Обрати сторінку

Козлов Вадим Петрович

Козлов Вадим Петрович

Доцент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук, доцент.

e-mail: [email protected]
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=300#search

Закінчив у 1984 році Донецький державний університет. З серпня 1984 року по вересень 1991 року працював контролером-ревізором Контрольно-ревізійного управління Міністерства фінансів Української РСР по Донецькій області. З грудня 1984 року по червень 1986 року проходив службу в лавах Радянської Армії.

З вересня 1991 року почав працювати у Донецькому державному університеті асистентом кафедри фінансів і кредиту, потім старшим викладачем (з вересня 1995 року) і доцентом (з вересня 2002 року). Кандидатську дисертацію захистив у червні 2001 р. на тему «Синтез системи механізмів кредитного менеджменту підприємства».

Викладає наступні курси бакалаврських освітніх програм: «Історія фінансів, грошей та кредиту», «Фінанси», «Фінанси. Гроші і кредит», «Особисті фінанси».

У 2018 році пройшов стажування у Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University (м. Новий Сонч, Польща), certificate of internship completion №WK/4751. Тема стажування «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University» 20.01.2018 р.

Основні публікації:

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України та інших журналах:

1. Козлов В. П. Особливості розвитку державно-приватного партнерства в Україні. Ефективна економіка. Електронне наукове видання. Випуск 8. Дніпро, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2018. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/44.pdf

2. Козлов В. П., Бєлєга О. В. Концепція розвитку державно-приватного партнерства у сфері освіти на регіональному рівні. Finanсe, accounting, banks. 2018. Вип. 1. С. 113-120. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fub_2018_1_14.

3. Козлов В.П. Банківські інновації та особливості їх розвитку в Україні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. №11. С.160-164. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5418

3. Козлов В. П., Лещенко І. М. Розвиток банківської сфери в Україні як цифрової екосистеми // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2020. – №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6568

4. Козлов В.П. Удосконалення механізму банківського кредитування в Україні на основі клієнт-орієнтованої моделі. Економіка та суспільство. 2021. № 34. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1041 DOI: 10.32782/2524-0072/2021-34-66

Монографії:

1. Козлов В.П. Особливості взаємодії підприємств та фінансового сектору економіки в умовах цифрової трансформації. Економіка та управління підприємствами: теорія, практика, перспективи розвитку: колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2021. – С.48-54. http://www.economics.in.ua/2021/04/blog-post.html

2. Козлов В.П. Розвиток фінансових відносин підприємства в умовах цифрової трансформації економіки. Економіка та управління підприємствами: теорія, практика, перспективи розвитку: колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2021. – С.54-62. http://www.economics.in.ua/2021/04/blog-post.html

Навчальні посібники та методичні видання:

1. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Фінанси» / Колектив авторів, за ред. О. А. Лактіонової. Вінниця, 2018. 130 с.

2. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» (для студентів 3-го курсу із нормативним терміном навчання та 1-го курсу зі скорченим терміном навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»). Електронне видання / уклад.: колектив авторів; за заг.

ред. О. А. Лактіонової. 3-е видання, перероб. і доп. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 52 с.

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія фінансів і кредиту». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 45 с. [Електронне видання].

Сфера наукових інтересів: історія фінансів і грошей; державні фінанси; особисті фінанси; фінансові інновації.