Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки

Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки

Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки була створена з реорганізацією Донецького педінституту до державного університету і відкриттям в ньому економічного факультету у 1966 році.

Очолює кафедру к.е.н., доцент Трегубов Олександр Сергійович.

За весь період функціонування на кафедрі велась науково-дослідницька діяльність і працювали на посадах професора, доцента, старшого викладача, асистентів, наукових співробітників більше 60 чоловік. За цей час зі складу кафедри були виділені і утворені в самостійні кафедри: кафедра статистики, кафедра маркетингу, кафедра розвитку та розміщення продуктивних сил, кафедра радянського і господарського права, на базі якої був поступово створено економіко правовий факультет університету.

Викладачами кафедри підготовлені й опубліковані десятки підручників, навчальних посібників, монографій, сотні наукових статей.

Одним з найважливіших напрямків діяльності кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки є науково-дослідницька діяльність, яка пов’язана з вивчення загальних проблем адаптації підприємств до сучасних умов.

Інтеграція науки, навчального процесу та виробництва для підвищення якості підготовки фахівців зумовлена потребою сучасних умов господарювання. Однією з форм такої інтеграції є створення філій кафедри в науково-дослідних інститутах та на провідних підприємствах Донецької області. Так, у 1980 році була створена філія кафедри на базі Інституту економіки промисловості НАН України, де студенти проходять практику, отримують необхідну наукову інформацію для написання курсових і дипломних робіт.

Сучасні інтеграційні процеси зумовили необхідність встановлення науково-методичних відносин з деякими навчальними закладами за кордоном, а саме:

  • Сандерлендський університет (Сандерленд, Великобританія);
  • Університет ім. Гете (Франкфурт-на-Майні, Німеччина);
  • Стопанска академія «Д. А. Ценів» (Свіштов, Болгарія);
  • Московський державний університет ім. М. Ломоносова;
  • Санкт-Петербурзький університет економіки і фінансів.

На кафедрі з 1993 р. успішно функціонує Маріупольська філія Донецького національного університету.

В даний час навчання на кафедрі ведеться за денною, заочною та прискореної форм навчання. За час роботи кафедри за всіма формами навчання було підготовлено більше 5000 чоловік, в тому числі, фахівців для країн Азії, Європи, Африки і Латинської Америки.

Випускники кафедри працюють у всіх галузях економіки, у центральних та регіональних органах управління, У Верховній Раді Україні, в Радах народних депутатів регіонального та місцевого рівнів, у фінансово-кредитних установах, на підприємствах різних форм власності.

Колектив кафедри продовжує плідно працювати у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців для ринкової економіки, наукових працівників через аспірантуру кафедри.

Історія кафедри

У 1966-1969 роках керував кафедрою її організатор академік НАН України, доктор економічних  наук, професор Алимов О.М. Спочатку кафедра називалася «Планування народного господарства» і готувала фахівців у цій галузі для органів управління і планування…

Освітні програми

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Економіка підприємства» (СО «Бакалавр)

Освітня програма завжди була однією із самих затребуваних ринком праці та перспективних. Підприємство розуміємо не тільки як промислове підприємство, але і у більш широкому розумінні – як організація, що виробляє продукцію або надає послуги; тобто це можуть бути торговельні підприємства, банки, страхові компанії, консалтингові фірми та ін.

Професійна діяльність бакалавра з економіки підприємства може здійснюватись в усіх сферах народного господарства. Вона включає планово-аналітичну та організаційну (адміністративну) діяльність на підприємствах різних форм власності, а також в органах державного управління.

Освітня програма «Економіка підприємства» (СО «Магістр»)

Метою програми є підготовка фахівців з вищої освіти за другим (магістерським) рівнем у сфері економіки, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками у сфері управління економікою підприємств та установ різних форм власності.

 Магістр зі спеціальності «Економіка підприємства» готується для соціально-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної діяльності на підприємствах різних форм власності усіх галузей народного господарства, в органах державного управління. Він може працювати в науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах ІІІ і ІV рівнів акредитації в якості викладача.

 

Освітні програми

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Підприємництво і торгівля» (СО «Бакалавр)

Метою програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є підготовка фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, вміють їх застосовувати з метою ефективного управління підприємством, його економічного діагностування, аналізувати й оцінювати підприємницький потенціал, розробляти та обґрунтовувати господарські рішення щодо підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування підприємства, створювати  новий (власний) бізнес.

Освітні програми

Освітня програма «Туристичний бізнес» (СО «Бакалавр)

Туристичний бізнес розвиваються стрімкими темпами і тому є перспективним видом діяльності. Окрім того, робота в сфері туризму не тільки приносить гроші, але і дає моральне задоволення, нові знання. Наші фахівці оволодіють базовими знаннями та навичками щодо економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку підприємництва, туристичного бізнесу, зможуть розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми підприємницької діяльності, оцінювати кон’юнктуру ринку туристичних послуг та результатів діяльності туристичних фірм з урахуванням ризиків, оволодіють сучасною діловою, в тому числі іноземними мова.

Освітня програма «Інноваційне підприємництво» (СО «Магістр»)

Метою магістерської програми є підготовка магістрів високого рівня, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками з підприємництва та економіки підприємства та вміють їх застосовувати з метою ефективного управління підприємством.

Магістерська програма передбачає підготовку фахівців, які здатні проводити економічне діагностування підприємства, аналіз і оцінку використання його потенціалу у досягненні цілей;  вміють проводити комплексний економічний аналіз діяльності підприємства в умовах ризику та невизначеності, розробляють стратегії та плани діяльності підприємства в цілому та його окремих підрозділів; вміють розробляти та обґрунтовувати господарські рішення щодо підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування підприємства; здійснюють контроль за ефективністю використання ресурсів і досягненням поставлених завдань; вміють розробляти бізнес-плани інвестиційних проектів та обґрунтовувати інвестиційну привабливість заходів; генерують нові ідеї щодо розвитку підприємницьких, торговельних та біржових структур і впроваджують їх.