Обрати сторінку

Тарасенко Лілія Олександрівна

Тарасенко Лілія Олександрівна

Посада: старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту

Науковий ступінь: доктор філософії за спеціальністю 051 «Економіка»

Освіта: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017 рік, магістр з обліку і аудиту, диплом з відзнакою

e–mail: [email protected]

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=248#search

Наукові інтереси: обліково-аналітичне забезпечення господарської діяльності  підприємств природних монополій

 

Дисципліни, що викладаються: Фінансовий облік-1, Фінансовий облік-2, Лабораторний практикум з фінансового обліку, Історія бухгалтерського обліку, Організація обліку, Облік і звітність в оподаткуванні.

Наукова діяльність:

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Тарасенко, Л. О. Особливості аудиту нематеріальних активів: аналітичні процедури та інспектування [Текст] / Лілія Олександрівна Тарасенко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. – Том 27. – № 2. – С. 201-208. – ISSN 1993-0259.
 2. Іонін Є. Є., Тарасенко Л. О. Корпоративна соціальна відповідальність як запорука стабільного розвитку: аналіз підприємств нафтогазової галузі [Текст] / Євген Євгенович Іонін, Лілія Олександрівна Тарасенко // Економічний аналіз: зб. наук. праць /  Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2018. – Том 28. – № 2. – С. 145-154. – ISSN 1993-0259.

(Index Copernicus (ICV 2018: 77.83; ICV 2017: 74.43ICV 2016: 63.85; ICV 2015: 55.88; ICV 2014: 63.39; ICV 2013: 5.26))

 1. Тарасенко Л. О. Ринок природного газу в Україні: питання співіснування конкурентної та монопольної поведінки. / Л. О. Тарасенко // Європейський журнал економіки та менеджменту, 2020. Том 6. Вип. 2. с. 49 – 58 (англійською мовою)

(Index Copernicus (Імпакт-фактор – ICV 2016: 62.00; ICV 2017: 76.26; ICV 2018: 81.63))

Статті у періодичних наукових фахових виданнях України:

 1. Тарасенко, Л. О. Особливості аудиту нематеріальних активів: аналітичні процедури та інспектування [Текст] / Лілія Олександрівна Тарасенко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. – Том 27. – № 2. – С. 201-208. – ISSN 1993-0259.
 2. Тарасенко Л. О. Особливості обліку нематеріальних активів, що належать до групи прав користування майном  / Л. О. Тарасенко // Економіка і організація управління: Зб. наук. праць – Вінниця, ДонНУ, 2017,  № 1(25),  С. 29-37
 3. Тарасенко Л. О. Теоретичні аспекти конкуренції та монополії: сутність, особливості, наслідки / Л.О. Тарасенко // Фінанси, облік, банки: Збірник наукових праць – Вінниця: ДонНУ, 2017, №1(22), с. 260 – 268.
 4. Тарасенко Л.О. До питань оцінки ефективності функціонування газорозподільних підприємств / Л. О. Тарасенко //Фінанси, облік, банки. Наук. журнал. Вінниця, ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. №1(23). с.169 – 181
 5. Тарасенко Л. О. Ефективність діяльності підприємства: сутність, генезис, зміст підходів. / Л. О. Тарасенко //Фінанси, облік, банки. Наук. журнал. Вінниця, ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. №1(24). с.148 – 157 (англійською мовою)

Навчально-методичні посібники:

 1. Тренінг з фаху для cтудентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» СО «Бакалавр» / Л. Л. Гевлич, Н. В. Дутова, О. К. Костенко, Л. О. Тарасенко; за заг. ред. Є. Є. Іоніна. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019, 208 с.
 2. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з фахових дисциплін для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступеня освіти «Бакалавр» / Л. Л. Гевлич, Н. В. Дутова, О. К. Костенко, Л. О. Тарасенко; за заг. ред. Є. Є. Іоніна. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. – 92 с.

Підвищення кваліфікації/стажування:

 1. «Розробка навчальних курсів у системі дистанційної освіти MOODLE», ДонНУ імені Василя Стуса, м. Вінниця, 2018 рік.
 2. «Організація аудиторської діяльності. Методика аудиту фінансової звітності підприємства», аудиторська фірма ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», м. Київ, 2020 рік.

Інше: активна учасниця наукових заходів, тренінгових програм. Пройшла тренінг SoftSkills, який проводився в рамках проекту ЄC TempusImpress «Підвищення ефективності студентських послуг», прийняла участь в  майстер-класі «Інноваційні методи викладання економіки» від Відкритої бізнес-академії, пройшла тренінг з відпрацювання актуальних компетенцій університетського викладача економіки і управління «Круті модерні прєподи».

Учасник наукових досліджень з тем «Фінансово-кредитні механізми формування потенціалу стійкого функціонування економіки України», «Обліково-аналітичне забезпечення безперервної діяльності підприємства»

Асоційований член Громадської Спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України».