Обрати сторінку

Хаджинов Ілля Васильович

Посада:  професор кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Освіта:  Донецький національний університет, 2001 р., спеціальність – «Міжнародна економіка» кваліфікація – економіст

email:   [email protected]

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=137#search

Наукові інтереси: формування мережевих структур та ланцюжків вартості в міжнародному бізнесі, регіональні виміри міжнародної торгівлі

Дисципліни, що викладаються: «Вступ до спеціальності»,  «Цифрова економіка»,  «Методологія  і організація наукових досліджень. Кваліфікаційна (магістерська) робота»

    Наукова діяльність:

Виконавець теми 0118U002395 «Формування  конкурентних стратегій  національних виробників в сучасній парадигмі глобального економічного середовища»

    Загальна кількість наукових праць – понад 100, з них:

     Статті у закордонних виданнях та виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science:

 1. Khadzhynov I., Kozlovskyi S., Vlasenko I., Marynchak L. Managing the sustainability of economic system as the basis of investment development in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. Volume 14. Issue 4. 2017. Р. 55-59 (Scopus).
 2. Kozlovskyi S., Mohylova A., Tomchuk V., Kozlovskyi A., Khadzhynov I. The concept model for ensuring the economic security in the agrarian sector. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2018. Vol. 40. No. 4: 531–547. P 531-547 (Scopus) eISSN 2345-0355. https://doi.org/10.15544/mts.2018.47 (Scopus).
 3. Khadzhynov I., Kozlovskyi S. Economic-mathematical modeling and forecasting of competitiveness level of agricultural sector of Ukraine by means of theory of fuzzy sets under conditions of integration into European market. International Journal of Recent Technology and Engineering. Volume-8, Issue-4, November 2019. Р. 5316-5323.

    Статті у фахових виданнях:

 1. Хаджинов І.В. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств Донецької області в умовах АТО. Економіка і організація управління. № 1 (21). 2016. С. 9-14.
 2. Хаджинов І.В., Мєсєчко І.М. Конкурентні позиції транснаціонального капіталу в банківському секторі України. Економіка і організація управління. № 2. С. 29-38.
 3. Хаджинов І.В. Місце глобальних ланцюжків вартості у сучасних виробничих системах. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 3. С. 49-54.
 4. Хаджинов І.В., Шкурат М.Є. Трансформація системи менеджменту персоналу міжнародних компаній. Проблеми системного підходу в економіц. № 6. С.33-40. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-5.
 5. Хаджинов І.В., Усик І.О. Концептуальні основи структурної трансформації моделі розвитку економіки країни в умовах глобалізаційних викликів. Вісник НУВГК. Збірник наукових праць. Випуск 4 (84). С. 158-166.
 6. Khadzhynov I., Shkurat M. Scaling and effects of socio-cultural globalization. Journal of European Economy. Vol. 18. 1 (68). P. 20-30.
 7. Хаджинов І.В. Аналітичний аспект міжнародного маркетингу високих технологій в Європі. Бізнес Інформ. 2019. №10. С. 288-294.
 8. Хаджинов І.В. Інструменти міжнародного маркетингу для просування високотехнологічної продукції. Вісник КНУТД. Серія: економічні науки. 2019. № 4 (137). С. 66-72.
 9. Савченко М. В., Хаджинов І. В. Тенденції розвитку світового ринку злиттів і поглинань. Актуальні проблеми економіки. № 6. С. 11-17.

     Монографії:

 1. Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової  продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища: колективна монографія / за заг. ред. Т.В. Орєхової та ін. Вінниця: ДонНУ, 2019. 144 с. 

     Підручники та навчальні посібники:

 1. Орєхова Т.В., Козловський С.В., Хаджинов І.В. та ін. Міжнародний бізнес: навч. посіб. / під заг. Ред. Т. В. Орєхової. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 425 c.
 2. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / за заг. ред. Орєхової Т.В. та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 464 с.