Обрати сторінку

Орєхова Тетяна Вікторівна

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин, декан економічного факультету

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Освіта: Донецький державний університет, 1994 р., спеціальність – «Економіка та соціологія праці», кваліфікація – економіст

email:  [email protected]

Профай: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=147#search

Наукові інтереси: Формування конкурентних стратегій національних виробників в сучасній парадигмі глобального економічного середовища

Дисципліни, що викладаються: «Глобальна економіка», «Global problems of economic development», «Міжнародний менеджмент».

Наукова діяльність:

 1. Керівник ініціативної наукової теми «Формування конкурентних стратегій  національних виробників в сучасній парадигмі глобального економічного середовища» (номер держреєстрації – 0118U002395) – 2018-2020 рр.
 2. Науковий керівник 14 захищених кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство та міжнародних економічних відносин та 1 захищеної дисертації на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії».
 3. Керівник наукової школи з міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса.
 4. Член редакційних колегій наукових фахових журналів: «Міжнародна економічна політика» (Index Copernicus), «Журнал європейської економіки» (Index Copernicus), «Економіка. Організація управління», «Бизнес-управление» (наукове видання Господарської Академії імені Д.А. Ценова, м. Свіштов, Болгарія).

Загальна кількість наукових праць – понад 130 наукових робіт та науково-методичних праць, в тому числі 10 одноосібних та колективних монографій, 2 свідоцтва про авторське право.

Статті у закордонних виданнях та виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science:

 1. Orekhova T., Atamanchuk Z., Makohin Z. Organizational and Economic Mechanism of the Tourist Industry Functioning. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol 2. No 33. Р. 232-238 (Web of Science).
 2. Orekhova T. Modern Challenges in Development of Global Economic System. Икономческо благосъстояние чрез споделяне на знания: Сборник доклади по тематично направление «Икономика, дъержава, общество». Свищов: СА «Димитър А. Ценов», 2016. С. 28-46.
 3. Oriekhova T., Tertychiy Ya. Current Trends Of Electronic Commercial Development In The World Markets. Business Management. 2019. Issue 4. URL: https://bm.uni-svishtov.bg/title.asp?title=1458

 

Статті у фахових виданнях:

 1. Орєхова Т.В., Гнилорибов М.А. Напрямки формування інноваційної складової міжнародної конкурентоспроможності світових виробників металургійної продукцію. Збірник наукових праць. «Теоретичні і практичні аспекти економіки інтелектуальної власності». 2015. № С. 27-33.
 2. Орєхова Т.В., Іщук Ю.А. Вплив основних глобальних проблем сучасності на розвиток світової економіки. Вісник Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2017. Випуск 9. Том 25. С. 44-58.
 3. Орєхова Т.В., Іванов А.В. Вплив транскордонних злиттів і поглинань на конкурентне середовище. Збірник наукових праць «Економіка і організація управління». 2017. № 2. C. 21-28.
 4. Орєхова Т.В., Тертичний Я.С. Драйвери трансформацій міжнародних виробничих систем в умовах дигіталізації глобальної економіки. Збірник наукових праць «Економіка і організація управління». 2017. № 3. C. 29-38.
 5. Орєхова Т.В., Іванов А.В. Імперативи взаємовпливу інвестування та процесу транскордонних злиттів і поглинань. Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». 2017. № 10.  Електронне видання. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3491/3161.
 6. Орєхова Т.В., Іванов А.В. Детермінанти формування конкурентної політики країн. Збірник наукових праць «Економіка і організація управління». 2018. № 3. С. 6-15.
 7. Орєхова Т.В., Дубель М.В. Вплив процесу діджиталізації на розвиток електронної комерції в Україні. Збірник наукових праць «Економіка і організація управління». 2018. № 3. С. 81-89.
 8. Орєхова Т.В. Циркулярна економіка як глобальний імператив. Журнал європейської економіки. 2019. Т. 18. № 4 (71). С. 360-371.
 9. Орєхова Т.В., Марценюк О.В., Якимова Н.С. Експертне дослідження умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у Вінницькій області. Економіка і організація управління. № 4. С. 210-218.

Монографії:

 1. Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики: монографія / за заг. Ред. А.В. Сидорової. Вінниця: ДонНУ, 2016. С. 60 – 80.
 2. Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової  продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища: колективна монографія / за заг. ред. Т.В. Орєхової та ін. Вінниця: ДонНУ, 2019. 144 с. 
 3. Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка: монографія / За ред. О.І. Рогача. К.: Видавництво «Центр учбової літератури». 2020. 368 с.

 

Підручники та навчальні посібники:

 1. Орєхова Т.В., Козловський С.В., Хаджинов І.В. та ін. Міжнародний бізнес: навч. посіб. / під заг. Ред. Т. В. Орєхової. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 425 c.
 2. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / за заг. ред. Орєхової Т.В. та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 464 с.

Громадська діяльність:

 1. Член робочої групи ООН PRME Anti-Poverty.
 2. Радник Голови Вінницької обласної державної адміністрації (2014-2019).
 3. Почесний доктор Господарської Академії імені Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія).
 4. Орєхова Т.В. керувала та приймала участь у 14 міжнародних проектах за програмами Європейської комісії Tempus, Erasmus +, Британської Ради в Україні, МФ «Відродження». Міністерства освіти, науки і спорту Литовської Республіки та Науково-дослідної ради Литви, Уряду Німеччини DAAD, Уряду Королівства Нідерландів «Матра».
 5. Прийняла участь у програмах академічної мобільності ERASMUS+ та Британської ради в Господарській академії імені Д. Ценова (м. Свіштов, Болгарія), Cardiff Metropolitan University (Великобританія), в університеті імені Аристотеля (м. Салоніки, Греція), в Університеті Савой Мон-Блан (м. Шамбері. Франція).
 6. У 2019 році пройшла навчання на тренінгах в рамках проекту «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» та «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищі освіті» за підтримки Інституту вищої освіти НАПН України, Міністерства освіти і науки України та Центру досліджень вищої освіт (Чеська Республіка). Успішно склала тест з перевірки базових знань щодо забезпечення якості вищої освіти та отримала відповідний сертифікат Інституту вищої освіти НАПН України.
 7. З 2019 р. експерт Національного агенції із забезпечення якості освіти