Обрати сторінку

Іонін Євген Євгенович

Іонін Євген Євгенович

Посада: Завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса (з 2010 року по теперішній час).

З 1999 р. завідувач кафедри економічного аналізу господарської діяльності

З 1988 р. доцент кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності.

Працює у Донецькому національному університеті з 1978 р.

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор,

Освіта: Донецький державний університет, економічний факультет, 1976 р.

У 1985 р. закінчив очну аспірантуру у Московському фінансовому інституті з достроковим захистом кандидатської дисертації на тему «Проблеми удосконалення системи розподілу прибутку».

В 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Оцінка майнового стану підприємств».

e–mail: [email protected]

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=188#search

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням проблем фінансового аналізу діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, оцінки їх майнового стану, формування корпоративної звітності на основі міжнародних стандартів розкриття інформації.

Дисципліни, що викладаються: Аналіз господарської діяльності, Фінансовий аналіз, Стратегічний аналіз, Аналіз фінансової звітності, Обліково-аналітичне обґрунтування управлінських рішень

Наукова діяльність:

Захищені аспіранти: підготував 5 кандидатів економічних наук, 1 доктора філософії.

Робота у якості опонента: офіційний опонент на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, доктора економічних наук за спеціальностями 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Робота у спеціалізованих вчених радах: член спеціалізованих вчених рад у Львівському національному університеті ім. Івана Франка і Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Підвищення кваліфікації/стажування:

 1. КП «Гніваньводопостач» 16.01.2017-16.02.2017 р.

 2. ОВ «Аудиторська фірма «Файненс Лоу Аудіт Груп» 29.05.2018-29.06.2018 р.

 3. Тренінг «Загальні положення фінансового аудиту використання коштів державного бюджету» в рамках договору щодо стажування державних службовців Рахункової палати України (Сертифікат тренера – 6 год. / 0,2 кредиту), м. Вінниця, 2020 рік.

 4. Інформальна освіта шляхом участі у роботі міжнародних конференцій «Modalitati conceptuale de dezvoltare stiintei moderne» (м. Бухарест (Румунія), 22.11.2020 р., 0,2 кредита; «About the problems of science and practice tasks and ways to solve them» (м. Мілан, Італія, 26-30 жовтня 2020 р., 0,8 кредита).

 5. «Досвід організації та виконання завдань з аудиту фінансової звітності в кризових умовах нестабільності суб’єктів господарювання та дигіталізації в період пандемії, висвітлення економіко-соціальних проблем у нормативному контексті», стажування у ТОВ «Аудиторська фірма «Надійність» (Свідоцтво № 002 від 10.06.2021р. / 30 годин / 1 кредит ECTS), м. Вінниця, 2021 рік.

Участь у міжнародних проєктах: брав участь у реалізації Міжнародних програм TACIS, керував робочою групою викладачів університету, пройшов стажування в Шотландії та Італії з обліку, аналізу та фінансового менеджменту.

Учасник програми «Освітня он-лайн платформа розвитку підприємницьких та соціальних компетенцій населення Донбасу» за підтримки Посольства Нідерландів МАТRА, програми професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас, та членів їх сімей в рамках проекту «Україна-Норвегія».

Загальна кількість наукових праць – більше 200, у тому числі 6 монографій, статті у журналах «Фінанси України», «Аудитор України», «Бухгалтерський облік і аудит».

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Іонін Є. Є., Тарасенко Л. О. Корпоративна соціальна відповідальність як запорука стабільного розвитку: аналіз підприємств нафтогазової галузі [Текст] / Євген Євгенович Іонін, Лілія Олександрівна Тарасенко // Економічний аналіз: зб. наук. праць /  Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2018. – Том 28. – № 2. – С. 145-154. – ISSN 1993-0259.

(Index Copernicus (ICV 2018: 77.83; ICV 2017: 74.43ICV 2016: 63.85; ICV 2015: 55.88; ICV 2014: 63.39; ICV 2013: 5.26))

 1. Іонін Є.Є., Лаврик С.С. Сучасні тіньові схеми конвертаційних центрів: виявлення та попередження [Текст] / Євген Євгенович Іонін, Сергій Сергійович Лаврик // Наукові записки Національного університету Острозька академія, вип. 10(38), 2018 р. – С.60-68 (Index Copernicus (ICV 2017: 74.48);
 2. Іонін Є.Є., Клепакова М,О. Оцінка та аналіз вартості внутрішньо сформованого гудвілу та впливу його компонентів [Текст] / Євген Євгенович Іонін, Марія Олександрівна Клепакова // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. – Том 27. – № 1. – С. 192-198. – ISSN 1993-0259.

(Index Copernicus (ICV 2018: 77.83; ICV 2017: 74.43ICV 2016: 63.85; ICV 2015: 55.88; ICV 2014: 63.39; ICV 2013: 5.26))

 1. Іонін Є.Є., Беспалова А.Г. Оцінка фінансової гнучкості підприємства на основі реалізації концепції збереження капіталу [Текст] / Євген Євгенович Іонін, Алла Геннадіївна Беспалова // Economic and low paradigm of modern society. Scientific journal by Open Europe, Slovakia, 2016. – №1, с. 17-22
 2. Іонін Є.Є. Фінансові важелі детінізації економіки [Текст] / Євген Євгенович Іонін // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – № 20. – С. 145-150. – ISSN 1993-0259.

(Index Copernicus (ICV 2018: 77.83; ICV 2017: 74.43ICV 2016: 63.85; ICV 2015: 55.88; ICV 2014: 63.39; ICV 2013: 5.26))

Статті у періодичних наукових фахових виданнях України:

 Іонін Є.Є. Діагностика відповідності платоспроможності базовим концепціям бухгалтерського обліку. Фінанси, облік, банки: Науковий журнал. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019, №1(24), С. 129-137

 1. Іонін Є.Є., Єгорова А.О. Обліково-аналітичне забезпечення фінансових інвестицій підприємств гірнично-металургійного комплексу України. Фінанси, облік, банки: Науковий журнал. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017, №1(23), С. 95-105
 2. Іонін Є.Є. Обліково-аналітичні засади стратегічного фінансового планування. Фінанси, облік, банки: Науковий журнал. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017, №1(22), С. 23-33
 3. Іонін Є.Є., Беспалова А.Г. Аналітична компонента фінансового планування суб’єктів господарювання. Економіка і організація управління:, Зб. наук. праць – Вінниця, ДонНУ імені Василя Стуса, 2017, № 1(25), С. 29-37
 4. Іонін Є.Є. Індикатори фінансової стійкості підприємства як інструмент ранньої діагностики банкрутства. Фінанси, облік, банки: Науковий журнал. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2016, №1(21), С. 11-20

Монографії:

 1. Ионин Е. Е. Система показателей оценки имущественного положения предприятий / Е. Е. Ионин. – Донецьк: Юго-Восток, 2006.- 431 с.
 2. Іонін Є.Є. Фінансова аналітика сучасного бізнесу / Є.Є. Іонін, М.М. Овчинникова. – Донецьк: ДонНУ, 2012.- 304 с.
 3. Іонін Є.Є. Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики: монографія/ Під заг. ред. А.В. Сидорової. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – 328 с.

Інше:

Головний редактор наукового журналу «Фінанси, облік, банки» (до 2019 р.).

Член редколегії журналу «Економічний аналіз», «Економіка і організація управління».

Член акредитаційних комісій вищих навчальних закладів, коледжів та технікумів, член журі ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з обліку і оподаткування, управлінського обліку.

Автор тренінгу «Загальні положення фінансового аудиту використання коштів державного бюджету» (2020 р.).

Керівник всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Перспективи та пріоритети економічного аналізу» (2002 р. – 2014 р.).

Тривалий час у м. Донецьк приймав участь у професійних програмах підготовки арбітражних керуючих, у підвищенні кваліфікації керівних кадрів Донецької області, був керівником програми перепідготовки по направленню «Бухгалтери та аудитори» Донецького обласного центру зайнятості.

Нагороди:

 1. Відмінник освіти України (2007 р),
 2. Заслужений економіст України (2018 р.),
 3. Заслужений професор ДонНУ імені Василя Стуса (2020 р.)
 4. Нагороджений дипломом ТОП-40 рейтингу викладачів Донецького національного університету імені Василя Стуса 2016, 2017, 2018 рр.