Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки

viber image.jpgКафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки була створена з реорганізацією Донецького педінституту до державного університету і відкриттям в ньому економічного факультету у 1966 році.

Очолює кафедру к.е.н., доцент Трегубов Олександр Сергійович.

Трегубов О.С. 1.jpgЗа весь період функціонування на кафедрі велась науково-дослідницька діяльність і працювали на посадах професора, доцента, старшого викладача, асистентів, наукових співробітників більше 60 чоловік. За цей час зі складу кафедри були виділені і утворені в самостійні кафедри: кафедра статистики, кафедра маркетингу, кафедра розвитку та розміщення продуктивних сил, кафедра радянського і господарського права, на базі якої був поступово створено економіко правовий факультет університету.

Викладачами кафедри підготовлені й опубліковані десятки підручників, навчальних посібників, монографій, сотні наукових статей.

Одним з найважливіших напрямків діяльності кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки є науково-дослідницька діяльність, яка пов’язана з вивчення загальних проблем адаптації підприємств до сучасних умов.

Інтеграція науки, навчального процесу та виробництва для підвищення якості підготовки фахівців зумовлена потребою сучасних умов господарювання. Однією з форм такої інтеграції є створення філій кафедри в науково-дослідних інститутах та на провідних підприємствах Донецької області. Так, у 1980 році була створена філія кафедри на базі Інституту економіки промисловості НАН України, де студенти проходять практику, отримують необхідну наукову інформацію для написання курсових і дипломних робіт.

Сучасні інтеграційні процеси зумовили необхідність встановлення науково-методичних відносин з деякими навчальними закладами за кордоном, а саме:

  • Сандерлендський університет (Сандерленд, Великобританія);
  • Університет ім. Гете (Франкфурт-на-Майні, Німеччина);
  • Стопанска академія «Д. А. Ценів» (Свіштов, Болгарія);
  • Московський державний університет ім. М. Ломоносова;
  • Санкт-Петербурзький університет економіки і фінансів.

На кафедрі з 1993 р. успішно функціонує Маріупольська філія Донецького національного університету.

В даний час навчання на кафедрі ведеться за денною, заочною та прискореної форм навчання. За час роботи кафедри за всіма формами навчання було підготовлено більше 5000 чоловік, в тому числі, фахівців для країн Азії, Європи, Африки і Латинської Америки.

ГОЛОВНА СТОРІНКА КАФЕДРИ.jpgВипускники кафедри працюють у всіх галузях економіки, у центральних та регіональних органах управління, У Верховній Раді Україні, в Радах народних депутатів регіонального та місцевого рівнів, у фінансово-кредитних установах, на підприємствах різних форм власності.

Колектив кафедри продовжує плідно працювати у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців для ринкової економіки, наукових працівників через аспірантуру кафедри.

Науково-методична робота кафедри

Науково-методична робота кафедри спрямована, в першу чергу, на методичне забезпечення навчального процесу, який представлений підготовленими кафедрою освітніми програмами для бакалаврів та магістрів. Всі розроблені курси лекцій для вивчення дисциплін та рекомендації для самостійної роботи студентів являються авторськими. Навчання іноземних студентів здійснюється викладачами англійською мовою.

Колектив кафедри активно використовує технічну базу університету для удосконалення методичного забезпечення дисциплін: впроваджуються інформаційні технології у навчанні студентів з метою підготовки висококваліфікованих економістів, готових до викликів сучасності.

Одним з головних показників якості підготовки висококваліфікованих фахівців є науково-дослідна робота студентів, здійснювана під керівництвом викладачів кафедри «Підприємництва, корпоративної та просторової економіки». За час роботи студенти кафедри неодноразово ставали призерами конкурсів наукових робіт всеукраїнського та регіональних рівнів, всеукраїнських олімпіад за спеціальністю «Економіка підприємства», стипендіатами державних і громадських організацій і фондів.

Викладачі та аспіранти кафедри виконують наукові дослідження з ініціативної держбюджетної тематики У 2014-2017 н.р. було виконано ініціативну тему «Системне управління стратегічним розвитком підприємств в умовах структурної корекції економіки (0114U003190)», кафедра працює над затвердженням нової теми.

За результатами дослідження за цією темою захищено 2 кандидатських дисертації, опубліковано статті й тези доповідей викладачів та студентів. Викладачі кафедри брали участь у міжнародних наукових конференціях, Словаччині, Польщі, Літві, Білорусі та Болгарії (Ахновська І.О., Болгов В.Є., Трегубов О.С., Солоненко Ю.В.).

Доцент Болгов В.Є. з березня 2016 року по вересень 2017 р. був членом редколегії збірника наукових праць «Економіка і організація управління».

У 2017 році кафедра економіки підприємства відкрила нову держбюджетну тему «Інтегрований розвиток територій: кадрова, маркетингова та інноваційна складові» (0117 U 006342) після об’єднання кафедр економіки підприємства та економічної теорії та розвитку і розміщення продуктивних сил, що відбулось в серпні 2017 року всі викладачі підключились до її виконання.

Найбільш вагомі праці викладачів кафедри

економіка підприємства.jpg економіка підприємства державний іспит.jpg органзація виробництва.jpg забесп стійкості екон систем.jpg

Кратка історична довідка

У 1966-1969 роках керував кафедрою її організатор академік НАН України, доктор економічних наук, професор Алимов О.М. Спочатку кафедра називалася «Планування народного господарства» і готувала фахівців у цій галузі для органів управління і планування СРСР, України, регіонів і підприємств.

У 1970-1975 роках кафедру очолював доктор економічних наук, професор Авласенко Ю.Г. У 1976-1981 роках кафедру очолював к.е.н., доцент Леусенко Е.А., а в 1981-1988 рр.. професор Дорофєєв В.А. У 1989 р. кафедра була перейменована в кафедру «Економічного і соціального планування».

У 1989-1995 роках кафедру очолив доктор економічних наук, професор, академік академії економічних наук України, Аптекар С.С. У 1994 р. у зв’язку з початком формування ринкової економіки, здійснення ринкових реформ, ліквідації централізованої адміністративно-командної системи і централізованого планування кафедра була перепрофільована в кафедру «Економіка підприємства», яка готує фахівців – економістів широкого профілю для підприємств, організацій, а також державних органів управління всіх рівнів. З 1995 по 2014 рік кафедрою керувала доктор економічних наук, професор Краснова В.В. У 2014-2016 рр. обов'язки завідувача кафедри виконував доктор економічних наук, професор Сталінська О.В.

З 2016 року обов’язки завідувача кафедри виконує к.е.н., доцент Трегубов О.С. Починаючи з вересня 2017 року кафедру реорганізовано у кафедру «Підприємництва, корпоративної та просторової економіки».