Кафедра маркетингу

Кафедра маркетингу

Кафедру маркетингу було засновано в 1972 році, у перше п’ятиріччя з дня створення економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса.

Сучасний стан економіки України зумовив необхідність застосування у підприємницькій діяльності маркетингових рішень, неординарних підходів, заснованих на глибокому вивченні ринку і потреб споживачів. Маркетинг – це ефективна система діяльності компанії на ринку, а маркетолог – координатор маркетингової філософії в цілому.

 Місія кафедри

маркетингу – формування високоосвіченої верстви українського суспільства, яка спроможна здійснювати професійну маркетингову діяльність у висококонкурентному середовищі.

Мета кафедри – підготовка компетентного та затребуваного на сучасному ринку праці спеціаліста з маркетингу.

Завдання кафедри маркетингу:

  • інтеграція наукової, навчальної та практичної складових підготовки маркетологів;
  • розвиток науково-дослідної діяльності;
  • розвиток сучасної організаційно-методичної роботи;
  • міжнародні зв’язки та академічна мобільність;
  • інтенсифікація маркетингових зусиль щодо створення позитивного іміджу кафедри маркетингу серед студентів та абітурієнтів.

За роки існування спеціальності і кафедри підготовлено більш 5,5 тисяч фахівців сфери матеріально-технічного забезпечення, управління матеріальними ресурсами та маркетингу, з них майже 3 тисячі маркетологів.

За 15 років роботи аспірантури в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса на кафедрі маркетингу підготовлено та захищено у спеціалізованих вчених радах 6 докторів та 28 кандидатів економічних наук. Сьогодні на кафедрі ведеться підготовка 3-х аспірантів.

Історія кафедри

Реагуючи на зміни, що відбувалися в державі та адаптуючись до потреб суспільства, назва кафедри теж змінювалась

  • З 1972 р. – «Економіка і організація матеріально-технічного забезпечення»,
  • З 1990 р. – «Управління матеріальними ресурсами і організація оптової торгівлі засобами виробництва»,
  • З 1993 р. – «Маркетинг».

Освітні програми

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітня програма «Маркетинг» (СО «Бакалавр)

Програма бакалавріату передбачає підготовку фахівців, які опанують інструменти маркетингового дослідження ринку та вміння їх застосовувати, отримають навички розв’язання маркетингових задач, опрацювання статистичних даних, побудови та використання економіко-математичних моделей, здійснювати аналіз поведінки споживачів, розробляти контекстну рекламу за допомогою різних сервісів, оцінювати ефективність маркетингової діяльності підприємства, тощо.

Освітня програма «Маркетинг» (СО «Магістр»)

Магістерська програма «Маркетинг» передбачає підготовку фахівців, які здатні оволодіти сучасними методами моніторингу глобальних економічних процесів та здійснення оцінки їх впливу на маркетингову діяльність підприємства, використовування методів міжособистісної комунікації при вирішенні колективних задач, веденні переговорів з клієнтами та контактними аудиторіями, застосовувати математичні та статистичні методи для оцінки ступеня маркетингового ризику тощо.