Наука

Наукові школи

На економічному факультеті плідно працюють визнані в Україні та за кордоном наукові школи:

міжнародних економічних відносин (д.е.н., проф. Макогон Ю.В., д.е.н., проф. Орєхова Т.В., д.е.н., проф. Хаджинов І.В.),

сучасних проблем управління персоналом і економіки праці (д.е.н., проф. Шаульська Л.В., д.е.н., проф. Дороніна О.А.),

антикризового управління та підтримки інноваційної діяльності (д.е.н., проф. Ситник Л.С., д.е.н., проф. Безгін К.С.),

формування фінансово-кредитних механізмів управління національною економікою (д.е.н., доц. Лактіонова О.А., к.е.н., доц. Беспалова А.Г.),

обліково-аналітичного забезпечення управління економічними суб’єктами (д.е.н., проф. Іонін Є.Є.),

статистичного аналізу, моделювання та прогнозування соціально-економічних і демографічних процесів (д.е.н., проф. Сидорова А.В.),

стратегія інноваційного розвитку суб’єктів підприємницької діяльності  (к.е.н., доц.Трегубов О.С., к.е.н., доц. Ахновська І.О. ),

використання математичних методів, моделей та інформаційних технології в економіці (д.е.н., проф. Христіановський В.В.).

Дослідження проводяться науковими колективами 10 кафедр факультету до складу яких входять, зокрема, 20 докторів економічних наук та понад 80 кандидатів наук. 

 

Аспірантура та докторантура

​На факультеті активно ведеться підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації –докторів та кандидатів економічних наук (докторів філософії). 

Аспірантура факультету ліцензована за спеціальностями:

  •  Економіка
  •  Менеджмент
  •  Міжнародні економічні відносини

Станом на кінець 2016 р. в аспірантурі та докторантурі факультету проходили підготовку 48 здобувачів наукових ступенів. Керівництво аспірантами та докторантами здійснюють переважно доктори економічних наук, професори.  

 

Рада молодих вчених

Рада молодих вчених економічного факультету Донецького національного університету — організація, що на добровільних засадах об’єднує студентів, аспірантів, молодих викладачів та науковців.

Її головна мета — сприяння творчій самореалізації молодих учених в науково-дослідній роботі.

Пріоритетами діяльності Ради є:

  • сприяння якісному поліпшенню наукової творчості студентів, аспірантів і молодих учених у науково-дослідній роботі;
  • надання наукової, дослідницької, організаційної допомоги зацікавленим особам;
  • сприяння створенню, поширенню і впровадженню передових економічних, інформаційних і соціальних технологій;
  • координація зусиль студентів, аспірантів і молодих учених у сфері програм обміну і навчання за кордоном;
  • проведення незалежних досліджень з економічних і соціальних питань;
  • організація і проведення Всеукраїнських і Міжнародних наукових конференцій і тренінг-семінарів;
  • налагодження і підтримка наукових зв’язків із студентами, аспірантами, молодими викладачами і науковцями з інших регіонів України, ближнього та дальнього зарубіжжя;
  • координація взаємодії між студентами, аспірантами, викладачами і співробітниками ДонНУ;
  • участь у програмах діяльності інших організацій.

Ми завжди відкриті для співпраці і будемо раді можливості розширити коло наших партнерів, що ставлять за мету систематизацію і поглиблення знань у сфері економічних досліджень!

 

 

Спеціалізована вчена рада

​На факультеті функціонує Спеціалізована вчена рада Д 11.051.03 (Голова ради – д.е.н., проф. Орєхова Т.В., заступник Голови ради – д.е.н., проф. Шаульська Л.В.) із захисту дисертаційних робіт за здобуття наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук за трьома спеціальностями:

  • 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
  • 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
  • 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»​ 

Склад Спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03

  1. Орєхова Тетяна Вікторівна, д.е.н., професор, проректор, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 08.00.02 (Голова).
  2. Шаульська Лариса Володимирівна, д.е.н., професор, декан, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 08.00.07 (заступник голови).
  3. Якимова Наталія Сергіївна, к.е.н., доцент кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 08.00.07 (вчений секретар).

    Члени ради:

  4. Анісімова Ольга Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 08.00.04;
  5. Антонюк Валентина Полікарпівна, д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут економіки промисловості НАН України, спеціальність 08.00.07;
  6. Безгін Костянтин Сергійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 08.00.07;
  7. Великий Юрій Володимирович, д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, спеціальність 08.00.04;
  8. Гринкевич Світлана Степанівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.07;
  9. Дороніна Ольга Анатоліївна, д.е.н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 08.00.07;
  10. Іонін Євген Євгенович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 08.00.04;
  11. Кістерський Леонід Леонідович, д.е.н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 08.00.02;
  12. Ковальчук Світлана Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 08.00.04;
  13. Козловський Сергій Володимирович, професор, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 08.00.07;
  14. Лук’яненко Дмитро Григорович, д.е.н., перший проректор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.02;
  15. Омельченко Володимир Якович, д.е.н., професор, професор кафедри, Маріупольський державний університет, спеціальність 08.00.02;
  16. Сидорова Антоніна Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 08.00.04;
  17. Ситник Людмила Степанівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 08.00.02;
  18. Філіпішин Ігор Володимирович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 08.00.04;
  19. Хаджинов Ілля Васильович, д.е.н., професор, проректор, Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність 08.00.02.
     

Термін дії ради: 22.12.2016-22.12.2019.

​Контакти ради: [email protected]