Обрати сторінку

Макогон Юрій Володимирович

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Освіта: Краматорський індустріальний інститут, 1970 р., кваліфікація – інженер-механік

email: [email protected]

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=208#search

Наукові інтереси: міжнародна торговельна політика України в умовах глобалізації, зовнішньоекономічна діяльність підприємств

    Наукова діяльність:

    Статті у закордонних виданнях та виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science:

 1. Makogon Y.,  Ivankova D. Category of investment attraction on the capital market. Journal L’Association 1901 “SERIKE”. Vol.1, No. 12. P. 113–117.
 2. Makogon Y., Podunay V. Methodology of forming the equable innovative contry’s landscape (by example of Ukraine).  Journal Association 1901 “SERIKE”. 2016. Vol.1, No. 11. P. 51–55.
 3. Makogon Y., Osypenko K.  The Silk Road:The Histor, Conditionsand, Perspectives. North-East Asia Academic Forum (Publications of scientific articles). Printed in China by Hatbin University of Commerce, Р. 12-18.

     Статті у фахових виданнях:

 1. Макогон Ю.В. Донбасс в условиях политического противостояния: социально-экономический аспект. Економічний вісник Донбасу. Київ – Старобільськ, 2019. № 1 (55). С.16-32.
 2. Макогон Ю.В. Співробітництво України та Китаю на сучасному етапі. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Вип.16. С. 124-131.
 3. Макогон Ю.В. Забезпечення енергетичної безпеки підприємства в умовах сталого розвитку. Вісник економічної науки України. Київ, 2018. №1(34). С.106-110.
 4. Makogon Y. External Economic Potential of Ukraine in the Black Sea Region. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2018. Вип. 15. С.114-124.
 5. Макогон Ю. В. Годы политического противостояния – некоторые итоги экономического и социального развития Донецкой области. Економічний вісник Донбасу. № 2 (52). С. 11–16.
 6. Макогон Ю. В. Новый Великий шелковый путь: история, состояние, перспективы. Економічний вісник Донбасу. Київ – Старобільськ, 2018. № 3 (53). С.49-55.
 7. Макогон Ю. В. Донецкая область в условиях политического противостояния: экономический аспект. Вісник МДУ. Серія: Економіка. Вип. 16. С.47-57.
 8. Макогон Ю.В. Інновації в сфері енергетики України. Вісник МДУ. Серія: Економіка. Вип. 14. С.80-90.
 9. Макогон Ю. В., Жарнікова А. І. Міжнародна торговельна політика України в умовах глобалізації та військово-політичного протистояння на сході країни. Економічний вісник НТУУ «КПІ». Вип. 14. С. 100–105.
 10. Макогон Ю. В. Причини і чинники економічної кризи в Україні в умовах військово-політичного протистояння на сході країни. Економічний вісник Донбасу. № 12(48). С. 220–235.
 11. Макогон Ю. В., Іванкова Д. Сучасний стан інвестиційного клімату в Україні. Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. № 2. URL: https://studlib.org.ua/index.php/eprs/article/view/74.
 12. Макогон Ю.В. Причини та фактори економічної кризи в Україні в умовах військово-політичного протистояння на сході країни. Економіка і організація управління. Донецький національний університет, 2016. Вип. 3. С.91-108.
 13. Макогон Ю. В., Пахомова О. А. Зовнішній борг України на сучасному етапі економічної кризи. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2016. № 13. С. 108–113.
 14. Макогон Ю. В. Инновации в сфере энергетики на предприятиях Украины. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2016. № 13. С. 479–486.
 15. Макогон Ю. В., Анісімов А. Є., Пахомова О. А. Напрямки оптимізації розвитку та залучення інвестицій до району Полісся Київської області. Економiка i організація управлiння. 2016. № 4. С. 28–35.
 16. Макогон Ю. В. Причины и факторы экономического кризиса в Украине в условиях военно-политического кризиса на востоке страны. Вісник економічної науки України. 2016. № 1. С. 196–201.
 17. Макогон Ю. В., Ефременко А. В. Развитие возобновляемых источников энергии в современной экономике Украины. Збірник наукових праць УкрДГРІ. 2016. № 1. С. 72–80.

     Монографії:

 1. Макогон Ю.В. Услуги морских портов Украины на мировом транзитном пространстве: монография. Beau-Bassin: Lambert Academic Publishing (Riga, Latvia), 2019. 394 с.
 2. Макогон Ю.В. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти / Міжнародна рада з науки (ISC) та ін.; наук. кер. проекту М.З. Згуровський. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку (2019). 112 с.
 3. Макогон Ю. В. Development of competitiveness and tourist regions of the east of Ukraine / Makogon, К. Osypenko // Word Economy and International Economic Relations: International Scientific Collection. Vol. 2 / Scientific editors: Y.Kozak, T.Shengenia, A. Gribincea. Kyiv – CUL, 2018. Р. 133-138.
 4. Макогон Ю.В. Механізм розвитку транскордонного співробітництва на східних кордонах України. Розвиток організаційно-економічних моделей міжрегіонального співробітництва в умовах поглиблення європейської інтеграції: монографія / Під заг. ред. О.В. Булатової. Маріуполь: МДУ, 2017. 226 с. С.182-189.
 5. Макогон Ю.В. Розділ 1. Детермінанти антикризової стратегії розвитку України; Розділ 6. Шляхи відновлення й збалансованого розвитку Донбасу // Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики: моногр. / [І.В. Хаджинов, С.П. Калініна та ін.]; за ред. А. Сидорова, О. Дороніна, Л. Шаульська. Вінниця: ДонНУ, 2016. С. 10-21, С. 304-320.

    Громадська діяльність:

 1. Віце-президент Академії економічних наук України
 2. Член Президії Донецької торгово-промислової палати
 3. Член Президії Торгово-промислової палати України