Обрати сторінку

Атаманчук Заріна Асланівна

    Посада: доцент

    Науковий ступінь:  кандидат економічних наук

    Вчене звання: доцент

    Освіта: Львівська комерційна академія, 2000 р., спеціальність – «Міжнародні економічні відносини»,  кваліфікація – економіст зі знанням іноземної мови

    e-mail:  z.atamanchuk@donnu.edu.

    Профайл:  http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=143#search

Наукові інтереси: розвиток вітчизняної грошово-кредитної та фінансової політики в світлі інтеграції у європейський економічний простір; міжнародний туризм в умовах глобалізації; міжнародна інвестиційна діяльність; міжнародний бізнес.

Дисципліни, що викладаються: Міжнародний економічний аналіз, міжнародний інвестиційний менеджмент, International business, International financial management.

 

Загальна кількість наукових праць – близько 100, з них:

Статті у виданнях, що входять до наукометричної бази Web of Science та деякі статті у закордонних виданнях:

1. Atamanchuk Z., Tymchyshyn-Chemerys J. Analysis of the functional characteristics’monetary policy. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Харків. 2018. № 24. С. 312-320 (Web of Science)

2. Атаманчук З.А., Орєхова Т.В., Макогін З.Я. Організаційно-економічний механізм функціонування туристичної індустрії. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Харків. №2 (33), 2020. С. 232-238 (Web of Science)

3. Atamanchuk Z., Makohin Z., Mityushkina K. Tourism development as a factor of the country’s escape from the ‘middle income trap’. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. (Web of Science)

4. Атаманчук З.А., Тимчишин Ю.В. Безпека у міжнародному туризмі як чинник сталого розвитку. SWorld Journal. Болгарія. Issue №8, Part 4, 2021. С. 11-17.

5. Atamanchuk Z., Zavydovska A. Investing in Ukrainian energy: the importance of integration into ENTSO-E. SWorld Journal. Болгарія. Issue №13, Part 2, 2022. С. 19-27.

Монографії:

1. Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств : монографія / за ред. З. А. Атаманчук та ін. Львів : Растр, 2016. 173 с.

2. Атаманчук З. А. Оцінка ефективності туристичної інфраструктури регіонів України та рівня її тінізації. Стратегічні напрями розвитку рекреації у туристичній діяльності та її вплив на соціально-економічний стан західного регіону України : монографія / за заг. ред. д.е.н., в.о. проф. Скаско О. І. Львів : ЛІЕТ, 2017. 172 с.

3. Атаманчук З. А. Інтеграційні процеси в міжнародному туризмі в умовах глобалізації та поширення інновацій. Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Гриніва Б. В. Львів : Растр-7, 2019. 182 с.

4. Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища: монографія / за заг. ред. Т.В. Орєхової. Вінниця: ДонНУ, 2019. 144 с.

5. Атаманчук З.А. Розвиток міжнародного туризму в умовах сучасних викликів і загроз. Трансформація соціально-економічних систем в умовах викликів глобального сталого розвитку : монографія / за заг. ред. Т. В. Орєхової. Вінниця : ТВОРИ, 2021. 432 с.

Профіль у:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6139-1653

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WFv0ZiYAAAAJ&hl=ru

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Atamanchuk_Zoryna

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=143#search

Міжнародна діяльність

Отримала сертифікат володіння англійською мовою рівня B2. Пройшла міжнародне стажування за програмою «New and innovative teaching methods» у Краківському економічному університеті (м. Краків, Польща), 2019 рік.