Обрати сторінку

Савченко Марина Василівна

Посада:  завідувач кафедри, професор кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Донецький державний університет,  1999 р.,  спеціальність –  «Фінанси»,  кваліфікація – економіст

email:   m_savchenko@donnu.edu.ua

Профайл:  http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=114#search

Наукові інтереси: економічна  стійкість та  економічна  безпека соціально-економічних систем, сталий розвиток та управління конкурентоспроможністю національних соціально-економічних  систем, міжнародні фінанси та фінансовий менеджмент міжнародних компаній

Дисципліни, що викладаються: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні фінанси», «Міжнародний фінансовий менеджмент», «Економіка  для менеджерів», «Фінансовий менеджмент».

    Наукова діяльність:

    Загальна кількість наукових праць – більше 100, з них:

     Статті у закордонних виданнях та виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science:

 1. Savchenko M., Perevozova I., Shkurenko О., Obelnytska K., Hrechanyk N. Formation of entrepreneurship model by innovation activity of industrial enterprises. Journal of Entrepreneurship Education. 2019. Volume 22. Special Issue. Print ISSN: 1098-8394; Online ISSN: 1528-2651. (міжнародне, наукометричне, видання; SCOPUS).
 2. Savchenko M., Shkurenko О. Strategy of development of logistic infrastructure of ukraine in the conditions of european integration. SHS Web of Conferences. 2019. Volume 67. URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06046.pdf. (міжнародне, наукометричне, видання; WEB OF SCIENCE).
 3. Savchenko M., Shaulska L., Shkurenko О., Sarkisyan L. Improving the methodology for assessing labour potential in socio-economic systems based on the organizational and methodological model. SHS Web of Conferences. 2019. Volume 67. URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06045.pdf. (міжнародне, наукометричне, видання; WEB OF SCIENCE).
 4. Савченко М.В., Шкуренко О. В. Концепція забезпечення стійкого розвитку національної соціально-економічної системи. Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. р. 372-378. (наукометричне, закордонне видання; РІНЦ, GoogleScholar).

     Статті у фахових виданнях:

 1. Савченко М.В., Шкуренко О. В. Детермінанти фінансово-економічної кризи в умовах глобалізації. Економіка і організація управління. 2018. №3 (31). С. 37-47.
 2. Савченко М.В., Усик І. О., Шаульська Л.В. Моделювання світової динаміки економічної циклічності. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». 2018. Випуск 308. С. 46-54.
 3. Савченкo М. В., Солоненко Ю. В. Концептуальні основи формування організаційно-економічного механізму управління підприємствами сімейного бізнесу. Сьомі Чумаченківські читання. Київ, Інститут економіки промисловості НАН України. 2018. С. 194-213.
 4. Савченко М. В., Солоненко Ю. В. Методичний підхід до оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». Т. ХX, вип. 311. Маріуполь, ДонДУУ, 2019. C. 51-63.
 5. Савченко М. В., Солоненко Ю. В. Управління ризиками на підприємствах сімейного бізнесу. Економіка і організація управління. Вінниця: ДонНУ, 2019. Вип. 2 (34). С. 28-36.
 6. Савченко М.В., Шкуренко О. В. Інтегральний підхід щодо оцінки економічної безпеки експортоорієнтованих соціально-економічних систем. Бізнес Інформ. 2019. № 1. С. 199-207.
 7. Савченко М.В., Кичигін А.М. Економічний зміст конкурентоспроможного потенціалу підприємства. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». №2 (83). 2019. С. 14-24.
 8. Савченко М.В. Розвиток категоріального базису «економічна стійкість». Галицький економічний вісник. 2019. № 2. С. 5-17.
 9. Савченко М.В., Шкуренко О. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства у контексті забезпечення економічної безпеки. Науковий журнал «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля». 2019. № 3 (251). С. 156-160.
 10. Савченко М. В. Кредити міжнародних фінансових організацій як джерело стабілізації фінансової системи України. Фінанси, обік, банки. 2019. № 1 (24). С. 141-151.
 11. Савченко М.В., Шкуренко О. В. Фінансова стійкість як передумова розвитку міжнародного бізнесу. Бізнес Інформ. 2019. № 10 (501). С. 199-207.
 12. Савченко М.В., Шкуренко О. В. Злиття та поглинання як інструмент підвищення конкурентоспроможності компаній. Управління економікою: теорія та практика: Зб. наук. пр. К: ІЕП НАНУ, 2019. С. 92-105.
 13. Савченко М.В., Шкуренко О. В. Тенденції і перспективи розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. Проблеми економіки. 2019. № 4. С. 47-54.
 14. Савченко М. В., Короленко В. О., Порошина О. В. Сучасний стан криптовалюти на глобальній економічній арені та її перспективи розвитку в Україні та світ. Економіка і організація управління. 2019. №4 (36). С. 48-57.
 15. Савченко М.В., Мельник С.В., Цимбалюк І.В. Управління фінансовою стійкістю та платоспроможністю підприємства як інструменту посилення його економічної безпеки. Актуальні проблеми економіки. 2019. №11. С. 61-74.
 16. Савченко М.В., Хаджинов І.В. Тенденції розвитку світового ринку злиттів і поглинань. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 6. С. 61-74.
 17. Савченко М.В. Концептуальні засади формування конкурентоспроможності підприємств з позицій системного підходу. Ефективна економіка. 2020. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7977. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.63
 18. Савченко М. В., Витяганець І. М. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності Вінницької області в умовах євроінтеграції. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 2(60). С. 77-87.

DOI: 10.32702/2307-2105.2020.6

    Монографії:

 1. Савченко М.В., Шкуренко О. В. Механізми поглиблення співпраці України з міжнародними організаціями. Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці: колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2019. 302 с. С. 62-75. (ISBN 978-617-7675-48-7)
 2. Savchenko M., Shkurenko О. Conceptual bases for the formation of the strategy of output of an industrial enterprise in the global market. The Potential of Modern Science. Volum 2. London, 2019. 305 p. (p. 183-198) (ISBN 978-1-9993071-3-4) (міжнародне, наукометричне, видання) A catalogue record for this publication is available from British Library Title: The Potential of Modern Science. Rights: Terms governing use: Copyright. Access restrictions: NON_PRINT_LEGAL_DEPOSIT Publication Details: London: Sciem-cee Publishing, 2019. Language: English Identifi-er: ISBN 9781999307134; System number: 019406924 Notes: The monograph includes 54 sections. Physical De-scription: 1 online resource. Shelfmark(s): General Reference Collec-tion DRT ELD.DS.424977 UIN: BLL01019406924)
 3. Савченко М. В. Моніторинг стану розвитку підприємств сімейного бізнесу в аграрній сфері України. Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища: монографія / за заг. ред. Орєхової Т.В., 2019. 144 с.

    Підручники та навчальні посібники:

 1. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / за заг. ред. Орєхової Т.В. та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 464 с.

    Участь у міжнародних проєктах

Проходила міжнародне стажування в Міжнародному інституті інновацій «Наука-Освіта-Розвиток» (м. Варшава, Польща) за курсом «Економіка та управління». Тема: «Економіка, організація та управління підприємствами, галузями і комплексами» (Свідоцтво № 039, 01.02.2017 р. -30.04.2017 р.).