Історія кафедри

В 1974 році на економічному факультеті Донецького національного університету була заснована міжфакультетська кафедра «Математика та математичні методи в економіці», яка стала обслуговувати три факультети економічного профілю. В її формуванні та розвитку взяли участь декілька кафедр математичного і економічного факультетів університету.

Безпосередній внесок у формування кафедри зробили: професор, д.е.н. Асташкін Микола Валентинович і професор, д.е.н. Ткаченко Іван Семенович. З дня заснування кафедрою керували: в.о. завідувача кафедри — к.ф-м.н., доцент Журавльов В.І. (1974-1976 рр.), перший завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор Шаташвілі Альберт Данилович (1976-1994 рр.), який приділяв велику увагу підвищенню наукового потенціалу кафедри, а з 1994 року кафедру очолив доктор економічних наук, професор Христіановський Вадим Володимирович.
Значну роль у становленні кафедри і створенні її наукового потенціалу зіграв професор Шаташвілі Альберт Данилович. З 1976 р. на кафедрі відкрито аспірантуру за фахом 01.01.05 — «Теорія ймовірностей та математична статистика». Одночасно, за підтримки Інституту математики АН УРСР (м. Київ) та Інституту кібернетики ім. Глушкова, на кафедрі починає працювати республіканський науковий семінар «Теорія випадкових процесів» (науковий керівник: Шаташвілі А.Д.).

Спільно з Саратовським університетом (з 1980 р.) видається міжвузівський збірник наукових праць цього семінару «Марківські випадкові процеси та їх вживання». З 1985 р. міжвишівський збірник наукових праць став називатися «Марківські випадкові процеси та їх вживання в теорії масового обслуговування».

Створювалася школа, яка почала готувати кадри, перш за все для кафедри. Почали регулярно проводитися конференції, семінари з проблем теорії випадкових процесів і теорії масового обслуговування. В становленні школи кафедри взяли безпосередню й активну участь провідні вчені СРСР: академіки і професори — А.В. Скороход, В.С. Королюк, І.І. Гіхман, М.І. Ядренко, І.І. Єжов, А.М. Богомолов та інші.
У цей період закінчили аспірантуру і захистили кандидатські дисертації співробітники кафедри: Агапова Т.М., Косенко З.І., Румянцев М.В., Породніков В.Д., Ходикін В.Ф., Кривенчук О.Г., Іванов С.М., Щербина В.П.

У 1986 р. вчені кафедри проф. Шаташвілі А.Д., доц. Румянцев М.В., доц. Породніков В.Д., ст. викл. Новожилова О.Г., ст. викл. Шевченко В.І. у складі радянської делегації представляли СРСР на 1-ому Всесвітньому Конгресі суспільства ім. Бернуллі в м. Ташкенті.

Співробітники кафедри виконували також госпдоговірні теми на замовлення підприємств та держбюджетні теми. Високий рівень наукового і педагогічного потенціалу кафедри, а також результати наукових досліджень її співробітників знайшли своє відображення у навчальних і наукових публікаціях. Науково-дослідна робота викладачів кафедри пов’язана з дослідженням як детермінованих, так і випадкових економіко-математичних моделей.

В 1995 році кафедра виграла конкурс з фундаментальних досліджень за програмою Tacis EDUK 9301 «Перепідготовка колишніх офіцерів в Україні», Комітет із питань соціального захисту військовослужбовців при Кабінеті Міністрів України (керівник Христіановський В.В.). В рамках цієї програми кафедра провела перепідготовку провідних викладачів економічних спеціальностей університету з запровадження інформаційних технологій у навчальний процес, що дозволило забезпечити навчальний процес і потреби дослідницької роботи викладачів факультету комп’ютерами за цією програмою.

Починаючи з 1997 року співробітниками кафедри розроблялася тема «Підготовка магістерської програми «Економетрика в Україні» в рамках програми TEMPUS Tacis Project 10278 з Європейської співпраці в області освіти. Наукові керівники — проф. В.В. Христіановський (Україна), проф. Альфредо Москардіні (Великобританія). У проекті також брали участь університет м. Сандерленд (Великобританія), Віденський технічний університет, Вища технічна школа (м. Емден, Німеччина).
Було підготовлено навчальні курси з нових напрямів в економетрії: 1) Прикладна економетрія — проф. Христіановський В.В., проф. Гузь М.Г., доц. Кривенчук О.Г., проф. А. Москардіні, проф. К. Лаулер; 2) Введення в імітаційне моделювання за допомогою пакету ARENA — проф. Христіановський В.В., доц. Ходикін В.Ф., проф. Е. Флетчер; 3) Динамічні системи в економіці — доц. Агапова Т.М., д-р Д. Курран, д-р Д. Бехренс; 4) Фінансова математика та її додатки до теорії інвестицій — проф. Румянцев М.В., проф. Р. Райнер; 5) Дослідження операцій (базовий і просунутий рівні) — доц. Іванов С.М., інж. І. Хауншмід; 6) Економічний ризик і методи його вимірювання — проф. Христіановський В.В., доц. Щербина В.П., доц. Полшков Ю.М.; 7) Нейронні мережі та генетичні алгоритми — доц. Кравчук О.В., д-р Е. Хантер; 8) Часові ряди — доц. Медведєва М.І., проф. Е. Флетчер; 9) Моделювання дискретних процесів з використанням SIMAN — доц. Ходикін В.Ф., проф. Е. Флетчер, проф. А. Москардіні.

За даними напрямами опубліковано навчальні посібники для студентів, які послужили базою для відкриття на економічному факультеті нової магістерської програми «Прикладна економіка». Розроблені навчальні курси були представлені кафедрою на міжнародній виставці «Світ освіти» вм. Києві в 1999 р.
В рамках проекту кафедрою «МММЕ» організовано бізнес-центр з наступних напрямів: підвищення освітнього рівня студентів; проведення теоретичних досліджень різних напрямів ринкової економіки; підготовка і перепідготовка спеціалістів різних категорій; організація семінарів з ведення бізнесу; підтримка перепідготовки і працевлаштування колишніх офіцерів в Україні; підтримка в вирішенні соціальних наслідків реструктуризації вугільної промисловості.
За 37 років існування кафедри було виконано багато наукових проектів. Найбільш відомими серед них є держбюджетні науково-дослідницькі теми «Поведінка систем в детермінованих і випадкових середовищах» та «Розробка експертної системи ухвалення рішень при управлінні виробничими системами, що схильні піддаватися дестабілізуючим діям зовнішнього середовища». В результаті викладачами кафедри Христіановським В.В., Гузем М.Г. і Румянцевим М.В. були підготовлені та захищені докторські дисертації з економіки.

З 2007 року на кафедрі «МММЕ» виконується держбюджетна науково-дослідна тема «Економіко-математичне моделювання стохастичних і детермінованих систем».
З 1994 року на кафедрі «МММЕ» працює аспірантура за спеціальністю 08.03.02 — «Економіко-математичне моделювання».