Обрати сторінку

Кафедра економічної та управлінської аналітики

Кафедра економічної та управлінської аналітики

Кафедра економічної та управлінської аналітики створена в місті Вінниця 1 липня 2020 р. В результаті злиття кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики й кафедри математики і математичних методів в економіці. Очолює кафедру кандидат фізико-математичних наук, доцент Наумова Марина Анатоліївна.

Місія кафедри полягає у формуванні інтелектуальних, інформованих та інтегрованих в суспільство особистостей, здатних в умовах турбулентності світових економічних процесів приймати обґрунтовані рішення, які будуть забезпечувати ефективність діяльності підприємств, організацій та установ різних форм власності в різних сферах економіки.

Стратегічна мета кафедри полягає в підготовці компетентних та конкурентоспроможних фахівців у сфері економіки та бізнес-аналітики, здатних підвищувати свій потенціал, затребуваних на вітчизняному та світовому ринках праці.

Напрями розвитку:

  1. Надання якісних освітніх послуг відповідно до освітніх стандартів і норм, що реалізують вимоги до змісту вищої освіти;
  2. Здійснення ефективної освітньої діяльності та модернізації навчально-виховного процесу з метою підвищення фахової компетентності випускників ЗВО;
  3. Формування якісної структури кадрового забезпечення кафедри;
  4. Забезпечення інноваційного розвитку кафедри;
  5. Формування на кафедрі наукової школи та забезпечення її визнання у науковій спільності;
  6. Залучення обдарованих випускників-магістрів до навчання в аспірантурі;
  7. Формування ефективних форм партнерства з закладами вищої освіти, органами державної служби статистики, установами влади і бізнесу; 
  8. Підвищення міжнародної мобільності викладачів і студентів; 
  9. Використання сучасних форм і методів проведення профорієнтаційної роботи, в тому числі, через мережу Internet, для залучення потенційних абітурієнтів до навчання на освітні програми, які пропонуються кафедрою; 
  10. Формування культури академічної доброчесності та корпоративної етики викладачів кафедри. 

Кафедра готує фахівців  зі спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Бізнес-економіка» ступеню освіти бакалавр. Для фахівців магістерського рівня діє освітня програма: «Бізнес-аналітика та статистика».

Високий рівень економічної, математичної та інформаційної підготовки дозволяє випускникам кафедри інтегруватися в систему університетської освіти в зарубіжних країнах і вільно вдосконалювати свої знання в провідних університетах ближнього і дальнього зарубіжжя, бути затребуваними на ринку праці в різних галузях економіки.

Результати наукової діяльності співробітників кафедри знаходять своє відображення в численних публікаціях робіт в українських і міжнародних фахових виданнях, а також таких, що мають міжнародні індекси цитування, у т.ч. Scopus і Web of Science.

Таким чином, кафедра дає унікальну можливість отримати престижну освіту, яка поєднує в собі багатогранні сучасні знання економіста і математика, програміста й аналітика, наукового співробітника і керівника будь-якого рангу.

Історія кафедри

Кафедра економічної та управлінської аналітики Донецького національного університету імені Василя Стуса створена в місті Вінниця 1 липня 2020 р. через злиття кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики й кафедри математики і математичних методів в економіці.

Освітні програми

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Бізнес-аналітика» (СО «Бакалавр)

Програма бакалавріату передбачає підготовку фахівців, які здатні розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки, IT-технологій та програмних продуктів

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом)» (СО «Бакалавр)

Бізнес-економіка – одна з наймолодших і найперспективніших ОП сучасної економічної освіти, нова галузь професійної діяльності, що формується на стику економіки, менеджменту й аналітики з активним залученням сучасних  інформаційних технологій.

Освітня програма «Бізнес-аналітика та статистика» (СО «Магістр»)

Магістерська програма «Бізнес-аналітика та статистика» передбачає підготовку фахівців, які здатні розв’язувати економічні завдання та практичні проблеми у професійній діяльності, що передбачає застосування теорій та методів математики, статистики й комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та/або невизначеністю умов.