Обрати сторінку

Гевлич Лариса Леонідівна

Гевлич Лариса Леонідівна

Посада: доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: Донецький державний університет, рік закінчення 1994, спеціальність Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності, кваліфікація Економіст, диплом з відзнакою.

2005 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Використання стратегічної діагностики в розробці стратегії підприємства» (спеціалізована вчена рада Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля).

e–mail: [email protected]

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=297#search

Наукові інтереси: організація та методика аудиту, облік у бюджетних установах, тенденції розвитку вищої освіти.

Дисципліни, що викладаються: Аудит та бухгалтерська експертиза; Бухгалтерська справа; Організація і методика аудиту; Облік у бюджетних установах; Облік у зарубіжних країнах.

Наукова діяльність:

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:

Index Copernicus:

 1. Гевлич Л.Л., Мошура Л.О. Використання інструменту бенчмаркінгу в аудиторській діяльності. Економіка і суспільство. 2016. №7. С. 885-892.
 2. Гевлич Л.Л.. Щербіна А.О. Організація внутрішнього аудиту фінансових інвестицій вітчизняного підприємства. Економіка і суспільство. 2016. №7. С. 893-899.
 3. Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. Аудит процесів ліквідації та банкрутства підприємства в рамках санаційного аудиту. Інфраструктура ринку. 2017. № 9. С. 95-101.
 4. Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. Державна підтримка вітчизняного малого бізнесу: стан та перспективи. Економіка і суспільство. 2017. № 11. С. 66-71.
 5. Гевлич Л.Л., Пушак І.С. Підходи до сутності та класифікації аналітичних процедур в аудиті. Економіка і суспільство. 2017. №13. С. 1320-1326.
 6. Гевлич Л.Л., Мошура Л.О. Інтелектуальний капітал: сутність та структура. Інфраструктура ринку. 2018. № 19. С. 527-533.
 7. Гевлич Л.Л., Мошура Л.О. Проблемні аспекти методики аудиту нематеріальних активів. Економіка і суспільство. 2018. №16. С.888-893.
 8. Гевлич Л.Л., Крайня Ю.С. Обліково-аналітичне забезпечення операцій з основними засобами у системі управління підприємством. Інфраструктура ринку. 2018. №. 23.
 9. Гевлич Л.Л., Калачик А.В. Міжнародний стандарт фінансової звітності для українських малих підприємств: необхідність та доцільність. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 39. С. 380-385.

CrossRef, Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar

 1. Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. Методи аудиту: міжнародне та національне трактування. Modern Economics. 2017. № 4. С. 35-42.
 2. Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. Досвід практичної реалізації концепції базового доходу. Історія народного господарства та економічної думки України. 2020. № 53. С. 431-446.

Статті у періодичних наукових фахових виданнях України:

 1. Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. Перспективи суверенного дефолту в контексті наслідків сучасної фінансової кризи в Україні. Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. 2015. № 1. С. 70-75.
 2. Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. Екологічні аспекти економічного ефекту реалізації енергозберігаючих заходів в сучасній Україні. Економіка і організація управління. 2016. № 1 (21). С. 61-67.
 3. Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. Базовий дохід в контексті вирішення проблем соціального захисту населення України. Економіка і організація управління. 2016. № 2 (22). С. 141-149.
 4. Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. Використання аудиту як напрямок підвищення ефективності малого бізнесу. Финансы, учет, банки. 2016. Вып. 1 (21). С. 60–68.
 5. Гевлич Л.Л., Катранжи Л.І. Особливості підходів до визначення сутності поняття «поточні зобов’язання» та їх класифікації. Фінанси, облік, банки. 2017. №1 (22). С. 70-78.
 6. Гевлич Л.Л., Васильєва Я.М. Облікова політика бюджетних установ: сучасний стан та перспективи. Економіка і організація управління. 2018. № 1 (29). С. 64-74.
 7. Гевлич Л., Бабій М. Облікова політика щодо основних засобів як фактор підвищення ефективності управління. Економіка і організація управління. 2019. № 2 (34). С. 75-82.
 8. Гевлич Л.Л. Концепція життєвого циклу підприємства як чинник вибору методики аудиту. Фінанси. Облік. Банки. 2019. № 1 (24). С. 17-27.
 9. Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. Фінансова та управлінська звітність вітчизняних підприємств. Економіка і організація управління. 2020. № 1 (37). С. 49-59.

Монографії:

 1. Гевлич Л.Л. Стратегічна діагностика підприємства. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. 199 с.
 2. Гевлич Л. Л., Тарасенко Д. Л., Гевлич Г. І. Використання стратегічної діагностики в розробці стратегії підприємства, організації, міста : монографія. Донецьк : Донбас, 2008. 232 с.
 3. Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект / Атамас П. Й., Бруханський Р. Ф., Гевлич Л. Л. та ін. Дніпропетровськ : «Герда, 2013. 358 с.
 4. Учет, анализ и аудит на современном уровне развития: теорія и практика / Ионин Е. Е., Сердюк В.Н., Гевлич Л. Л. и др. Донецк: Ноулидж, 2014. 357 с.
 5. Екстрене дистанційне навчання в Україні : монографія / За ред. В. М. Кухаренка, В. В. Бондаренка. Харків : Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. 409 с.

 Навчальні посібники:

 1. Гевлич Л. Л., Бешуля І. В., Дутова Н. В., Панкова М. М. Облік у бюджетних установах : навч. посібник. Донецьк : Цифровая типография, 2013. 194 с.
 2. Гевлич Л. Л., Бешуля І. В. Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посібник. Донецьк : ДонНУ, 2013. 142 с.
 3. Гевлич Л. Л., Бешуля І. В., Сердюк В.М., Панкова М. М. Облікова політика підприємства : навч. посібник. Донецьк: ДонНУ, 2014. 308 с.
 4. Гевлич Л. Л. Бухгалтерська справа : навч. посібник. Вінниця : Твори, 2015. 136 с.
 5. Міжнародний бізнес: навч. посібник / Орєхова Т.В., Хаджинов І.В., Козловський С.В., Гевлич Л.Л. та інш. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. 428 с.
 6. Гевлич Л. Л. Аудит та бухгалтерська експертиза : навч. посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 164 с.

Навчально-методичні посібники:

 1. Гевлич Л. Л. Бухгалтерська справа : навч.-метод. посібник. Донецьк: ДонНУ, 2012. 101 с.
 2. Гевлич Л. Л. Судово-бухгалтерська експертиза : метод. вказівки і завдання для виконання контрольної роботи. Донецьк: ДонНУ, 2014. 26 с.
 3. Гевлич Л. Л. Аудит : метод. рекомендації до виконання практ. завдань, самостійної та індивідуальної роботи студентів. Вінниця, ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 88 с.
 4. Гевлич Л. Л., Дутова Н. В., Костенко О. К. Метод. рекомендації до написання курсових робіт зі спеціальності для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступеня освіти «Магістр». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 42 с.
 5. Гевлич Л. Л., Дутова Н. В., Костенко О. К., Тарасенко Л. О. Метод. рекомендації до написання курсових робіт з фахових дисциплін для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступеня освіти «Бакалавр». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 92 с.
 6. Програма науково-дослідної практики cтудентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» СО «Магістр» та методичні рекомендації щодо її проходження / Гевлич Л. Л., Дутова Н. В., Костенко О. К. та інш. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 33 с.
 7. Програма навчальної (ознайомчої) та виробничої (навчально–виробничої) практик здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» СО «Бакалавр» та методичні рекомендації щодо їх проходження / Гевлич Л. Л., Дутова Н. В., Костенко О. К. та інш. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 40 с.
 8. Гевлич Л. Л., Дутова Н. В., Костенко О. К., Тарасенко Л. О. Тренінг з фаху. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 204 с.
 9. Гевлич Л. Л., Іонін Є. Є., Дутова Н. В., Томчук В. В. Збірник тестів та ситуаційних завдань для підготовки до атестації. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 195 с.

Загальна кількість наукових праць – більше 200, з них:

5 одноосібних та колективних монографій, 7 навчальних посібників, 2 підручника з грифом МОНУ.

 Підвищення кваліфікації/стажування:

 1. Курс «Платформа дистанційної освіти Moodle в навчальному процесі вищого навчального закладу» 05.03.2015-31.08.2015 р., сертифікат № 113/08-17.
 2. КП «Гніваньводопостач» 16.01.2017-16.02.2017 р.
 3. ТОВ «Аудиторська фірма «Файненс Лоу Аудіт Груп» 29.05.2018-29.06.2018 р.
 4. Курс «Освітні інструменти критичного мислення», наказ ДонНУ ім. Василя Стуса № 162/05 від 01.06.2020 р. «Про введення в дію рішення Вченої ради» щодо визнання результатів інформальної освіти в якості підвищення кваліфікації.
 5. Курс «Використання цифрових документів Google для організації роботи педагогічного працівника та керівництва закладу освіти», наказ ДонНУ ім. Василя Стуса № 135/05 від 31.03.2021 р. «Про введення в дію рішення Вченої ради» щодо визнання результатів інформальної освіти в якості підвищення кваліфікації.

Участь у міжнародних проєктах:

 1. Проєкт TACIS з бухгалтерського обліку.
 2. Програма «Освітня он-лайн платформа розвитку підприємницьких та соціальних компетенцій населення Донбасу» за підтримки Посольства Нідерландів МАТRА.
 3. Програма професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас, та членів їх сімей в рамках проекту «Україна-Норвегія».

Нагороди:

 1. Грамота Міністерства освіти і науки за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю.

 2. Дипломи ТОП-40 рейтингу викладачів Донецького національного університету імені Василя Стуса 2017 р., 2018 р.

 3. Грамота за вагомий вклад в розвиток наукової діяльності (Донецький національний університет імені Василя Стуса).

 4. Грамота значний особистий вклад в організацію науково-методичної роботи на економічному факультеті (Донецький національний університет імені Василя Стуса).

 5. Грамота за наукові здобутки (Донецький національний університет імені Василя Стуса).

Інше:

Учасник наукових досліджень з тем «Обліково-аналітичні механізми управління суб’єктами підприємницької діяльності», «Фінансово-кредитні механізми формування потенціалу стійкого функціонування економіки України», «Обліково-аналітичний потенціал модернізації управління економікою України», з питань розвитку дистанційної освіти в навчальному процесі вищих навчальних закладів.

Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю, дипломами ТОП-40 рейтингу викладачів Донецького національного університету імені Василя Стуса 2017 р., 2018 р., грамотами ДонНУ за вагомий вклад в розвиток наукової діяльності, значний особистий вклад в організацію науково-методичної роботи на економічному факультеті.

Учасник численних міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій, керівник НДР здобувачів вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування», керівник студентського наукового гуртка «ACCOUNTING».

Учасник програм Міжрегіонального центру соціальної адаптації звільнених військовослужбовців та курсової підготовки цивільного населення (м. Вінниця), програми навчання безробітних за напрямом «Аудитор та кваліфікований бухгалтер».

Власник сертифікатів Prometheus та EdEra за курсами «Етика професійного бухгалтера», «Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування», «Бізнес-англійська», «Англійська для бізнесу та підприємництва», «Критичне мислення для освітян», «Освітні інструменти критичного мислення», «Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів», «Використання цифрових документів Google для організації роботи педагогічного працівника та керівництва закладу освіти».

Член Палати аудиторів і бухгалтерів України.