Обрати сторінку

Наукова тема

Кафедра міжнародних економічних відносин

    За останні п’ять років наукові дослідження проводилися за такими ініціативними темами:

 • «Формування міжнародної конкурентоспроможності регіону на основі інноваційно-інвестиційної моделі розвитку» (номер держреєстрації 0113U003659, 2013–2017 рр.).
 • «Формування конкурентних стратегій національних виробників в сучасній парадигмі глобального економічного середовища» (номер держреєстрації, 2018– 2020 рр.).

Наукова тема:

«Формування конкурентних стратегій національних виробників в сучасній парадигмі глобального економічного середовища»

Номер держреєстрації: 0118U0023950

Терміни виконання: 01.01.2018 – 31.127.2020

Тип НДР: ініціативна

Керівник теми: д.е.н., проф. Т. В. Орєхова

Відповідальний виконавець теми: професор кафедри міжнародних економічних відносин, д.е.н., проф. І.В. Хаджинов

    Наукова тема спрямована на дослідженні впливу глобалізації на трансформацію ролі підприємств у підприємництві; оцінку методів стратегічного управління, засад формування сучасної економічної парадигми управління національними промисловими підприємствами.

  Результати наукових розвідок в рамках теми знайшли відображення у навчальному процесі, підготовці кадрів вищої кваліфікації:

   1. Навчальний посібник «Міжнародні економічні відносини», який є результатом роботи колективу авторів кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. Метою навчального посібника «Міжнародні економічні відносини» є формування у студентів сукупності теоретичних знань і практичних навичок для успішного засвоєння загальних закономірностей розвитку міжнародної економіки, вивченні особливостей основних форм міжнародних економічних відносин.

     

  2. Монографія Борзенко О.О.    «Структурні деформації на світових фінансових ринках після 1990-х років» становить інтерес для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасного міжнародного економічного розвитку. Монографія присвячена методології та методикам кількісного розрахунку системних взаємозв’язків між факторними, товарними і фінансовими ринками, особливо, для побудови відповідних економіко-математичних моделей з наданням рекомендацій практичного застосування таких моделей в аналізі вітчизняних та світових фондових ринків.

     

  3. Колективна монографія «Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища» буде цікавою для керівників органів влади та управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, зокрема агропромислових, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей. В монографії розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії, обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках, визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій, запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі.

   

  4. Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня:

  • кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини:
   Гнилорибова Михайла Андрійовича на тему «Інноваційна складова міжнародної конкурентоспроможності світових виробників промислової продукції» (дата захисту 05.12.2019) (https://science.donnu.edu.ua/uk/zahist-disertaczi%d1%97-gniloribova/); Читати детальніше
   Усика Ігоря Олександровича на тему «Структурна трансформація моделі розвитку економіки України в умовах глобалізаційних викликів» (дата захисту 29.08.2019) (https://science.donnu.edu.ua/uk/zahist-disertaczi%d1%97-usika/); Читати детальніше
   Шкурат Марії Євгенівни на тему «Трансформація системи менеджменту персоналу міжнародних компаній в умовах соціо-культурної глобалізації» (дата захисту 02.07.2019) (https://science.donnu.edu.ua/uk/zahist-disertaczi%d1%97-shkurat/); Читати детальніше
  • доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини:
   Борзенко Олена Олександрівна на тему «Геоекономічні імперативи функціонування фінансових ринків» (дата захисту 24.05.2018) (https://abstracts.donnu.edu.ua/article/view/5326).Читати детальніше