Обрати сторінку

Наука

НАУКОВІ ШКОЛИ 

На кафедрах факультету створено та успішно функціонують наукові школи за такими напрямами:

 • міжнародні економічні відносини (кафедра міжнародних економічних відносин);
 • обліково-аналітичне забезпечення  управління економічними суб’єктами (кафедра обліку, аналізу і аудиту);
 • математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (кафедра економічної та управлінської аналітики);
 • вдосконалення фінансово-кредитних механізмів управління національною економікою (кафедра фінансів та банківської справи);
 • економічний механізм функціонування промисловості регіону (кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки);
 • статистичні методи дослідження соціально-економічних та демографічних процесів (кафедра економічної та управлінської аналітики);
 • дослідження сучасних проблем менеджменту (кафедра менеджменту та поведінкової економіки);
 • управління персоналом і економіка праці (кафедра менеджменту та поведінкової економіки).

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВІ ВИДАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Науковими колективами кафедр економічного факультету дослідницька робота ведеться в межах дослідної тематики:

 1. Інтегрований розвиток територій: кадрова, маркетингова та інноваційна складові.
 2. Методологія конвергентного менеджменту інноваційного розвитку регіональних економічних систем.
 3. Економіко-математичні методи та моделі функціонування систем у нестабільному соціально-економічному середовищі.
 4. Формування конкурентних стратегій національних виробників в сучасній парадигмі глобального економічного середовища.
 5. Детермінанти соціально-економічного зростання регіону: статистична оцінка, моделювання та прогнозування.
 6. Фінансово-кредитні інструменти гнучкого управління в умовах циклічного економічного розвитку.

Наукові видання факультету

Наукові фахові журнали
з економіки:

 • Економіка і організація управління (головний редактор – д.е.н., проф. Козловський С.В.). Видання внесено до переліку наукових фахових видань України, категорія Б (наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020)
 • Фінанси, облік, банки (головний редактор – д.е.н., проф. Іонін Є.Є.; видавався до 2019р. ).

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

На факультеті активно ведеться підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації –докторів та кандидатів економічних наук (докторів філософії). 

Аспірантура ліцензована за трьома спеціальностями:

Спеціалізована вчена рада Д 11.051.03 (Голова ради – д.е.н., проф. Орєхова Т.В.) із захисту дисертаційних робіт за здобуття наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук працювала у 2016-2019 рр. за трьома спеціальностями:

 • 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
 • 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
 • 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

У грудні 2019 р. раду переєстровано на новий термін з правом прийняття дисертаційних робіт за спеціальностями:

 • 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
 • 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».
 • 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Станом на 01.09. 2020 р. в аспірантурі та докторантурі факультету проходили підготовку:

 • 4 докторанти;
 • 39 аспірантів.

За період 2017-2020 рр. дисертації захистили 14 аспірантів та викладачів економічного факультету, у том числі захищено 2  докторські дисертації

 

НАУКОВІ ЗАХОДИ  

На факультеті щорічно проводяться наукові заходи для студентів:

 • Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (2014-2019 рр.);
 • Всеукраїнська наукову конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці» (2015-2020 рр.).

На базі кафедри менеджменту та поведінкової економіки у 2014-2019 рр. проводився ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці».

Новаціями стали наукові заходи, проведені за підтримки студентського самоврядування факультету:

 • Інтелектуальне змагання студентів факультету «Що? Де? Коли?»
 • Інтелектуальне змагання студентів економічного факультету «Найрозумніший».

У травні 2019 р. факультет став співорганізатором міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи», яка проводилась у ДонНУ імені Василя Стуса.

Науковці факультету приймають активну участь у наукових заходах різного рівня як в Україні, так і за кордоном.

 

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

На факультеті створена та ефективно працює Рада молодих вчених економічного факультету – організація, що на добровільних засадах об’єднує студентів, аспірантів, молодих викладачів та науковців та ставить за мету сприяння творчій самореалізації молодих учених в науково-дослідній роботі. До складу Ради входять молоді науковці різних кафедр факультету:
1. Рязанов Микола Романович (голова) – здобувач третього рівня вищої освіти, спеціальність 051 Економіка (кафедра менеджменту та поведінкової економіки);
2. Тарасенко Лілія Олександрівна – здобувач третього рівня вищої освіти, спеціальність 051 Економіка (кафедра обліку, аналізу і аудиту);
3. Дубель Михайло Володимирович – здобувач третього рівня вищої освіти, спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини (кафедра міжнародних економічних відносин);
4. Руденок Ольга Олександрівна – здобувач третього рівня вищої освіти, спеціальність 051 Економіка (кафедра фінансів і банківської справи);
5. Ставська Катерина Анатоліївна – здобувач другого рівня вищої освіти, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (кафедра фінансів і банківської справи);
6. Шатківська Аліна Сергіївна – здобувач другого рівня вищої освіти, спеціальність 051 Економіка (кафедра економічної та управлінської аналітики);
7. Витяганець Інна Миколаївна – здобувач першого рівня вищої освіти, спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки);
8. Землякова Ольга Дмитрівна – здобувач першого рівня вищої освіти, спеціальність 075 Маркетинг (кафедра маркетингу);
9. Кушнір Ілона Валеріївна – здобувач першого рівня вищої освіти, спеціальність 051 Економіка (кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки).

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ СТУДЕНТІВ

Студенти факультету приймають активну участь у наукових заходах в Україні та за кордоном і мають значні здобутки у вигляді наукових публікацій, дипломів та грамот на конференціях, конкурсах, олімпіадах.

Найбільш значними науковими досягненнями студентства факультету стали:

2019р.

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни

 • «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності) – Молож Ю.Л., диплом ІІ ступеня; Мережко В.А., диплом ІІІ ступеня
 • Міжнародна економіка – Гончарук С.А., диплом ІІІ ступеня; Халевський О.І., грамота за ІІІ місце у номінації «За фундаментальні знання»; Кліщук І.В.
 • Організація і методика аудиту –  Лесік Є.С., диплом за високий рівень теоретичних знань щодо використання послуг експерта
 • Статистика – Шевчук П., диплом ІІІ ступеня
 • Інвестування – Черниш Н., диплом ІІІ ступеня
 • Податкова система України – Бензар О., диплом
 • Фінансовий менеджмент – Любченко Є., диплом ІІІ ступеня
 • Банківська справа – Гергард М., диплом

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності

 • Економіка/Міжнародна економіка – Роздобудько М.М., диплом ІІ ступеня; Короленко В.О.;  Мурашкіна Н.О.
 • Управління персоналом та економіка праці – Бабій А. – диплом І ступеня; Півошенко А.; Польгуль Д.; Левицький О.
 • «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – Остапенко Ю.М., грамота за творчий підхід при виконанні завдань
 • «Маркетинг» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – Крупчатнікова Т.С., грамота за глибокі теоретичні знання проявлені при виконанні завдань
 • Облік і оподаткування – Лесік Є.С., диплом переможця у номінації «Знавець фінансового обліку»; Серженік Я.С., дипломом переможця у номінації «Знавець аудиту»

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт

 • Банківська справа – Бензар О., диплом І ступеня
 • Економіка підприємства – Ступіна О.В., диплом ІІІ ступеня; Височина Я.В., грамота у номінаціїї “за застосування економіко-математичних методів”; Ніколаєнко А.В., грамота у номінації “за вагому практичну значимість роботи”.
 • Маркетинг – Янчук С.В., диплом ІІ ступеня; Фаринюк Н.В., диплом ІІ ступеня; Шаповал А.С., диплом ІІ ступеня.
 • Міжнародні економічні відносини – Неголюк Ю.В., диплом ІІ ступеня.
 • Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом – Гончарук С.А., диплом І ступеня.
 • Облік і оподаткування – Пудкалюк Х.О., диплом ІІІ ступеня.

Інші види конкурсів

  • Міжнародний конкурс студентських наукових робіт “Black Sea Science” – Статкевич К.О., ІІІ місце
  • ІХ-й Регіональний конкурс рекламних проектів – Мельник С.В., Статкевич К.О., Шаповал А.С., ІІ місце за номінацією «Некомерційна реклама (відео)»; Панченко Д.О., грамота за активну участь.
  • Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності “Маркетинг” – Юзвак С.Л., диплом ІІІ ступеня
  • Всеукраїнський конкурс дипломних (магістерських) робіт зі спеціальності “Управління персоналом та економіка праці” – Бутко В., диплом І ступеня
  • Всеукраїнський конкурс дипломних (магістерських) робіт зі спеціальності «Менеджмент персоналу» – Кошовенко К., диплом ІІІ ступеня
  • Регіональний студентський конкурс «Професія аудитор: сучасний стан, розвиток та перспективи очима молоді»  – Мошура Л., диплом за зайняте 1 місце; Пудкалюк Х., диплом за зайняте 2 місце; Лесік Є., диплом за зайняте 3 місце; Серженік Я., диплом за зайняте 3 місце
  • Міжнародний конкурс інвестиційних аналітиків CFA Challenge – Золотар А., Порошина О., Бензар О., Стецюк А, Дем’янова Ю. 
  • Конкурсу з вирішення кейсів “Tax your Brains” у компанії Deloitte – Черниш Н., Віньгора Д., Ковальчук І., Кречко О.
  • Бізнес-гра “Корпорація ідей 6” – Коновалюк К., Ставська К., Рандіна Д., Стецюк А. Віньгора Д, Мосійчук М. (3 місце)
2018 р.

Перемоги у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності:

– Управління персоналом та економіка праці (Польгуль Д., ІІ місце; Бабій А. І місце);
– Міжнародна економіка (Роздобудько М., ІІ місце)
– Економіка підприємства (Бережок Р., ІІІ місце);
Дипломами та грамотами у номінаціях нагороджені студенти Лесік Є., Серженік Я., Півошенко А. , Ковтунова К., Денисюк Р.

Перемоги у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни:

– Міжнародна економіка (Гончарук С., ІІІ місце);
– Економіка підприємства (Молож Ю. ІІ місце; Мережко В., ІІІ місце)
– Інвестування (Черниш Н., ІІІ місце);
– Фінансовий менеджмент (Любченко Є., ІІІ місце);
– Статистика (Шевчук П., ІІІ місце).
Дипломами та грамотами у номінаціях нагороджені студенти Бобришова К., Бабій А., Бабій М., Ступіна О., Денисюк Р., Авраменко Д., Халевський О., Горкун К., Бензар О., Гергард М., Остапенко Ю., Крупчатнікова Т., Лесік Є., Янковенко О.

Призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямами, спеціальностями:

– Банківська справа (Бензар О., І місце; Федоренко М., І місце);
– Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом (Богданова І., ІІ місце, Гончарук С., І місце);
– Маркетинг (Янчук С., ІІ місце; Фаринюк Н. та Шаповал А., ІІ місце; Ковальчук І. та Соць С., І місце; Статкевич К., ІІІ місце);
– Міжнародні економічні відносини (Неголюк Ю., ІІ місце; Дем’янова Ю., ІІ місце);
– Економіка підприємства (Ступіна О., ІІІ місце )
– Облік і оподаткування (Пудкалюк Х., ІІІ місце; Мошура Л., ІІІ місце);
– Управління персоналом та економіка праці (Старостенко В., ІІ місце)

Конкурси дипломних (магістерських) робіт

– Міжнародні економічні відносини (Хідашелі Л., ІІІ місце, Шульц В., грамота);
– Маркетинг (Козлов Д., ІІІ місце, Юзвак С., ІІІ місце);
– Менеджмент персоналу (Кошовенко К., ІІІ місце);
– Управління персоналом та економіка праці (Бутко В., І місце);
– Підприємництво, торгівля і біржова діяльність (Баландіна К., ІІІ місце; Радченко Д., грамота).

Міжнародні конкурси:

– Міжнародний конкурс студентських наукових робіт “Black Sea Science” (Статкевич К., ІІІ місце)
– Конкурс міжнародних студентських робіт КрНУ імені імені М. Остроградського (Бабкіна А., грамота).

Регіональні студентські конкурси:

– ІХ-й Регіональний конкурс рекламних проектів (Мельник С., Статкевич К., Шаповал А. ІІ місце; Панченко Д., грамота);
– Професія аудитор: сучасний стан, розвиток та перспективи очима молоді (Мошура Л., І місце; Пудкалюк Х., ІІ місце; Лесік Є. та Серженік Я., ІІІ місце).

Професійні змагання та фахові конкурси:

Міжнародний конкурс інвестиційних аналітиків CFA Challenge (Золотар А., Порошина О., Бензар О., Стецюк А, Дем’янова Ю. – проходження у фінал);
Конкурсу з вирішення кейсів “Tax your Brains” у компанії Deloitte (Черниш Н., Віньгора Д., Ковальчук І., Кречко О. – проходження у фінал);
Бізнес-гра “Корпорація ідей 6” (Коновалюк К., Ставська К., Рандіна Д., Стецюк А. Віньгора Д, Мосійчук М. -ІІІ місце).

2015-2017 рр.

Всеукраїнські заходи

ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади:

І місце

 • зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» (Арабаджі Є.В., 2017 р.)

ІІ місце

 • за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» (Мальцева М., 2016 р.; Єрмакова М., 2015 р.)
 • за спеціальністю «Облік і аудит» (Клєпакова М., 2016 р.,2017 р.)
 • за спеціальністю «Міжнародна економіка» (Дем’янова Ю.О., 2017 р.)

ІІІ місце

 • за спеціальністю «Фінанси і кредит» (Авраменко Д.С., 2017 р.),
 • за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» (Поповиченко О.Г., 2017 р.).

Всеукраїнський конкурсі студентських наукових робіт

І місце

 • за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» (Алярова А.В., 2017 р.)

ІІ місце

 • за напрямом «Банківська справа» (Рябцева В., 2016 р., Руденок О.О., 2017 р.)
 • зі спеціальності «Маркетинг» (Шаповалов А., 2016 р. Дубель М.В., 2017 р.)
 • зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» (Алярова А., 2016 р.)
 • зі спеціальності «Міжнародна економіка» (Колнобрицька К., 2016 р.)
 • за напрямом «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» (Васецька Г.В., 2017 р.);

ІІІ місце 

 • за напрямом «Банківська справа» (Гвоздик Д., 2015 р.)
 • за напрямом «Гроші, фінанси і кредит» (Нешко Р.М., 2017 р.)
 • за напрямом «Маркетинг» (Статкевич К.О., 2017 р.)

 Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» (Снісарчук І., 2017 р.)

Міжнародні заходи:

 • ІІ місце на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Фінанси» (Плахотнікова Ю., 2015 р.)
 • ІІІ місце на 4 Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку” (Саржевська А., 2017 р.)
 • участь у фіналі локального етапу світового конкурсу інвестиційних професіоналів в Україні “CFA Institute Research Challenge” 2015-2016 рр. (Шепель М., Чепель К., Рябцева В., Копйов О., Тарасенко Л.)