Обрати сторінку

Лактіонова Олександра Анатоліївна

Лактіонова Олександра Анатоліївна

Завідувач кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, доцент

e-mail: [email protected]

Гарант освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю 072. Під її керівництвом започатковано англомовну магістерську програму подвійних дипломів «Міжнародний фінансовий менеджмент» із Стопанською академією імені Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія).

У 1999 році закінчила обліково-фінансовий факультет Донецького державного університету за фахом «Фінанси». З 1999 по 2001 р. проходила навчання в очній аспірантурі.

У 2001 р. проходила стажування в США в Індіанському університеті Kelley Business School. У 2001 році почала роботу на кафедрі фінансів і кредиту на посаді асистента.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Управління інвестиційними ризиками у виробничо-господарських системах». У 2006 році була обрана доцентом кафедри фінансів і банківської справи і незабаром їй було присвоєно звання доцента.

У 2007-2014 рр. була керівником науково-дослідної лабораторії «Управління фінансами реального сектора національної економіки» в складі НДЧ Донецького національного університету, відповідальним виконавцем наукових тем, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету України. Під її керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. Є науковим керівником двох переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. З 2012 року є консультантом від університету у підготовці студентів до міжнародного конкурсу фінансових аналітиків CFA Research Challenge.

У січні 2017 року захистила докторську дисертацію на тему «Забезпечення гнучкості фінансової системи в умовах циклічного розвитку економіки» в Університеті державної фіскальної служби України за спеціальністю 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит. Має понад 100 наукових та навчально-методичних робіт.

Приймала участь як викладач у програмі Erasmus+ у Познанському економічному університеті.

Є експертом для проведення акредитації освітніх програм зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”.

Є радником ректора ДонНУ імені Василя Стуса з фінансових питань.

 Останнім часом приймала участь:

– у міжнародних проектах та стажуванні:

 • Проект «Інноваційний університет та лідерство Фаза IV: комунікаційні стратегії і відносини університет школа» (Польща) – 2018 р., в результаті чого був розроблений проект «Впровадження елементів бюджетування в систему стратегічного управління ДонНУ імені Василя Стуса»;
 • International internship programm in Varna Free University “Chernorizets Hrabar” (Management of Public and Corporate finance: Planning and Internal Control Systems”) – 2018 р.
 • у проектах на рівні регіону та корпоративних структур:
 • проходила навчання із місцевого економічного розвитку за проектом ПРОМІС (Партнерство для розвитку міст), що фінансується урядом Канади;
 • приймала участь як тренер у корпоративному навчанні на ДП «Електричні системи» із курсом «Бюджетування».

 Викладає наступні курси бакалаврської і магістерської освітніх програм: «Інвестування», «Управління фінансовими ризиками», «Проектне фінансування», «Системи управління ризиками у фінансах», «Ринок фінансових послуг та інновації», а також «Фінансовий менеджмент» на програмі МВА та ін. Читає 2 курси англійською мовою «Corporate Capital Management» та «Financial Management».

Є гарантом ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» СО «Магістр», керівником спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», є членом проектної групи із розробки освітніх програм спеціальності 072.

У 2019 р. отримала нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти».

 Останні публікації:

Публікації у фахових та міжнародних виданнях:

 1. Laktionova O. Cost efficiency of applying trade finance for agricultural supply chains. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Vol 41 No 1 (2019). – P. 62-73
 2. Laktionova O., Benzar O. Researching the Financial Cycle Patterns of the Economies of the World’s Countries and Ukraine. Бізнес Інформ, № 6 ’2020, С. 252-259
 3. Laktionova O., Antonov O. Valuation of real estate market value in Ukraine using web-scraping. Галицький економічний вісник, 2020. – №2(63). С. 35-44
 4. Лактіонова О., Руденок О. Оцінка концентрації власності в корпоративному секторі економіки. Фінанси, облік, банки, 2019. №1(24). С. 17-27
 5. Laktionova O. et al. Risk management and Financing of higher education innovative development under the civilizational changes. Práxis Educacional, [S.l.], v. 16, n. 39, p. 298-317, abr. 2020. ISSN 2178-2679.

 Монографії:

 1. Впровадження елементів бюджетування в систему стратегічного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса/ Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти – IV. Варшава: Fundacja «Instytut Artes Liberales», 2020. – 464 с.
 2. Лактіонова О.А., Наконечна А.С. Фінансова архітектура суб’єктів господарювання: формування й адаптація в умовах циклічності розвитку економіки: монографія/ Вінниця: ДонНУ імені Василі Стуса. 2019.
 3. Інноватика на фінансових ринках. Монографія. (п. 4.6 Стратегії соціально-відповідального інвестування інституційних інвесторів в контексті забезпечення стійкого розвитку, п. 4.7 Стратегії соціально-відповідального інвестування інституційних інвесторів в контексті забезпечення стійкого розвитку). – УДФСУ. Ірпінь, 2018.
 4. Лактіонова О.А. Гнучкість фінансової системи: методологія, оцінка та вектори забезпечення: [монографія]. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 400 с. – 25 д.а.
 5. Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів: [монографія] / за заг. ред. д.е.н., професора С. В. Онишко. – Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. – 452 с. – 21,1 д.а. (особисто автору належить 1 д.а. – підрозділ 2. Оцінка зовнішнього і внутрішнього потенціалу фінансового ринку для відновлення економіки України, підрозділ 2.6. Перспективи підвищення запасу гнучкості фінансового ринку на основі макропруденційного регулювання в умовах глобалізаційних викликів).
 6. Лактионова А. А., М. В. Закорко. Механизм снижения стоимости финансовых ресурсов в системе управления финансовой деятельностью субъектов хозяйствования : [монографія]/ Донец. нац. ун-т, Экон. фак. – Винница : Нілан, 2015. – 218 с.

 Навчальні посібники та методичні видання:

 1. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с.
 2. Навчальний посібник з дисципліни «Інвестування» / О. А. Лактіонова. Донецький національний університет імені Василя Стуса – Вінниця, 2019. 256 с.
 3. Лабораторний практикум з дисципліни «Інвестування» / О. А. Лактіонова. ДонНУ імені Василя Стуса. Вінниця: 2019. 56 с.
 4. Управління фінансовими ризиками: навчальний посібник/ О. А. Лактіонова. Донецький національний університет імені Василя Стуса – Вінниця, 2020. 222 с.

 Сфера наукових інтересів: гнучкість фінансової системи в умовах циклічного розвитку економіки, інвестиційний аналіз, фінансові ризики, корпоративні фінанси, управління фінансами у сфері вищої освіти.