Обрати сторінку

Обговорення освітніх програм

Кафедра міжнародних економічних відносин

Обговорення освітніх програм

    Стратегія реформування вищої освіти передбачає створення системи моніторингу та постійного поліпшення якості вищої освіти, що відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства.

     Ключовим завданням такої реформи є залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення освітніх програм.

    Стейкхолдери професійної освіти – фізичні та/або юридичні особи, що заінтересовані у розвитку системи професійної освіти, мережі або окремих закладів професійної освіти та можуть впливати на систему або зазнають її впливу. Участь стейкхолдерів дозволяє ЗВО виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної ОП становитиме «якість освіти».

Oбговорення освітньої програми Бізнес-адмініструванння» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

14.04.21 відбулося обговорення освітньої програми Бізнес-адмініструванння» за спеціальністю 073 «Менеджмент», СО «Магістр». Було акцентовано увагу на особливостях та перевагах  програми,  логіко-структурній схемі, у якій наведено освітні компоненти та взаємозв’язки між ними. Стейкхолдери висловили свої побажання щодо удосконалення програми відповідно до сучасних запитів ринку.

Детальніше за посиланням:

https://www.facebook.com/donnu.edu.ua/posts/2376626759103680

Обговорення освітньо-професійних програм за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»

14.04.2021 відбулося обговорення освітньо-професійних програм за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» СО «Бакалавр» (освітньо-професійні програми «Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад», «Міжнародна економіка) та СО «Магістр» (освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини»). Було сфокусовано увагу на особливостях програм, компонентах та результатах навчання, а також підкреслено важливість курсів, які викладаються англійською мовою.

Детальніше за посиланням:

https://www.facebook.com/donnu.edu.ua/posts/2376626759103680

Круглий стіл: «Актуальні напрями реалізації програм підготовки докторів філософії у ЗВО та наукових установах України»

2 березня 2020 року на базі  Інституту економіки промисловості НАН України у м. Київ за ініціативи Донецького національного університету імені Василя Cтуса відбувся круглий стіл за темою: «Актуальні напрями реалізації програм підготовки докторів філософії у ЗВО та наукових установах України», в роботі якого взяли участь представники академічної спільноти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, Університету «КРОК», представники бізнесу, здобувачі вищої освіти.

   До роботи круглого столу долучився представник кафедри міжнародних економічних відносин: проректор з наукової роботи, член проєктної групи освітньо-наукової програми «Міжнародні економічні  відносини», д.е.н., проф. Хаджинов Ілля Васильович.

  Одним з питань, які обговорювалась на Круглому столі була модель підготовки докторів філософії у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, яка знайшла підтримку у присутніх учасників Круглого столу.

  Це був вдалий приклад моніторингу якості підготовки науковців-дослідників відповідно до сучасної парадигми інтеграції української освіти до європейського освітнього та наукового простору.

 Детальніше за посиланням:
https://www.facebook.com/donnu.edu.ua/posts/2376626759103680

Круглий стіл щодо обговорення освітніх програм спеціальності 292

   9 квітня 2020 року на кафедрі міжнародних економічних відносин  відбувся онлайн Круглий стіл на тему: «Проблеми вдосконалення освітніх програм підготовки магістрів зі спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини» та докторів філософії зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» у закладах вищої освіти України», у якому взяли участь науковці, викладачі кафедри, потенційні роботодавці, здобувачі освіти всіх рівнів та інші зацікавлені сторони.

Метою даного заходу стало обговорення проєктів освітньою програми з підготовки магістрів, а також освітньо-наукової програми з підготовки докторів філософії за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».

У ході круглого столу були розглянуті питання щодо того, які вони – затребувані економісти-міжнародники? Що вимагає на сьогоднішній день ринок освітніх послуг та ринок праці?

У процесі обговорення гарант освітньо-наукової програми, д-р екон. н, професор, професор  кафедри міжнародних економічних відносин Тетяна Вікторівна Орєхова акцентувала увагу на сучасних вимогах до якості вищої освіти при розробці освітніх програм. Вона зазначила, що проведений аналіз розвитку галузі і спеціальності «Міжнародні економічні відносини» в європейських та українських університетах, зокрема в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, Празькому економічному університеті (Чехія) та Женевській вищий школі, підтверджує доцільність включення до переліку дисциплін циклу професійної та практичної підготовки таких курсів, як «Економічна аналітика та комп’ютерні  технології», «Основи наукових досліджень в сфері міжнародних економічних відносин (включаючи модуль «Academic writing»)».

У своєму виступі д-р екон. н, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин Леонід Леонідович Кістерський відмітив, що перспективи подальшого розвитку ОНП «Міжнародні економічні відносини» полягають у активізації міжнародного співробітництва та мобільності здобувачів з метою інтеграції до світового, європейського освітнього та наукового простору; системній співпраці з державними органами, науковими установами, бізнесом, громадськістю щодо забезпечення їх участі у формуванні та проведенні освітнього процесу.

Ольга Анатоліївна Дороніна, д-р екон. н, професор, заступник декана економічного факультету з наукової роботи, запропонувала впровадити подвійне наукове керівництво здобувачами ступеню ВО «Доктор філософії» із залученням іноземних професорів з метою поєднання в науковому пошуку підходів різних наукових шкіл до тематики досліджень здобувачів.

 https://www.facebook.com/ierddonnu/posts/3947658451926054?__cft__[0]=AZUHSuoQCHPJeGDKQyNk76702-uwNBE6LwfKXvYDX-z_rLtsk0PgXL1l1BQAfMAIDkVeaOmUAjSTLxD6QlUZBKxyT30lttur7Cpl3gBK9_U80YyYGuPPlfLe_ZvS3PEMrFR1NWUKTulhgQv1UpBa7Z-ndr76RI-hWS8Vk0ZCdvljJnmIFT00s-FM7aSYAx1TWPY&__tn__=%2CO%2CP-R

 

Круглий стіл «Якого фахівця потребує ринок?»

    17 травня 2019 року робота Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи» розпочалася одночасно на трьох локаціях: у Хмельницькій філії ДонНУ імені Василя Стуса «Бізнес інноваційний центр «ДонНУ-Поділля», головному корпусі ДонНУ імені Василя Стуса та у м. Немирів.
На другій локації, у головному корпусі ДонНУ імені Василя Стуса, учасники конференції мали можливість взяти участь у круглому столі «Якого фахівця потребує ринок?» та майстер-класі «Навчи свій текст розмовляти». Учасники круглого столу, модератором якого була проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зав’язків Тетяна Орєхова, плідно дискутували з приводу процесу формування освітніх програм, намагалися знайти відповіді на питання: яку роль відіграє кафедра, студенти, адміністрація, ЗВО, випускники, роботодавці в освітньому просторі, яким чином вони впливають на формування освітніх програм? кого потребує сьогодні ринок праці України та регіону? траєкторія професійного успіху: який відсоток в цьому процесі має саморозвиток і комунікація в професійному оточенні?

 

Круглий стіл на тему: «Влада – Бізнес – Освіта: трикутник синергії»

22 жовтня 2018 року на базі Хмельницької філії ДонНУ відбувся круглий стіл на тему: «Влада – Бізнес – Освіта: трикутник синергії», співорганізаторами якого виступив економічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса.

У роботі круглого столу взяли участь: проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин, керівник програми МБА Орєхова Тетяна Вікторівна; декан економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса доктор економічних наук, професор Шаульська Лариса Володимирівна; заступник декана економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса кандидат економічних наук, доцент Біркентале Вікторія Вікторівна, директор Хмельницької філії ДонНУ імені Василя Стуса кандидат сільськогосподарських наук Прус Леонід Іванович та інші високоповажні гості міста і області.

Детальніше за посиланням

Круглий стіл «Актуальні проблеми спеціальності «Міжнародні економічні відносини» в українських вишах»

23 травня 2018 року на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса відбувся  круглий стіл «Актуальні проблеми спеціальності «Міжнародні економічні відносини» в українських вишах».

В пленарній частині круглого столу виступили:

Тетяна Вікторівна Орєхова, проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародної діяльності ДонНУ імені Василя Стуса, д.е.н., професор

Роман Федорович Гринюк, ректор ДонНУ імені Василя Стуса, д.ю.н., професор

Зоряна Орестівна Луцишин, голова підкомісії 292 з міжнародних економічних відносин НМК МОН України, д.е.н., професор, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Володимир Миколайович Мережко, директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміністрації

Віктор Борисович Марусяк, головний державний інспектор Вінницької митниці ДФС

Лариса Володимирівна Шаульська, декан економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса, д.е.н., професор

Панельна дискусія  була присвячена темі «Сучасні викликп формуванню компетентностей майбутнього фахівця з міжнародних економічних відносин»:

  • «Сучасний стан розробки та прийняття стандарті вищої освіти України першого, другого та третього рівнів вищої освіти зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» – Луцишин З.О., голова підкомісії 292 з міжнародних економічних відносин НМК МОН України, д.е.н., професор,

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  • «Наукові та ринкові перспективи розвитку спеціальності «Міжнародні економічні відносини» – Лук’яненко Д.Г., ректор Київського національного економічного університет імені Вадима Гетьмана, д.е.н. професор
  • «Виклики ринку праці фаховим компетентностям випускників спеціальності «Міжнародні економічні відносини» – Орєхова Т.В., проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Донецького національного університету імені Василя Стуса, д.е.н., професор

Модератор: проф. Орєхова Т.В.

Панельна дискусія 2 була присвячена темі «Спеціальні (фахові) компетентності та програмні результати вивчення базової дисципліни спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Модератор: Чернобай Л.І., професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., професор

В роботі круглого столу взяли участь: завідувач кафедрою світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор, професор програми Жана Моне Шнирков Олександр Іванович; професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, директор-засновник Інституту міжнародного  ділового співробітництва Кістерський Леонід Леонідович; Ректор Київського національного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор Лук’яненко Дмитро Григорович; доктор економічних наук, професор,. завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Тернопільського національного економічного університету Сохацька Олена Миколаївна; завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного аграрного університету Гринкевич Світлана Степанівна; доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедри міжнародної економіки Полтавського університету економіки і торгівлі Шкурупій Ольга Всеволодівна; кандидат географічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Ханова Олена В’ячеславівна; кандидат економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри міжнародної економіки і світових фінансів Дніпровський національного університету імені Олеся Гончара Краснікова Наталя Олександрівна; доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна;  завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного університету економіки та торгівлі, доктор економічних наук, професор Мельник Тетяна Миколаївна; доцент кафедри міжнародної економіки та туризму Донецького національного університету економіки та торгівлі імені М. Туган-Барановського, доктор економічних наук Кожухова Тетяна Валерієва.

Детальніше за посиланням