Specialties

BACHELOR’S DEGREE

Спеціальність «051 Економіка»

Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»

Мета освітньої програми – підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань у сфері управління персоналом та економіки праці

Освітня програма «Економіка підприємства»

Мета освітньої програми – підготувати фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками соціально-економічної, організаційно-управлінської, цілеспрямованої економічної діяльності, що ґрунтується на врахуванні конкретних особливостей роботи в організаціях, підприємствах, установах всіх форм власності з метою досягнення ефективного особистого впливу на результат діяльності.

Освітня програма «Бізнес-аналітика»

Мета освітньої програми – підготовка бакалаврів у сфері економіки, які володіють інноваційним способом мислення, відповідними компетентностями, необхідними для комплексного аналізу, моделювання, прогнозуваннята ефективного управління економічними системами.

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма «Облік і оподаткування»

Мета освітньої програми – формування особистості фахівця з обліку та оподаткування, здатного вирішувати типові та складні непередбачувані завдання і проблеми комплексного характеру галузі управління та адміністрування.

 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Програма спрямована на всебічний розвиток особистості студента як фахівця здатного виконувати нестандартні і проблемні завдання, використовуючи сучасні інструменти управління та  адміністрування в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма «Менеджмент»

Мета освітньої програми – підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами на засадах оволодіння системою компетентностей.

Освітня програма «Менеджмент персоналу»

Мета освітньої програми – підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами, менеджменті людських ресурсів.

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітня програма «Маркетинг»

Мета освітньої програми – підготовка фахівців, які опанують інструменти маркетингового дослідження ринку та вміння їх застосовувати, отримають навички розв’язання маркетингових задач, опрацювання статистичних даних, побудови та використання економіко-математичних моделей, здійснювати аналіз поведінки споживачів, розробляти контекстну рекламу за допомогою різних сервісів, оцінювати ефективність маркетингової діяльності підприємства, тощо.

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Підприємництво і торгівля»

Мета освітньої програми – підготовка фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, вміють їх застосовувати з метою ефективного управління підприємством, його економічного діагностування, аналізувати й оцінювати підприємницький потенціал, розробляти та обґрунтовувати господарські рішення щодо підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування підприємства, створювати  новий (власний) бізнес.

Освітня програма «Туристичний бізнес»

Мета освітньої програми – поглиблена і якісна підготовка конкурентоспроможних і компетентних професіоналів, які мають високий рівень загальної та професійної культури, фундаментальні знання в області сервісу, здатних і готових до самостійної соціально-орієнтованої дослідницікої та творчої діяльності, затребуваною суспільством і державою на регіональному ринку.

 

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

Освітня програма «Міжнародна економіка»

Мета освітньої програми – підготовка висококваліфікованиї фахівців з МЕВ, які мають теоретичні знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків суб’єктів макро-рівня.

Освітня програма «Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад»

Мета освітньої програми – підготовка висококваліфікованиї фахівців з МЕВ, які мають теоретичні знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків суб’єктів макро-рівня.

   

  MASTER’S DEGREE

  Спеціальність 051 «Економіка»

  Освітня програма «Економічна кібернетика»

  Магістерська програма «Економічна кібернетика» передбачає підготовку фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності, що передбачає необхідність знань та вмінь застосування сучасних теорій та методів, інформаційних технологій та програмного забезпечення.

  Освітня програма «Бізнес-аналітика та статистика»

  Магістерська програма «Бізнес-аналітика та статистика» передбачає підготовку фахівців, які здатні розв’язувати економічні завдання та практичні проблеми у професійній діяльності, що передбачає застосування теорій та методів математики, статистики й комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та/або невизначеністю умов.

  Освітня програма «Економіка підприємства»

  Магістерська програма «Економіка підприємства» передбачає підготовку фахівців, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками у сфері управління економікою підпртємств та установ різних форм вдасності.

  Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»

   

  Магістерська програма «Управління персоналом та економіка праці» передбачає підготовку фахівців, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками з питань управління персоналом та економіки праці.

  Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

  Освітня програма «Облік і оподаткування»

  Магістерська програма «Облік і оподаткування» передбачає підготовку фахівців, які здатні здійснювати організацію та ведення обліку на підприємствах всіх форм власності, здійснювати облік та адміністрування податків, а також формувати фінансову та управлінську звітність.

   

  Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

  Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

  Магістерська програма передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими фундаментальними знаннями та прикладними навичками, що дозволять їм гідно конкурувати на ринку праці завдяки сформованих компетентностей з прийняття ефективних гнучких управлінських рішень в сферах фінансів, банківської справи та страхування в умовах їх інноваційних змін

  Освітня програма «Міжнародний фінансовий менеджмент»

  Кафедра фінансів та банківської справи ДонНу імені Василя Стуса спільно зі Стопанською академією імені Д.А. Ценова (м. Світшов, Болгарія) готує магістрів за спеціальністю «International Financial Management» за програмою подвійних дипломів. Програма дає можливості:

  • здобути 2 дипломи – Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) та Стопанської Академіє імені Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія);
  • навчатися англійською мовою у провідних науковців;
  • пройти навчання у другому семестрі в м. Свіштов (Болгарія) (передбачена можливість дистанційної форми навчання)

   

  Спеціальність 073 «Менеджмент»

  Освітня програма «Менеджмент організацій та адміністрування»

  Мета освітньої програми – підготовка висококваліфікованих менеджерів (керівників і дослідників), які володіють поглибленими знаннями і розвиненими навичками в сфері сучасного менеджменту та здатні до професійного й відповідального виконання обов’язків на керівних посадах в державних і приватних організаціях через формування у них релевантного комплексу компетенцій, що забезпечують їх академічну, професійну і соціально-особистісну ефективність в умовах зростаючої складності і невизначеності зовнішнього середовища.

  Освітня програма «Бізнес-адміністрування»

  Мета освітньої програми – підготовка висококваліфікованих, професійних та перспективних менеджерів, які володіють фундаментальними знаннями, практичними навичками, вміннями здійснювати наукові дослідження та здатні реалізувати сучасні поглядина основі формування комплексу компетентностей, що забезпечують розуміння процесів сучасних моделей менеджменту та формують здатність застосовувати ці знання під час оперативного та стратегічного управління бізнесом.

  Освітня програма «General MBA (Загальне бізнес-адміністрування)»

  Особливості освітньої програми полягають у наступному:

  • Універсальність щодо галузей та сфер майбутньої діяльності;
  • практична зорієнтованість на реальний бізнес, лідерство і комунікації, етичні аспекти ведення бізнесу,
  • розвиток нових підходів до управління компанією;
  • відповідність національному і міжнародному бізнес-середовищу; інноваційність,
  • орієнтованість на розвиток лідерських здібностей.

   

   

  Спеціальність 075 «Маркетинг»

  Освітня програма «Маркетинг»

  Магістерська програма «Маркетинг» передбачає підготовку фахівців, які здатні оволодіти сучасними методами моніторингу глобальних економічних процесів та здійснення оцінки їх впливу на маркетингову діяльність підприємства, використовування методів міжособистісної комунікації при вирішенні колективних задач, веденні переговорів з клієнтами та контактними аудиторіями, застосовувати математичні та статистичні методи для оцінки ступеня маркетингового ризику тощо.

  Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

  Освітня програма «Інноваційне підприємництво»

  Метою магістерської програми є підготовка магістрів високого рівня, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками з підприємництва та економіки підприємства та вміють їх застосовувати з метою ефективного управління підприємством.

  Магістерська програма передбачає підготовку фахівців, які здатні проводити економічне діагностування підприємства, аналіз і оцінку використання його потенціалу у досягненні цілей;  вміють проводити комплексний економічний аналіз діяльності підприємства в умовах ризику та невизначеності, розробляють стратегії та плани діяльності підприємства в цілому та його окремих підрозділів; вміють розробляти та обґрунтовувати господарські рішення щодо підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування підприємства; здійснюють контроль за ефективністю використання ресурсів і досягненням поставлених завдань; вміють розробляти бізнес-плани інвестиційних проектів та обґрунтовувати інвестиційну привабливість заходів; генерують нові ідеї щодо розвитку підприємницьких, торговельних та біржових структур і впроваджують їх.

  Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

  Освітня програма «Міжнародні економічні відносини»

  Підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних економічних відносин, які мають фундаментальні фахові знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях.

  Переваги програми:

  • міжнародний характер програми;
  • використання європейського досвіду викладання в галузі міжнародних економічних відносин;
  • унікальна можливість отримати передові знання;
  • навчання, орієнтоване на вирішення практичних завдань;
  • посилена підготовка з двох іноземних мов;
  • високопрофесійний викладацький склад;
  • можливість стажувань та навчання за програмами «подвійних дипломів» в європейських університетах.