Обрати сторінку

Кафедра менеджменту та поведінкової економіки

Кафедра менеджменту та поведінкової економіки

«Талант виграє ігри, а командна робота чемпіонати»

«Хороший менеджмент — це мистецтво зробити проблеми настільки цікавими та їх рішення настільки конструктивними, що будь-хто захоче зайнятися ними»

Кафедра менеджменту та поведінкової економіки була створена в 2017 році на основі злиття двох кафедр – кафедри менеджменту та кафедри управління персоналом та економіки праці. Перша була заснована у 1969 році як одна з перших кафедр економічного факультету, метою якої було задоволення попиту економіки у фахівцях з ефективного управління господарською діяльністю та соціальним розвитком організацій. Друга відкрита у 1974 році з метою підготовки фахівців у сфері управління персоналом, наукової організації праці, оплати і нормування та соціально-психологічних засад управління.

Місія кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса – підготовка професіоналів у сфері економіки та менеджменту (конкурентоспроможних, інтелектуальних та інноваційних, гармонійно розвинутих), які інтегровані у суспільство та здатні нести відповідальність за діяльність керованої ними організації.

Стратегічна мета кафедри – на основі розвитку кадрового, наукового та інноваційного потенціалу кафедри забезпечити високу якість підготовки менеджерів, фахівців з управління персоналом та економістів з праці, які будуть затребувані ринком праці, будуть володіти навичками майбутнього та будуть спроможні вирішувати складні (комплексні) фахові завдання.

Напрями розвитку кафедри на 2019-2024 роки щодо реалізації стратегічної мети:

1. зміцнення кадрового потенціалу та підвищення рівня його лояльності;

2. розвиток наукового потенціалу та проектної діяльності;

3. реалізація нової парадигми забезпечення якості вищої освіти;

4. інтернаціоналізація освітньої та наукової діяльності;

5. оновлення форм профорієнтаційної роботи та маркетингового просування освітньо-наукових послуг;

6. формування світоглядного простору розвитку особистості.

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями «Економіка», «Менеджмент», «Соціальне забезпечення» за трьома ступенями освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії.

Здобувачі вищої освіти навчаються за наступними освітніми програмами:

051 Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом) (СО “Бакалавр”);

051 Економіка (СО “Доктор філософії”);

073 Менеджмент (СО “Бакалавр”);

073 Менеджмент організацій та адміністрування» (СО “Магістр”);

073 Менеджмент (СО “Доктор філософії”);

232 Соціальне підприємництво (СО “Магістр”).

Викладацький склад кафедри представлений висококваліфікованими фахівцями у сфері економіки, менеджменту та HR-менеджменту, які постійно підвищують рівень своєї кваліфікації відповідно до сучасних вимог. Здійснюючи освітню і наукову діяльність, кафедра розвиває зовнішні зв’язки із провідними навчальними закладами, організаціями та підприємствами, органами державної влади України, ближнього і далекого зарубіжжя, що дозволяє здійснювати підготовку спеціалістів високої якості.

На кафедрі розвиваються наукові школи з дослідження сучасних проблем управління персоналом і економіки праці та сучасних проблем менеджменту. Ведеться підготовка докторів філософії та докторів наук, науковці кафедри приймають активну участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації (керівництво докторантами та аспірантами, членство у спеціалізованих вчених радах в інших ЗВО, виступи у якості офіційних опонентів, рецензування дисертаційних робіт та авторефератів); входять до складу редакційних колегій вітчизняних та зарубіжних наукових журналів («Економіка і організація управління»; «Соціально-трудові відносини»; «Economic and law paradigm of modern society»).

Розвивається наукова діяльність здобувачів вищої освіти, ефективність якої знаходить відображення в публікаціях студентів, участі їх в наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт та магістерських робіт.

Міжнародний контекст освітньої та науково-практичної діяльності кафедри реалізується за такими напрямами:

– участь студентів та викладачів кафедри у програмах міжнародної академічної мобільності, зокрема у програмі Erasmus+;

– участь викладачів кафедри у реалізації міжнародних проектів (Проект TACIS-TEMPUS Impress, Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС), програма MATRA: проект «Освітня онлайн платформа розвитку підприємницьких та соціальних компетенцій населення Донбасу», проект Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) «Інтегрований розвиток міст в Україні» та ін.)

– участь у наукових заходах, що проводяться закордонними ЗВО;

– закордонні стажування.

Історія кафедри

Історія розвитку кафедри менеджменту та поведінкової економіки є історією двох кафедр економічного факультету.

Кафедра менеджменту була заснована в 1969 році як кафедра економіки, організації і управління промисловими підприємствами з метою задоволення попиту економіки у фахівцях з  ефективного управління господарською діяльністю та соціальним розвитком організацій…

Освітні програми

 

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом)» (СО «Бакалавр)

Освітня програма «Економіка» (СО «Доктор філософії»)

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітня програма «Менеджмент» (СО «Бакалавр»)

Освітня програма «Менеджмент організацій та адміністрування» (СО «Магістр»)

Освітня програма «Менеджмент» (СО «Доктор філософії»)

Спеціальність 232 Соціальне забезпечення

Освітня програма «Соціальне підприємництво» (СО «Магістр»)