Напрямки підготовки

БАКАЛАВРІАТ

Спеціальність «051 Економіка»

Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»

Освітня програма «Економіка підприємства»

Освітня програма «Бізнес-аналітика»

 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма «Облік і оподаткування»

Мета освітньої програми – формування особистості фахівця з обліку та оподаткування, здатного вирішувати типові та складні непередбачувані завдання і проблеми комплексного характеру галузі управління та адміністрування.

 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Програма спрямована на всебічний розвиток особистості студента як фахівця здатного виконувати нестандартні і проблемні завдання, використовуючи сучасні інструменти управління та  адміністрування в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма «Менеджмент»

Освітня програма «Менеджмент персоналу»

 

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітня програма «Маркетинг»

Програма бакалавріату передбачає підготовку фахівців, які опанують інструменти маркетингового дослідження ринку та вміння їх застосовувати, отримають навички розв’язання маркетингових задач, опрацювання статистичних даних, побудови та використання економіко-математичних моделей, здійснювати аналіз поведінки споживачів, розробляти контекстну рекламу за допомогою різних сервісів, оцінювати ефективність маркетингової діяльності підприємства, тощо.

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Підприємництво і торгівля»

Освітня програма «Туристичний бізнес»

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

Освітня програма «Міжнародна економіка»

Освітня програма «Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад»

Випускники володіють: 

– технікою ведення ділового протоколу, комунікації та документації державною та іноземними мовами;

– здатністю аналізу економічного аналізу господарської діяльності суб’єктів на мікро-, мезо- та макрорівнях з подальшою розробкою та впровадженням бізнес-планів, інвестиційних проектів, валютно-фінансових та кредитних заходів;

– сучасними комунікаційними технологіями.

Освітня програма «Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад»

Переваги освітньої програми: 

 • міжнародний характер програми;
 • використання європейського досвіду викладання в галузі міжнародних економічних відносин;
 • унікальна можливість отримати передові знання;
 • навчання, орієнтоване на вирішення практичних завдань;
 • посилена підготовка з двох іноземних мов;
 • високопрофесійний викладацький склад;
 • можливість стажувань та навчання за програмами «подвійних дипломів» в європейських університетах.

 

МАГІСТРАТУРА

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Економічна кібернетика»

Освітня програма «Бізнес-аналітика та статистика»

Освітня програма «Економіка підприємства»

Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»

 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма «Облік і оподаткування»

Магістерська програма «Облік і оподаткування» передбачає підготовку фахівців, які здатні здійснювати організацію та ведення обліку на підприємствах всіх форм власності, здійснювати облік та адміністрування податків, а також формувати фінансову та управлінську звітність.

 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Магістерська програма передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими фундаментальними знаннями та прикладними навичками, що дозволять їм гідно конкурувати на ринку праці завдяки сформованих компетентностей з прийняття ефективних гнучких управлінських рішень в сферах фінансів, банківської справи та страхування в умовах їх інноваційних змін

Освітня програма «Міжнародний фінансовий менеджмент»

Кафедра фінансів та банківської справи ДонНу імені Василя Стуса спільно зі Стопанською академією імені Д.А. Ценова (м. Світшов, Болгарія) готує магістрів за спеціальністю «International Financial Management» за програмою подвійних дипломів. Програма дає можливості:

 • здобути 2 дипломи – Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) та Стопанської Академіє імені Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія);
 • навчатися англійською мовою у провідних науковців;
 • пройти навчання у другому семестрі в м. Свіштов (Болгарія) (передбачена можливість дистанційної форми навчання)

 

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма «Менеджмент організацій та адміністрування»

Освітня програма «Бізнес-адміністрування»

Освітня програма «General MBA (Загальне бізнес-адміністрування)»

Особливості освітньої програми полягають у наступному:

 • Універсальність щодо галузей та сфер майбутньої діяльності;
 • практична зорієнтованість на реальний бізнес, лідерство і комунікації, етичні аспекти ведення бізнесу,
 • розвиток нових підходів до управління компанією;
 • відповідність національному і міжнародному бізнес-середовищу; інноваційність,
 • орієнтованість на розвиток лідерських здібностей.

 

 

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітня програма «Маркетинг»

Магістерська програма «Маркетинг» передбачає підготовку фахівців, які здатні оволодіти сучасними методами моніторингу глобальних економічних процесів та здійснення оцінки їх впливу на маркетингову діяльність підприємства, використовування методів міжособистісної комунікації при вирішенні колективних задач, веденні переговорів з клієнтами та контактними аудиторіями, застосовувати математичні та статистичні методи для оцінки ступеня маркетингового ризику тощо.

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Інноваційне підприємництво»

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини»

Переваги програми:

 • міжнародний характер програми;
 • використання європейського досвіду викладання в галузі міжнародних економічних відносин;
 • унікальна можливість отримати передові знання;
 • навчання, орієнтоване на вирішення практичних завдань;
 • посилена підготовка з двох іноземних мов;
 • високопрофесійний викладацький склад;
 • можливість стажувань та навчання за програмами «подвійних дипломів» в європейських університетах.