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами кафедри, складає більше 200 осіб. Завдяки колосальній роботі університету впродовж щодо інтеграції у місцевий освітній простір, активній профорієнтаційній роботі факультету та викладачів кафедри контингент студентів щорічно збільшується.

Продовжується традиційне співробітництво з освітніми та науковими установами, укладаються договори з новими партнерами.

Співробітники кафедри разом з представниками інших кафедр університету тісно співпрацюють з Вінницькою міською радою, Вінницькою обласною державною адміністрацією, беруть участь у ряді проєктів (Школа молодого посадовця, Інтегрований розвиток міста Вінниця, Туристична рада при Міському голові, тощо).

Кафедрою організовуються та проводяться достатньо «гучні» заходи для здобувачів вищої освіти всього університету – зустрічі з практиками, які працюють в професійних спілках підприємців, в ресторанному, туристичному бізнесі, в сфері соціального підприємництва, екскурсії на цікаві підприємства.

Спільно з іншими підрозділами університету, а саме з кафедрою менеджменту та поведінкової економіки та кафедрою маркетингу та бізнес-аналітики реалізується освітня програма «Бізнес-економіка (бізнес-аналітика, економіка підприємства, управління персоналом)», з кафедрою менеджменту та поведінкової економіки – освітня програма «Соціальне підприємництво», з кафедрою політології та державного управління – освітні програма «Публічне управління та державне адміністрування» та «Управління постконфліктними територіями».

Викладачі кафедри активно впроваджують інноваційні форми роботи.

Двоє співробітників кафедри (Інна Ахновська та Олександр Трегубов) мають сертифікати тренерів та активно використовують тренінгові технології в навчальному процесі.

Разом з Відкритою бізнес-академією проводяться заходи «Школа підприємця «Я – Boss» та «Школа туристичного бізнесу».

Викладачі кафедри спільно з Донецьким обласним центром зайнятості брали участь у реалізації курсів перепідготовки безробітних за програмою «Фахівець з ефективності підприємства».

Співробітники кафедри мають досвід участі у грантових програмах.

Активна професійна, громадська та інша діяльність викладачів та співробітників кафедри неодноразово відзначена державними та відомчими нагородами, а також грамотами та подяками від керівництва університету.

Історія кафедри

 

У 1966-1969 роках керував кафедрою її організатор академік НАН України, доктор економічних  наук, професор Алимов О.М. Спочатку кафедра називалася «Планування народного господарства» і готувала фахівців у цій галузі для органів управління і планування…

Освітні програми

Кафедрою підприємництва, корпоративної та просторової економіки реалізуються унікальні освітні програми, які за своєю структурою відповідають вимогам сучасного акредитаційного процесу, створені у відповідь на виклики часу, на політичні, економічні й структурні зрушення в країні.

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес» (СО «Бакалавр»)

Програма спрямована на всебічний розвиток особистості здобувача вищої освіти як конкурентоспроможного фахівця, який діє відповідно до етичних принципів, свободи і доброчесності, здатного розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми, використовуючи інноваційні технології, сучасні базові інструменти управління та адміністрування в організації підприємницької діяльності, електронної (інтернет) комерції та туристичної діяльності.

Програма орієнтована на багатовекторну підготовку фахівців та передбачає оптимальне поєднання змісту теоретичної та практичної підготовки, а саме вмінь організовувати і управляти власним бізнесом, торгово-технологічними та інформаційними процесами, проводити біржову діяльність, займатися електронною комерцією, проєктувати бізнес процеси на сучасних торговельних інтернет майданчиках, оцінювати і управляти результативністю туристичної справи, удосконалювати комерційні процеси інтернет-трейдингу, підприємництва та туристичного бізнесу.

Програма виконується в активному науково-дослідницькому середовищі, надає можливість участі у регіональних програмах та фахових тренінгах з актуальних проблем розвитку підприємництва, електронної (інтернет) комерції та туристичної діяльності.

До навчального процесу залучаються керівники та співробітники туристичних компаній, підприємств та організацій державної, комунальної та приватної форм власності. Програма надає можливість англомовної підготовки за окремими освітніми компонентами.

Освітня програма «Інноваційне підприємництво» (СО «Магістр»)

Мета програми – підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими фундаментальними знаннями та прикладними навичками, що дозволять їм гідно конкурувати на ринку праці завдяки сформованих компетентностей з прийняття ефективних гнучких управлінських рішень в сферах підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах їх інноваційних змін.

Програма орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних підприємців, фахівців у сфері управління, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища. Формує фахівців з новим перспективним способом мислення, здатних генерувати нові ідеї для сучасного бізнесу, застосовувати новітні методи управління підприємницькою діяльністю на внутрішніх та зовнішніх ринках. Передбачає можливість удосконалення англомовної підготовки у професійній сфері.

Спеціальність 051 «Економіка підприємства»

Освітня програма «Економіка підприємства» (СО «Магістр»)

Мета програми – підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими фундаментальними знаннями та прикладними навичками, здатних вирішувати дослідницькі і управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що дозволить їм гідно конкурувати на ринку праці завдяки сформованих компетентностей.

Структура програми передбачає оволодіння фундаментальними знаннями щодо економічних процесів та закономірностей організації, функціонування та розвитку підприємств. Орієнтована на глибоку спеціальну професійну підготовку сучасних аналітиків, підприємців, фахівців у сфері управління, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасного мінливого економічного середовища. Формує фахівців зі стратегічним способом мислення, здатних застосовувати існуючі методи наукового дослідження. Передбачає можливість удосконалення англомовної підготовки у професійній сфері.

Міждисциплінарна освітня програма «Управління постконфліктними територіями» (СО Магістр)

Вже сьогодні, попри те, що наші міста продовжує руйнувати російська зброя, ми маємо розуміти як їх відновлювати. Має бути ґрунтовне розуміння відновлення нашого життєвого простору.

Донецький національний університет імені Василя Стуса усвідомлює необхідність підготовки фахівців, які були б здатні взяти на себе післявоєнне відновлення країни, всіх сфер життезабезпечення. Підготувати таких фахівців-магістрів має на меті нова міждисциплінарна освітня програма «Управління постконфліктними територіями», розроблена в рамках проєкту “Відновлення України після Перемоги, що реалізується за підтримки Fulbright Ukraine

Особливості програми:

1. Основною задачею випускників програми стане експертне консультування з практик постконфліктного миробудувництва (в сфері безпеки та правосуддя, економіки, відновлення системи управління та надання адміністративних послуг, у сфері публічної дипломатії та соціокультурних процесів).

2. Окрім основної кваліфікації, здобувачі будуть мати право на вибір додаткових компетентностей в сфері управління постконфліктом, шляхом обрання індивідуальних програм навчання що повʼязані з майбутньою сферою діяльності: «Консультування з відновлення постконфліктної території», «Менеджмент територій», «Постконфліктні соціальні комунікації».

3. Забезпечувати викладання на програмі будуть фахівці в сферах політології, економіки, менеджменту, права, психології, комунікацій. Серед викладачів – 10 докторів наук, професорів; 11 кандидатів наук, доцентів.

4. До викладання професійних дисциплін залучаються фахівці в сфері безпеки, правосуддя, правоохоронної діяльності з Донецького державного університету внутрішніх справ, а також фахівці-практики у сфері соціального захисту, екології, оцінки майна тощо, представники центрів зайнятості, місцевих органів влади, міжнародних структур.

5. Підсумком програми повинна стати розроблена кожним здобувчачем модель управління постконфліктною територією в одному з обраних ним аспектів.

6. Після успішного закінчення освітньої програми випускники отримамають диплом магістра за двома спеціальностями: 052 «Політологія» та 073 «Менеджмент».