Обрати сторінку

Бізнес-аналітика та статистика

Аналітики займають центральні позиції на підприємствах, бо вони відповідають за підготовку та обґрунтування основних стратегічних рішень компанії, відслідковують загальну картину бізнесу господарського суб’єкта та мають на меті розробку концепцій, планів, програм розвитку підприємства на основі аналізу та оцінки результатів його минулої і поточної діяльності.

До функцій аналітиків сучасних великих компаній входять вивчення і забезпечення таких напрямів і складових діяльності: збір, аналіз і візуалізація інформації; моделювання та прогнозування; організація стратегічного та оперативного планування; розробка методик контролю якості; формування системи управління та контролю; техніко-економічні дослідження; інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва та інших підрозділів компанії тощо.

Метою освітньо-професійної програми «Бізнес-аналітика та статистика» є підготовка інтелектуальної, інформованої, інноваційної, інтегрованої у суспільство особистості-професіонала з відповідними компетентностями, необхідними для виконання комплексного аналізу, моделювання та прогнозування з застосуванням ІТ-технологій і програмного забезпечення у сфері економіки, здатний використовувати результати дослідження для підвищення ефективності управління, діє відповідно до етичних принципів, свободи і доброчесності. При цьому акцент зроблено на підготовці фахівців з високим рівнем володіння сучасними інформаційними та аналітичними технологіями, методами та засобами.

В освітній програмі «Бізнес-аналітика та статистика» програмі дуже доцільно розглядаються такі сучасні аналітично-управлінські напрямки як бізнес-аналітика в управлінні, смарт-аналітика, маркетинг інновацій, міжнародна статистика, інформаційно-аналітичне забезпечення управління, які дозволяють формувати якісного затребуваного фахівця економіста-аналітика для підприємств, державних та приватних структур, органів влади.

Освітньо-професійна програма містить ґрунтовний збалансований перелік навчальних дисциплін, курсову роботу, виробничу (науково-дослідну) практику, кваліфікаційну (магістерську) роботу, які в сукупності забезпечують як нормативні, так і додаткові результати навчання та компетентності випускника за спеціальністю 051 «Економіка» та надають можливість готувати всебічно обізнаного аналітика для роботи на сучасному ринку праці.