Обрати сторінку

Разборська Олена Олександрівна

Разборська Олена Олександрівна

 Посада: доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Київський торговельно-економічний інститут, 1990 р., спеціальність – «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», кваліфікація – економіст, диплом з відзнакою

2005 р. – Київський національний торговельно-економічний університет, захист кандидатської дисертації на тему «Облік і аудит формування та руху статутного капіталу відкритих акціонерних товариств», присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук, спеціальність – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».  2012 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансового контролю та аналізу

e–mail: [email protected]

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=247#search

Наукові інтереси: дослідження повноважень органів державного фінансового аудиту, незалежного аудиту, внутрішнього аудиту, аудиту оцінки якості, методичних підходів до загальної оцінки їх ефективності для забезпечення фінансово-економічної стійкості держави за умов міжнародної стандартизації та глобалізації; обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки соціально-економічних систем та їх інвестиційної привабливості за умов  складання фінансової та управлінської звітності за міжнародними стандартами, вплив процесів дигіталізації на трансформацію внутрішнього аудиту за підходом імплементації МСФЗ.

Дисципліни, що викладаються: Державний фінансовий аудит, Звітність підприємств, Внутрішньогосподарський контроль та облікова політика, Бухгалтерський облік, Методологія наукових досліджень в обліку і аудиті

Наукова діяльність:

Робота у якості опонента: офіційний опонент на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2017 р., 2020 р.) (Откаленко Олена Миколаївна – 2017 р., Манько Надія Федорівна – 2020 р.).

Робота в якості керівника науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти:

–    переможців дипломів ІІ і ІІІ ступенів Всеукраїнських та регіональних конкурсів наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» (2018 р., 2019 р.);

–   переможця диплому ІІІ ступеня англомовного Міжнародного студентського професійного творчого  конкурсу з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, ОНПУ, Одеса, 27-28 травня 2021 р. (Ковальчук Д.О.,студ. 4-го курсу).

Загальна кількість наукових праць – більше 100, з них:

 Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:

 1. Разборська О. О., Пудкалюк Х. О. Якість аудиторських послуг в Україні. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28. № 4. С. 67-75 – ISSN 1993-0259.

(наукометричне видання; Index Copernicus (ICV 2018: 77.83; ICV 2017: 74.43; ICV 2016: 63.85; ICV 2015: 55.88; ICV 2014: 63.39; ICV 2013: 5.26), WorldCat, GoogleScholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor)

 1. Разборська О. О., Єфремова О. С. Шляхи реалізації державної підтримки вітчизняного малого підприємництва у європейському векторі розвитку України. ІНТЕЛЕКТ ХХІ. Науковий економічний журнал. Київ, 2017, № 6. С. 90-96 – ISSN 2415-8801.

(наукометричне видання; Index Copernicus (ICV 2016: 40.45))

 1. Даценко Ганна, Разборська Олена. Сучасні тенденції розвитку податкового контролю нерухомості в Україні. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 4, No. 5/2016. S. 29-30 – ISSN 1338-9432.

(наукометричне, закордонне видання; РІНЦ, GoogleScholar)

 1. Разборская Елена, Левченко Ирина. Аудит денежных средств в системе управления экономической безопасностью предприятия. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 3, No. 2/2015. S.13-16. – ISSN 1338-9432.

(наукометричне, закордонне видання; РІНЦ, GoogleScholar)

 Статті у періодичних наукових фахових виданнях України:

 1. Разборська О. О. Особливості формування доходів сільськогосподарських підприємств та напрямки їх зростання. ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки. Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (5). Частина 2. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. С. 373-382.
 2. Разборська О. О., Даценко Г. В., Ксьоншка А. В. Особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій із грошовими коштами. Економіка і суспільство. Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету. Випуск 2/2016.  С. 720-724.  URL:economyandsociety.in.ua
 3. Разборська О. О., Чопляк І. А Внутрішній контроль як модель дослідження кругообігу капіталу підприємств. Фінанси, облік, банки. Випуск 1(21). 2016.  С. 162-171.
 4. Разборська О. О., Єфремова О. С. Оцінювання стану середовища підприємницької діяльності. Банківська справа. Журнал. Видавництво «Знання». № 4(141) 2016. С. 45-54. URL: http://bs.econom.univ.kiev.ua/index.php/ua
 5. Разборська О. О., Мошура Л. О. Внутрішній аудит оцінки якості прийняття управлінських рішень: поняття, призначення та роль в системі управління підприємством. Фінанси, облік, банки. 2017, №1(22). С. 146-154.
 6. Разборська О. О., Мошура Л. О. Міжнародний досвід проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту ВНЗ. Приазовський економічний вісник. № 5(05). С. 341-345. URL: http:// pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-05.
 7. Разборська О. О., Левченко І. А. Особливості застосування фінансової звітності банківськими установами України за МСФЗ. Фінанси, облік, банки. №1(23). С. 63-169.
 8. Разборська О. О., Серженік Я. С., Курдибаха К. В. Особливості публічного аудиту: виклики сьогодення. Економіка і організація управління. № 4(32). С. 111-121.
 9. Разборська О. О., Лесік Л. С. Формування професійного судження у сфері бухгалтерського обліку та аудиторської практики. Фінанси, облік, банки. №1(24). С. 158-168.

Навчально-методичні посібники:

 1. Методичні рекомендації щодо виконання завдань із самостійної роботи студентів та індивідуальних завдань студентів спеціальності «Облік і оподаткування» ступеня освіти «Магістр» за дисципліною «Державний фінансовий аудит» / О. О. Разборська, О. Т. Поліщук. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 136 с.
 2. Робоча програма науково-дослідної практичної підготовки студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» СО «Магістр» та методичні рекомендації щодо її проходження / Л. Л. Гевлич, Н. В. Дутова, О. К. Костенко, О. О. Разборська, О. Т. Поліщук, В. В. Томчук; за заг. ред. Є. Є. Іоніна. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 32 с.
 3. Робоча програма виробничої практичної підготовки та методичні рекомендації щодо її організації для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Л. Л. Гевлич, Н. В. Дутова, О. К. Костенко, О. О. Разборська, О. Т. Поліщук, Л. О. Тарасенко, І. Г. Шаргородська; за заг. ред. Є. Є. Іоніна – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 40 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань, самостійної та індивідуальної роботи студентів за дисципліною  «Облік в галузях економіки» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / О. Т. Поліщук, О. О. Разборська. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса,  72 с.
 5. Методичні рекомендації щодо виконання практичних завдань, самостійної і індивідуальної роботи студентів спеціальностей «Облік і аудит», «Облік і оподаткування» ступеня освіти «Бакалавр» за дисципліною «Звітність підприємств» / О. О. Разборська, О. Т. Поліщук. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 84 с.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Аудит державних фінансів. Курс навчальних та тестових завдань для державних службовців Рахункової палати України: навчальний посібник / Є. В. Мних, О. Л. Шерстюк, О. О. Разборська // Навчальний посібник. – Київ: КНТЕУ, 2013. 182 с.

 Підвищення кваліфікації/стажування:

 1. «Судово-бухгалтерська експертиза», стажування у Вінницькому національному аграрному університеті, кафедра аудиту та державного контролю, 2015 р.
 2. «Розробка навчальних курсів у системі дистанційної освіти MOODLE», ДонНУ імені Василя Стуса, м. Вінниця, 2018 рік.
 3. «Нормативне регулювання та методика внутрішнього аудиту оцінки якості», стажування у ТОВ «Аудиторська фірма «Файненс Лоу Аудіт Груп», м. Вінниця, 2018 рік.
 4. Тренінг «Загальні положення фінансового аудиту використання коштів державного бюджету» в рамках договору щодо стажування  державних службовців Рахункової палати України (Сертифікат тренера – 26 год. / 0,8 кредиту), м. Вінниця, 2020 рік.
 5. «Досвід організації та виконання завдань з аудиту фінансової звітності в кризових умовах нестабільності суб’єктів господарювання та дигіталізації в період пандемії, висвітлення економіко-соціальних проблем у нормативному контексті», стажування у ТОВ «Аудиторська фірма «Надійність» (Свідоцтво  №001 від 10.06.2021р. / 30 годин / 1 кредит ECTS), м. Вінниця, 2021 рік.

Нагороди:

 1. Подяка за підтримку традицій економічного факультету (ДонНУ імені Василя Стуса).
 2. Подяка за відповідальну працю (ДонНУ імені Василя Стуса).
 3. Подяка за підготовку студентів переможців Всеукраїнських наукових заходів (ДонНУ імені Василя Стуса).
 4. Подяка Державної служби статистики України Національної академії статистики обліку та аудиту за підготовку переможця диплому III ступеня.
 5. Подяка Університету імені Альфреда Нобеля за високий професіоналізм, забезпечення об’єктивної та якісної перевірки конкурсних робіт, створення доброзичливої атмосфери під час проведення олімпіади і нагородження переможців та учасників.
 6. Подяка ВМВП ВМГО «Фундації регіональних ініціатив» за участь тренером освітнього фрі-табору Business Camp 6.0.

 Інше:

Участь в якості члена проектної групи та розробника освітньої програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  СО «Магістр» та СО «Бакалавр».

Автор тренінгу «Загальні положення фінансового аудиту використання коштів державного бюджету» для державних службовців Рахункової палати України (2020 р.).

Автор тренінгу Аудиторська палата (2021 р.)

Член галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з обліку та оподаткування (НАСОА, м. Київ, 2018 р.);

Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування» (Університет мені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, 2018 р., 2019 р.).

Член оргкомітету для проведення ІІ туру регіональної обліково-економічної олімпіади – для учнів 10-11-х класів «Мій перший крок у професійне майбутнє» в ДонНУ імені Василя Стуса; – для студентів-випускників навчальних закладів І-ІІІ ст. акредитації «Я впевнено крокую у своє майбутнє» в ДонНУ імені Василя Стуса (2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р.).

Член акредитаційних комісій коледжів та технікумів.

Член журі ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з обліку і оподаткування, керівник науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти – переможців дипломів ІІ і ІІІ ступенів Всеукраїнських та регіональних конкурсів наукових робіт зі спеціальності  «Облік і оподаткування» (2018 р., 2019 р.).

Автор публікацій з професійної тематики (Університетські Вісті).

Дійсний член – професійний бухгалтер Громадської Спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України», № 360 у реєстрі. – Режим доступу: https://www.pabu.com.ua/ua/chlenstvo/reestr