Кафедра менеджменту та поведінкової економіки

Кафедра менеджменту та поведінкової економіки

 «Талант виграє ігри, а командна робота чемпіонати»

 «Хороший менеджмент — це мистецтво зробити проблеми настільки цікавими та їх рішення настільки конструктивними, що будь-хто захоче зайнятися ними»

Кафедра менеджменту та поведінкової економіки створена на основі злиття двох кафедр – кафедри менеджменту та кафедри управління персоналом та економіки праці. Перша була заснована у 1969 році як одна із перших кафедр економічного факультету, метою якої було задоволення попиту економіки у фахівцях з ефективного управління господарською діяльністю та соціальним розвитком організацій. Друга відкрита у 1974 році з метою підготовки фахівців у сфері управління персоналом, наукової організації праці, оплати і нормування та соціально-психологічних засад управління.

Місія кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса  –  підготовка професіоналів у сфері економіки та менеджменту (конкурентоспроможних, інтелектуальних та інноваційних, гармонійно розвинутих), які інтегровані у суспільство та здатні нести відповідальність за діяльність керованої ними організації.

Стратегічна мета кафедри – на основі розвитку кадрового, наукового та інноваційного потенціалу кафедри забезпечити високу якість підготовки менеджерів, фахівців з управління персоналом та економістів з праці, які будуть затребувані ринком праці, будуть володіти навичками майбутнього та будуть спроможні вирішувати складні (комплексні) фахові завдання.

Напрями розвитку кафедри на 2019-2024 роки щодо реалізації стратегічної мети:

  1. зміцнення кадрового потенціалу та підвищення рівня його лояльності;
  2. розвиток наукового потенціалу та проектної діяльності;
  3. реалізація нової парадигми забезпечення якості вищої освіти;
  4. інтернаціоналізація освітньої та наукової діяльності;
  5. оновлення форм профорієнтаційної роботи та маркетингового просування освітньо-наукових послуг;
  6. формування світоглядного простору розвитку особистості.

 

Кафедра здійснює підготовку за двома спеціальностями: «Менеджмент» та «Управління персоналом і економіка праці» ступеню освіти «Бакалавр» та «Магістр».

Викладацький склад кафедри представлений висококваліфікованими фахівцями у сфері економіки, менеджменту та HR-менеджменту, які постійно підвищують рівень своєї кваліфікації відповідно до сучасних вимог. Здійснюючи освітню і наукову діяльність, кафедра розвиває зовнішні зв’язки із провідними навчальними закладами, організаціями та підприємствами, органами державної влади України, ближнього і далекого зарубіжжя, що дозволяє здійснювати підготовку спеціалістів високої якості.

Міжнародне співробітництво здійснюється в рамках реалізації проектів: TEMPUS, ERASMUS+, SOFT SKILLS, REAP, USAID. Викладачі та студенти кафедри приймають активну участь у міжнародному обміні досвідом, конференціях, семінарах та стажуваннях.

Історія кафедри

Історія розвитку кафедри менеджменту та поведінкової економіки є історією двох кафедр економічного факультету.

Кафедра менеджменту була заснована в 1969 році як кафедра економіки, організації і управління промисловими підприємствами з метою задоволення попиту економіки у фахівцях з  ефективного управління господарською діяльністю та соціальним розвитком організацій…

 

Освітні програми

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці» (СО «Бакалавр)

 

Освітні програми

Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці» (СО «Магістр»)

 

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітня програма «Менеджмент» (СО «Бакалавр»)

 

Освітня програма «Менеджмент персоналу» (СО «Бакалавр»)

 

Освітня програма «Менеджмент організацій та адміністрування» (СО «Магістр»)