Обрати сторінку

Кафедра маркетингу

Кафедра маркетингу

Кафедру маркетингу було засновано в 1972 році, у перше п’ятиріччя з дня створення економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса.

Маркетинг є невід’ємною складовою будь-якої організації та бізнес-моделі. В сучасних умовах, коли відбуваються динамічні зміни в сфері інформаційних технологій, зміщуються пріоритети у бік цифрової економіки, коли мінливість споживача стає все швидкішою,  саме маркетинг та маркетингові інструменти дозволяють компаніям адаптуватися до нових вимог ринку та рухати бізнес вперед. Все це і обумовлює той факт, що попит ринку праці на фахівців в сфері маркетингу є стабільно високим.

Місія кафедри формування високоосвіченої, соціально-відповідальної верстви українського суспільства, яка, на підставі отриманих знань, буде компетентна здійснювати професійну діяльність та якісні трансформації в економіці держави.

Мета – забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з маркетингу відповідно до запитів сучасного суспільства, конкурентоспроможних на ринку праці, які володіють інноваційним мисленням, спеціальними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності.

Основні завдання:

 • кадрове забезпечення освітнього процесу на високому рівні та у відповідності до ЛУ та критеріїв     Положення про акредитацію ОП;
 • забезпечення якості та конкурентоспроможності освітніх програм, які реалізуються на кафедрі маркетингу;
 • розвиток інтелектуального капіталу кафедри;
 • розвиток сучасної організаційно-методичної роботи;
 • забезпечення участі учасників освітнього процесу у програмах академічної мобільності;
 • формування лояльного внутрішньокорпоративного середовища;
 • сприяння розвитку студентського самоврядування;
 • інтенсифікація маркетингових зусиль щодо створення позитивного іміджу кафедри маркетингу серед здобувачів вищої освіти та абітурієнтів.

За роки існування спеціальності і кафедри підготовлено більш 5,5 тисяч фахівців сфери матеріально-технічного забезпечення, управління матеріальними ресурсами та маркетингу, з них майже 3 тисячі маркетологів.

За 15 років роботи існування аспірантури на кафедрі маркетингу підготовлено та захищено у спеціалізованих вчених радах 6 докторів та 28 кандидатів економічних наук.

Кафедра маркетингу економічного факультету відповідає вимогам п. 5 ст. 33 Закону України «Про вищу освіту».

На сьогоднішній день на кафедрі працює 5 штатних викладачів, які мають наукові ступені та вчені звання. Два викладачі мають сертифікати, які підтверджують володіння іноземною мовою на рівні В2.

На сьогодні контингент здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами кафедри, складає 165 осіб.

Вже традиційно студенти спеціальності «Маркетинг» є учасниками та призерами професійних конкурсів, таких як «Black sea science», «Національний фестиваль соціальної реклами», Олімпіади та Конкурсу студентських наукових робіт з маркетингу.

Продовжується традиційне співробітництво кафедри з освітніми та науковими установами, укладаються нові договори про співпрацю. Співробітники кафедри разом з представниками інших кафедр університету тісно співпрацюють з Вінницькою міською радою, Вінницькою обласною державною адміністрацією. До навчальних занять залучаються практики в сфері маркетингу та представники бізнес-структур.

Історія кафедри

Реагуючи на зміни, що відбувалися в державі та адаптуючись до потреб суспільства, назва кафедри теж змінювалась

 • З 1972 р. – «Економіка і організація матеріально-технічного забезпечення»,
 • З 1990 р. – «Управління матеріальними ресурсами і організація оптової торгівлі засобами виробництва»,
 • З 1993 р. – «Маркетинг».

Освітні програми

Кафедрою маркетингу розроблено та реалізуються освітні програми, які відповідають Закону України «Про вищу освіту», Стандартам вищої освіти з маркетингу та запитам сучасного ринку праці.

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітня програма «Маркетинг» (СО «Бакалавр)

Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з маркетингу відповідно до запитів сучасного суспільства, конкурентоспроможних на ринку праці, які володіють інноваційним мисленням, спеціальними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності.

Особливостями ОПП є:

– поєднання класичних та інноваційних методів навчання;

– реалізація особистісного потенціалу здобувача вищої освіти з найвищими загальнолюдськими цінностями розвитку її творчих (креативних) здібностей та гуманізму;

–  залучення практиків до навчального процесу;

– можливість академічної  мобільності студентів;

–  урахування досвіду провідних ЗВО України та кращих іноземних освітніх програм в сфері маркетингу при формуванні освітніх компонентів  (https://www.bachelorsdegreecenter.org/best-marketing-degree/)

Освітня програма «Маркетинг» (СО «Магістр»)

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з маркетингу, які володіють інноваційним способом мислення, фаховими компетентностями, необхідними для ефективного управління маркетинговою діяльністю підприємств та організацій, відповідають запитам ринку праці та здатні застосовувати отримані знання в наукових дослідженнях проблем розвитку теорії та практики маркетингу.

Особливості програми полягають у наступному:

– можливість посилення мовної підготовки (викладання окремих професійних освітніх компонентів англійською мовою);

– поєднання традиційних та інноваційних форм навчання через інтерактивні компоненти програми та використання засобів віртуальних комунікацій;

–   фокус на маркетингову аналітику та цифровий маркетинг;

–   залучення практиків до навчального процесу;

–  наявність програм академічної мобільності;

–   застосування сучасних універсальних та спеціалізованих програмних продуктів;

– орієнтація програми на підготовку крос-галузевих фахівців, здатних до системного та креативного мислення;

–   урахування досвіду провідних ЗВО України та кращих іноземних освітніх програм в сфері маркетингу (https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings-masters-marketing/top-10-universities-masters-marketing-degrees)