Обрати сторінку

Матвійчук Вікторія Іванівна

Матвійчук Вікторія Іванівна

Доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук, доцент

e-mail: [email protected]
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=304#search

Досягнення

У 1984 році закінчила з відзнакою Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «Економіка і організація машинобудівної промисловості». У 2000 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Маркетингове дослідження як фактор формування стратегії підприємства» за спеціальністю 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг». У 2002 році отримала звання доцента по кафедрі фінансів і банківської справи ДонНТУ. У 2010-2013 рр. проходила підвищення кваліфікації в ІПО ФПКК ДонНТУ за наступними напрямками: 0804 «Комп’ютерні науки», курс «Розробка дистанційних курсів на базі платформи MOODLE»; 0804 «Комп’ютерні науки», курс «Розробка WEB-сторінки викладача»; курс «Іноземні мови професійного спілкування (німецька мова)», курс «Іноземні мови професійного спілкування (англійська мова)».

У 2012-2013 рр. виступила організатором процесу ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою». У 2013 році провела ліцензування, а в 2015 році – акредитацію спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою».

У 2014-2015 рр. виконувала обов’язки завідуючої кафедрою обліку, фінансів та економічної безпеки ДонНТУ.

З 2015 р працює на кафедрі фінансів і банківської справи ДонНУ. Відповідальна за організацію та проведення виробничої і науково-дослідницької практики бакалаврів і магістрів.

Гарант ОП «International Financial management (Міжнародний фінансовий менеджмент)» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» СО «Магістр». Член проектної групи із розробки освітніх програм спеціальності 072.

Рівень володіння іноземною мовою ˗ В2 (англійська )

Викладає наступні дисципліни:

˗ бакалаврської освітньої програми: «Бюджетна система», «Фінансовий ринок», «Спеціальні фінансово˗кредитні іститути»;

˗ магістерських освітніх програм: «Фінансовий менеджмент», «Антикризовий фінансовий менеджмент», «Бюджетування», «Financial Management» (англійською мовою), «Anti Crisis Financial management» (англійською мовою).

Останнім часом приймала участь:

– у міжнародних проектах та стажуванні:

˗ курси підвищення кваліфікації «Майстерня «Teaching Art» ˗ посвідчення Донецького національного університету імені Василя Стуса ПК №20-08/389.

˗ «English for life» (150 годин) ˗ посвідчення Донецького національного університету імені Василя Стуса №35/89-90/20;

˗ підготовка до іспиту з англійської мови «APTIS TEST» (120 годин) ˗ посвідчення Донецького національного університету імені Василя Стуса №1398/39-90-18 від 25.11.2018 р., Candidate Report ТОВ «Британська рада (Україна)» від 24.11.2018 р.;

˗ Платформа дистанційної освіти Moodle в навчальному процесі вищого навчального закладу (108 годин) ˗ Донецький національний університет імені Василя Стуса, Сертифікат №113/08-19 від 31.08.2015р.

«Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі». Польша, Варшава, 20 червня-11 липня 2018 р. (108 годин) ˗ Collegium Civitas, м. Варшава, Польща, Сертифікат №26/2018 від 11.07.2018;

«Designing and Teaching Courses in English» on February 16-17, 2018 (16 годин)

_ National University of Kyiv-Mohyla Academy, The School of Faculty Professional Upgrade, м. Київ, Certificate of Completion in16-hour training course «Designing and Teaching Courses in English» on February 16-17, 2018.

Сфера наукових інтересів: стратегічні і інноваційні аспекти фінансового управління суб’єктів господарювання; управління фінансово-економічною безпекою; маркетинг як інструмент управління діяльністю суб’єктів господарювання, державне кредитування та управління державним боргом, фінансовий ринок: особливості формування та регулювання, антикризове управління діяльністю суб’єкта господарювання

Останні публікації:

Публікації у фахових виданнях:

1. Матвійчук В.І. Громко Є. О. Фінансовий борг підприємства: особливості виникнення та підходи до оцінювання. 2019. Фінанси. Облік. Банки. №1 (24). С.28-38.

2. Матвійчук В.І., Грабчак К.М. Формування дохідної частини місцевих бюджетів: вітчизняний та зарубіжний досвід. 2018. Економіка і організація управління. №3 (31). С.149-158

3. Матвійчук В.І., Бруслиновська І.В. Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії підприємства. Економіка і організація управління. 2018 №3 (31). С.100-111

4. Матвійчук В.І., Грабчак К.М. Доходи місцевого бюджету: проблеми формування та особливості використання. 2018. Фінанси. Облік. Банки. №1 (23)

5. Матвійчук В.І., Нешко Р.М. Фінансова безпека регіону як складовий елемент фінансової безпеки держави // Фінанси. Облік. Банки. – 2017. – C.125-134. 

Монографія:

Матвійчук В.І. Розділ 3. Бюджетний процес на місцевому рівні та напрями його удосконалення. – С.134-167 // Фінансово-економічний механізм регіонального розвитку України в умовах адміністративно-територіальної реформи : колективна монографія / за ред. М.Ю. Мироненко. – Прешов : Університет, 2017. – 264 с.

Навчальні посібники та методичні видання:

1. Навчально-методичний посібник з дисципліни “Фінанси” / Колектив авторів за ред. Лактіонової О.А- Вінниця, ДонНУ імені Василя стуса, 2018. 104с. (розділи 13,14,15,18,21,23)

2 Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» (для студентів 3-го курсу із нормативним терміном навчання та 1-го курсу зі скорченим терміном навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») – 3-е видання, перероб. і доп. / уклад.: колектив авторів; за заг. ред. О.А. Лактіонової – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. – 45 с

3. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з професійних дисциплін (для студентів 4-го курсу із нормативним терміном навчання та 2-го курсу зі скорченим терміном навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») – 3-е видання, перероб. і доп. / уклад.: колектив авторів; за заг. ред. О. А. Лактіонової – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. – 51с.

4 Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Гроші і кредит» (для студентів 2-го курсу спеціальності 072 «Фінанси, бан-ківська справа та страхування» / уклад.: колектив авторів; за заг. ред. О. А. Лактіонової, 3-є видання, перероб. і доп. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 44 с.