Обрати сторінку

Атаманчук Заріна Асланівна

    Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

    Науковий ступінь:  кандидат економічних наук

    Вчене звання: доцент

    Освіта: Львівська комерційна академія, 2000 р., спеціальність – «Міжнародні економічні відносини»,  кваліфікація – економіст зі знанням іноземної мови

    e-mail:  z.atamanchuk@donnu.edu.

    Профайл:  http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=143#search

  Наукові інтереси: розвиток вітчизняної грошово-кредитної та фінансової політики в світлі інтеграції у європейський економічний простір; міжнародний туризм в умовах глобалізації

  Дисципліни, що викладаються: «Міжнародний бізнес», «Міжнародний економічний аналіз», «Оцінка та аналіз міжнародних інвестиційних проєктів».

    Наукова діяльність є автором (співавтором) 75 наукових праць, серед яких 4 монографії, 32 наукові статті у фахових виданнях, у тому числі 4 наукові праці включені до наукометричної бази Web of Science, 39 тез доповідей на науково-практичних конференціях.

    Статті у закордонних виданнях та виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science:

 1. Atamanchuk Z., Tymchyshyn-Chemerys J. Analysis of the functional characteristics’ monetary policy. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Харків. 2018. № 24. С. 312-320 (Web of Science)
 2. Атаманчук З.А., Орєхова Т.В., Макогін З.Я. Організаційно-економічний механізм функціонування туристичної індустрії. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Харків. № 33, Том 2, 2020. С. 232-238 (Web of Science)

    Статті у фахових виданнях:

 1. Атаманчук З.А., Черкас Н.І. Оцінка макроекономічних ефектів   монетарної  політики  в Україні. Економіка і прогнозування. 2015. № 3 (4). С. 123-134.
 2. Атаманчук З.А. Роль освіти у формуванні кластерної ініціативи в міжнародному туризмі. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія «Економіка». Маріуполь: ДонДУУ, 2018. Т. ХIX, Вип. 308. C. 91-97.
 3. Атаманчук З.А. Формування мережевої туристичної індустрії як форма глобальної інтеграції країн. Збірник наукових праць «Економічний простір». Дніпро, 2019. № 141. С. 49-64.
 4. Атаманчук З.А. Інвестиції в інновації як поштовх розвитку індустрії туризму. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія «Економіка». Т ХХ, Вип. 313. Маріуполь: ДонДУУ, 2019. С. 127-132.
 5. Atamanchuk Z. Management approaches in the world tourism and hotel business activity. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія «Економіка». Т ХХ, Вип. 313. Маріуполь: ДонДУУ, 2019. С. 232-236.
 6. Атаманчук З.А., Макогін З.Я. Оцінка торговельної ефективності України з країнами ЄС. Бізнес Інформ. 2020. № 3. С. 16-25.
 7. Атаманчук З.А. Глобальні тенденції розвитку міжнародного туризму в структурі світового ринку послуг. Бізнес Інформ. 2020. № 4. С. 21-27.
 8. Атаманчук З.А. Розвиток міжнародного туризму в умовах пандемії СOVID-19: тенденції та очікування. Бізнес Інформ. 2020. № 5. С. 94-99.

     Монографії:

 1. Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств: монографія / за ред. З.А. Атаманчук та ін. Львів: Растр-7, 2016. 173 с.
 2. Атаманчук З.А. Оцінка ефективності туристичної  інфраструктури регіонів України та рівня її тінізації. Стратегічні напрями розвитку рекреації у туристичній діяльності та її вплив на соціально-економічний стан західного регіону України: монографія / за заг. ред. О.І. Скаско. Львів: ЛІЕТ, 2017. 172 с.
 3. Атаманчук З.А. Інтеграційні процеси в міжнародному туризмі в умовах глобалізації та поширення інновацій. Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг: колективна монографія / за заг. ред. Б.В. Гриніва. Львів: Растр-7, 2019. 182 с.
 4. Атаманчук З.А. Перспективи розвитку агротуризму в умовах цифровізації економіки. Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища: колективна монографія / за заг. ред. Т.В. Орєхової. Вінниця: ДонНУ, 2019. 144 с.

    Підручники та навчальні посібники:

 1. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / за заг. ред. Орєхової Т.В. та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 464 с.

    Міжнародні проєкти (міжнародна академічна мобільність)

 1. Участь у програмі міжнародної академічної мобільності шляхом проходження стажування у Малопольській школі публічного адміністрування Краківського економічного університету за програмою «Інноваційні методи навчання» у період: 04.02.2019 р.- 22.02.2019 р. (м. Краків, Польща)