Обрати сторінку

Волкова Неля Іванівна

Волкова Неля Іванівна

Доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук, доцент

e-mail:  [email protected]
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=243#search

Досягнення:

В 1982 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Фінанси та кредит» і з вересня цього року по вересень 2014 року працювала на кафедрі фінансів і банківської справи Донецького національного університету асистентом, старшим викладачем, доцентом.

В 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Безготівкові розрахунки в умовах перебудови господарського механізму (на матеріалах промисловості)».

В 1994 році отримала звання доцента кафедри фінансів і банківської справи, пройшла стажування по програмі TASIS в університеті Париж -12.

З жовтня 2014 року по серпень 2017 року працювала на посаді доцента кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

В 2016 році прийняла участь у І Міжнародному науково-практичному форумі «Інновації в науці: виклики сучасності», за результатами якого отримала європейський сертифікат у форматі 4-ECTS за напрямом «Економіка та фінанси: фундаментальні інструменти та інноваційні технології».

З вересня 2017 року працює доцентом кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Нагороджена грамотами та подяками місцевого, обласного керівництва та МОН України.

Має понад 240 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, з яких: публікації у фахових виданнях України; у виданнях, включених до закордонних наукометричних баз; включених до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Web of Science Core Collection; 1 підручник, 5 навчальних посібників (1 – одноосібно) з грифом МОН України; навчально-методичні посібники; монографії; участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях. Під керівництвом Волкової Н.І. підготовлені та захищені кандидатські дисертації в сфері грошей, грошового обігу та кредиту.

В 2018 р. отримала сертифікат ДонНУ імені Василя Стуса про закінчення курсу «Платформа дистанційної освіти Moodle в навчальному процесі вищого навчального закладу», а також європейський сертифікат за темою «Єдиний освітній простір Україна – ЄС». В 2021 р. отримала свідоцтво ДонНУ імені Василя Стуса про підвищення кваліфікації «Інструменти стратегічного управління в менеджменті ЗВО», в 2022 р. – свідоцтво ДонНУ імені Василя Стуса про підвищення кваліфікації «Факультетська школа Гарантів: підготовка до акредитаційної процедури».

Волкова Н.І. у 2019 році включена до складу експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

З 2020 р. є співвиконавцем науково-дослідної теми: «Фінансово-кредитні інструменти гнучкого управління в умовах циклічного економічного розвитку» (№ державної реєстрації 0120U102710).

Проводить активну наукову роботу зі здобувачами вищої освіти, є науковим керівником студентських наукових робіт Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Банківська справа», які за результатами 2008р., 2014р., 2018р. отримали дипломи 1 ступеню, 2010 р.- диплом II ступеню), а також VІ Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку», за результатами якого в 2019 р. здобувачі під її керівництвом отримали диплом II ступеню, в 2020 р. – диплом III ступеню.

Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Банківська справа» (2006-2021рр.), в 2019-2021 рр. працювала у складі журі ІІ етапу Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Волкова Н.І. є членом Ради якості Донецького національного університету імені Василя Стуса, виконує обов’язки заступника декана економічного факультету з навчальної роботи.

Викладає наступні курси бакалаврської і магістерської освітніх програм: «Вступ до фаху», «Гроші і кредит», «Банківська система», «Центральний банк та грошово-кредитна політика», «Фінансовий менеджмент у банку».

Є гарантом ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» СО «Бакалавр», членом проєктної групи із розробки освітніх програм спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

У 2020 р. отримала почесну грамоту МОН України.

Останні наукові публікації:

Публікації у фахових та міжнародних виданнях:

1. Volkova N.I., PhD, associate Professor of the Department of Finance and Banking, Zolotar A.K., Master Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine CREDIT RISK MANAGEMENT// Економіка і організація управління: Збірник Наукових Праць. – Вінниця, 2019 – вип. 3(35). С. 127-139.

2. Волкова Н.І., Кульбіда В. Особливості банківського кредитування підприємств на сучасному етапі // Фінанси, облік, банки: зб. наук. праць – Вінниця, 2019 – Вип.1 (24). С. 113-122

3. N.Volkova, V.Volkova, L.Ptashchenko, А. Glushko Strategic ways of minimizing banks’ bad loan debts // Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019)

4. L. Ptashchenko, А. Glushko, N.Volkova, V.Volkova Ukraine Depressive National Economy Destructive Factors// Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019) 5. V. Volkova, N.Volkova Mortgage as a tool for addressing housing needs // Financial and credit activity: problems of theory and practice, [S.l.], v. 3, n. 30, p. 436-444, sep. 2019

6. Nelia Volkova, Valeriia Volkova IMPROVING BANK CAPITALIZATION IN TERMS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE BANKING SYSTEM// Association agreement: driving integrational changes (collective monograph). Accent Graphics Communications. Chicago, Illinois, USA, 2019.– Р.431-444.

7. Волкова В.В., Волкова Н.І. Конкурентоздатний потенціал банків: сутність та оцінка // European Journal of Economics and Management, Чехія. Volume 6 Issue 1 2020. С. 122-129

8. Волкова Н.І., Мухіна А.С. Фінансові ризики банку: оцінка та механізм нейтралізації// Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №22 (2020), 6-12

9. Волкова Н.І., Віньгора Д.С. Проблемна кредитна заборгованість банків України: сучасний стан та напрями її подолання// Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №23 (2020), 37-43

10. Волкова Н.І., Мухіна А.С. Впровадження моделі оцінки впливу ризиків на фінансову стійкість АТ «ПУМБ»// Економіка і організація управління: Збірник Наукових Праць. – Вінниця, 2020 – вип. 3 (39) С.104-112.

11. N. Volkova, K. Khamula. Mortgage Loan: Assessment of the Current Situation and Impact on the Solution of Housing Problems //Економіка і регіон: Науковий вісник Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. – Полтава, 2020. – № 3(78). – С. 78-85.

12. Волкова В.В., Волкова Н.І., Ставська К. Концепція вдосконалення оцінки якості кредитного портфеля в управлінні кредитною діяльністю банку// Економіка і організація управління: Збірник Наукових Праць. – Вінниця, 2021 – вип. 1(41). С.30-40

13. Волкова Н.І., Бойко В. Управління фінансовою стійкістю банківської системи в контексті волатильності фінансового ринку// Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №27 (2021), С.56-63

14. Волкова В.В., Волкова Н.І. Організаційно-економічні засади розвитку місцевих бюджетів в умовах реформування місцевого самоврядування (на прикладі Вінницької міської територіальної громади)// Економіка і організація управління: Збірник Наукових Праць. – Вінниця, 2021 – вип. 4(44). С.158-167.

15. Волкова Н.І., Бойко В. Фінансова стійкість банку: оцінка, моделювання та прогнозування// Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Збірник наукових праць № 9-10 (286-287), 2021.С.52-59

16. Волкова Н.І., Коновалюк К. Оптимізація депозитної діяльності банку в умовах мінливого економічного середовища// Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №29 (2021), 49-56

17. Волкова Н.І., Статкевич Г.Розвиток споживчого кредитування в кризових умовах// Економіка та держава. 2021. № 11. С. 106–111.

Монографії:

1. Економічна безпека підприємства: держава, регіон, підприємство:[монографія]; в 3 т. Т.1 /Онищенко В.О., Козаченко Г.В., Птащенко Л.О., Онищенко С.В.[та ін.]; за заг. ред. В.О. Онищенка та Г.В. Козаченко. Розділ «Інноваційна депозитна політика банку як запорука зниження ризику економічної безпеки держави» – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. С. 164-184

2. Innovations in science and education: challenges of our time / (collection of scientific papers). Розділ «Вдосконалення кредитної діяльності банків в умовах нестійкого економічного середовища» – London: IACHE, 2016. C.73-77

3. “Human rights: theory and practice” Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the First International educational and scientifi c forum (Poland, January 23-28, 2017). Розділ «Причини та напрями співпраці комерційних банків та страхових компаній в Україні» – London: IASHE, 2017. С. 158-161.

4. Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph). Розділ «Conceptual and methodological approaches to improving the assessment of financial stability of banks under economic instability».– Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. Р.152-156.

5. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : [монографія]; в 3-х т. Т. 2; за заг. ред. В. О. Онищенка та Г. В. Козаченко. Розділ «Особливості кредитування фізичних осіб у контексті забезпечення безпеки банків» –Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2018. С. 340-357

6. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : [монографія]; в 3-х т. Т. 3; за заг. ред. В. О. Онищенка та Г. В. Козаченко. Розділ «Підвищення капіталізації вітчизняних банків як чинник зміцнення фінансової безпеки країни» – Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2019. С. 40-57

Навчальні посібники та методичні видання:

1. Волкова В.В., Волкова Н.І. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «Вступ до фаху». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса,2018. 100с.

2. Волкова В.В., Волкова Н.І. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса,2019. 120с.

3. Волкова В.В., Волкова Н.І., Добровольський О.І. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «Банківська система». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 168с.

4. Волкова В.В., Волкова Н.І. Гроші і кредит: Навчальний посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 300 с.

5. Методичні рекомендації щодо написання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт для здобувачів вищої освіти економічного факультету. Авторський колектив. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 52 с.

6. Волкова В.В., Волкова Н.І. Фінансовий менеджмент у банку: методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних аналітичних завдань для здобувачів вищої освіти СО «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП Фінанси, банківська справа та страхування. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 40 с.

7. Волкова В.В., Волкова Н.І. Місцеві фінанси. Навчальний посібник. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2022. 105 с.

Сфера наукових інтересів: управління банківською діяльністю, взаємовідносини страхового бізнесу та банківського сектору, реформування банківської системи України