Обрати сторінку

Шкурат Марія Євгенівна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Донецький національний університет, спеціальність – «Фінанси», кваліфікація – магістр з фінансів

email:   m.shkurat@donnu.edu.ua

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=97#search

Наукові інтереси: соціо-культурна глобалізація, менджмент міжнародних компаній, процес евроінтеграції, ровиток інноваційної економіки, роль та місце міжнародої інформації та комунікації в сучасних міжнародних відносинах

Дисципліни, що викладаються: «Міжнародна інформація», «Сучасні технології», «Міжнародні економічні відносини», «Cross-cultural communications», «Financial management».

Наукова діяльність:

Загальна кількість наукових праць – близько 15, з них:

Статті у закордонних виданнях та виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science:

 1. Makogon Yu., Shkurat M., Mulyar L. The introduction of the international experience with collective bargaining and resolution of labor disputes in Ukraine. North – East Asia Aca-demic Forum. 2016. № 1. P. 70–74

    Статті у фахових виданнях:

 1. Shkurat M.Y., Shaulska L.V., Sereda G.V. The Development of Soft Skills in the Provision of Competitiveness of Graduates. Економічний вісник Донбасу. 2015. № 4. С. 177-181.
 2. Шкурат М.Є. Сутність формування колективного трудового потенціалу персоналу підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 8. URL: http://global-national.in.ua/issue-8-2015/16-vipusk-8-listopad-2015-r/1525-shkurat-m-e-sutnist-formuvannya-kolektivnogo-trudovogo-potentsialu-personalu-pidpriemstva
 3. Шкурат М.Є. Інформаційне забезпечення управління персоналом в умовах організації колективної роботи. Економіка і організація управління. № 3. С. 368-374.
 4. Шкурат М.Є. Використання «японської моделі» управління персоналом в ТНК. Економіка і організація управління. № 2. С. 282-290.
 5. Шкурат М.Є. Соціо-культурний вимір глобалізації. Економічний аналіз. Т. 27. № 3.  С. 114-119.
 6. Шкурат М.Є., Хаджинов І.В. Трансформація системи менеджменту персоналу міжнародних компаній. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. № 6.  С. 33-40.
 7. Shkurat M., Khadzhynov I. Scaling and effects of socio-cultural globalization. Journal of european economy. № 1 (68). Р. 20-30.
 8. Шкурат М.Є., Неголюк Ю.В. Ключові фактори розвитку інноваційного напрямку «зелена» економіка в умовах глобалізованих трансформаційних процесів. Економіка і організація управління. № 4 (36). С. 182-18.

     Монографії:

 1. Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової  продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища: колективна монографія / за заг. ред. Т.В. Орєхової та ін. Вінниця: ДонНУ, 2019. 144 с. 
 2. Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка/ За ред. О. І. Рогача. К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2020. 368 с.

     Підручники та навчальні посібники:

 1. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / за заг. ред. Орєхової Т.В. та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 464 с.

     Участь у міжнародних проєктах

 1. Брала участь у проєкті «Tempus Impress» («Підвищення ефективності студентських служб») разом з представниками Київського національного університету ім. Т.Шевченка, Львівського національного університету ім. І.Франка, Харківського національного університету ім. В. Каразіна під координаторством Нортумбрійського університету (Велика Британія), пройшла стажування у Великобританії з розробки тренінгового курсу «Soft Skills».