Обрати сторінку

Шаульська Лариса Володимирівна

e-mail:  [email protected]
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=194#search

Професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, професор.

Нагороджена почесними знаками МОН України «Відмінник освіти України» (2013 р.), «За наукові досягнення» (2017 р,) почесними грамотами МОН України (2010 р.), Міністерства праці і соціальної політики України (2005 р.), Донецької обласної державної адміністрації, Донецької міської ради, Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької міської ради; має почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2020 р.).

У1992 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Економіка праці» та здобула кваліфікацію «Економіст». Протягом 1992-1995 рр. навчалась в аспірантурі Донецького національного університету з відривом від виробництва за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Після закінчення аспірантури у 1995 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Протягом 2002-2005 рр. навчалась в докторантурі Інституту економіки промисловості НАН України. У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Трудовий потенціал: багаторівнева стратегія збереження та розвитку». У 2008 році здобула наукове звання професора кафедри управління персоналом і економіки праці.

Має 23-річний досвід викладацької та наукової діяльності, 12-річний досвід організації діяльності професорсько-викладацького (120-130 осіб) й студентського колективу на посаді заступника декана факультету з навчальної роботи, декана факультету, в.о. завідувача кафедри.

Керівник, виконавець ініціативної науково-дослідної теми “Інтегрований розвиток територій: кадрова, маркетингова, інноваційна складові” (2017 – т.ч.); виконавець, керівник етапів держбюджетних науково-дослідних робіт з питань розвитку ринку праці, трудового потенціалу, економічної освіти, комплексного територіального розвитку (2002-2016). Керівник і відповідальний виконавець НДР, виконаних на замовлення Донецького обласного центру зайнятості, Донецької обласної державної адміністрації – «Дослідження впливу профорієнтаційної роботи з молоддю на структуру пропозиції робочої сили» (2011), «Дослідження структурних змін регіонального ринку праці в післякризовий період» (2010).

Є науковим керівником дослідницької роботи аспірантів та докторантів (підготовлено 12 кандидатів економічних наук, 1 доктора економічних наук, 1 доктора філософії з економіки); член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій – в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса та Харківському національному університеті імені Семена Кузнеця (спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). Займається експертизою наукових робіт здобувачів наукових ступенів.

Постійно приймає участь у якості голови організаційних комітетів науково-практичних заходів міжнародного, національного та регіонального рівня (Всеукраїнська студентська олімпіада МОН України зі спеціальності “Управління персоналом і економіка праці” (2003-2005, 2012-2019), конференції, «круглі столи», конкурси наукових робіт, конкурс бізнес-проєктів).

Має понад 90 наукових публікацій, приймала активну участь у організації та проведенні 20 науково-практичних заходів міжнародного, національного та регіонального рівня (конференції, «круглі столи», конкурси наукових робіт, конкурс бізнес-проектів).

Активно займається підвищенням кваліфікації, беручи в участь в сертифікатних програмах, тренінгах, проєктах міжнародного, національного та регіонального рівня. У 2017 – 2019 за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ UA) виступала в якості експерта проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні» та була керівником сертифікатної освітньої програми ДонНУ імені Василя Стуса «Школа молодого посадовця». З 2017 по теперішній час працює в межах проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС, Канада). У 2019 році брала участь в тренінгах проєктів «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти», «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіти». У 2019-2020 виступала розробником авторської тренінгової програми для керівників КП ВМР (80 учасників) «Нові аспекти управлінської компетентності для розвитку громади» та брала участь в проєкті «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» (Ягеллонський університет, Варшавський університет, Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України).

Викладає курси: менеджмент персоналу, менеджмент, економіка праці та управління персоналом; автор тренінгових програм «Практикум з управлінської компетентності», «Smile-філософія сервісу», «Smile-філософія для бізнесу і життя», «Актуальні ролі університетського викладача».

Сфера наукових інтересів: ринок праці, людський капітал, менеджмент персоналу, стратегічне управління, економіка міст, нова економіка, модернізація змісту економічної освіти, формування компетентності в сфері управління та економіки у відповідності до перспективних вимог суспільства, освіта дорослих, якість освіти, культура якості, університетський менеджмент, розвиток soft skills.