Обрати сторінку

Шлапак Оксана Анатоліївна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: Київський національний торговельно-економічний інститут, 2007 р., спеціальність – «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр з менеджменту організацій, менеджер – економіст

email:   О. Shlapak@donnu.edu.ua

Профайл http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=144#search

Наукові інтереси: формування оптимального комунікаційного середовища підприємств, маркетингові електронні комунікації, сучасні інформаційні та комунікаційні системи в електронному бізнесі та комерції.

Дисципліни, що викладаються:  «Міжнародний маркетинг», «Електронна комерція», «Менеджмент ЗЕД», «Маркетинг».

    Наукова діяльність:

    Загальна кількість наукових праць – близько 50, з них:

    Статті у закордонних виданнях та виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science:

 1. Шлапак О.А. Методы оптимизации коммуникационной среды предприятий.  Российский академический журнал The Russian academic journal. 2012. № 4. Т. 22. С. 58-61.
 2. Шлапак О.А., Буга Н.Ю. Особливості маркетингових електронних комунікацій на підприємствах харчової промисловості. Scientific Letters Of International Academic Society Of Michal Baludansky. Наукові сторінки Міжнародного академічного товариства Михайла Балудянського. Балудянськ. 2016. Випуск №4, №5. С.140-141.
 3. Shlapak O., Yousuf A., Haddad H., Pakurar M., Kozlovskyi S., Mohylova A, The effect of operational flexibility on performance: a field study on small and medium-sized industrial companies in Jordan. Montenegrin Journal of Economics. Economic Laboratory for Transition Research (ELIT). 2019. Volume 15. № 1 (SCOPUS).

     Статті у фахових виданнях:

 1. Шлапак О.А. Інформаційно-комунікаційне маркетингове середовище підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: htpp://www.economy.nayka.com.ua.
 2. Шлапак О.А., Коновал В.В. Підвищення ефективності економічної діяльності підприємств легкої промисловості засобами збутової маркетингової стратегії. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Випуск № 11. URL: http://global-national.in.ua/issue-11-2016.
 3. Шлапак О.А. Застосування концепції маркетинг-менеджменту у діяльності підприємств в Інтернет–середовищі. Ефективна економіка. 2016. № 6. URL: htpp://www.economy.nayka.com.ua.
 4. Шлапак О.А., Коваленко О.О. Модель багатокритеріальної оптимізації комунікаційного середовища підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 43-48. URL: http://www.investplan.com.ua.
 5. Шлапак О.А. Сучасні концепції менеджменту та їх вплив на формування оптимального комунікаційного середовища. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 6. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/
 6. Шлапак О.А. Формування комунікаційного середовища організації на основі комунікаційної логістики. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. Випуск 34. С. 101–104.

    Монографії:

 1. Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища: колективна монографія / за заг. ред. Т.В. Орєхової та ін. Вінниця: ДонНУ, 2019. 144 с. 

    Підручники та навчальні посібники:

 1. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / за заг. ред. Орєхової Т.В. та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 464 с.