Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ "МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

З 2017 року кафедра фінансів та банківської справи ДонНу імені Василя Стуса спільно зі Стопанською академією імені Д.А. Ценова (м. Світшов, Болгарія) (D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria) готує магістрів за освітньою програмою «International Financial Management» (спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування) за програмою подвійних дипломів.

Магістерська освітня програма «International Financial Management» орієнтована на глибоку професійну підготовку фахівців із широким спектром охоплення сфер міжнародної професійної діяльності в сфері фінансового управління діяльністю суб’єктів господарювання.

Мета програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими фундаментальними знаннями, прикладними навичками та іноземною мовою на професійному рівні, що дозволяє їм гідно конкурувати на міжнародному ринку праці завдяки прийняттю ефективних гнучких управлінських рішень в сфері міжнародного фінансового менеджменту.

Особливості програми:

Викладання дисциплін здійснюється англійською мовою. Обов’язкове навчання (другий семестр) за кордоном (D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria). Передбачає можливість удосконалення англомовної підготовки у професійній сфері. Орієнтована на глибоку професійну підготовку фахівців із широким спектром охоплення сфер міжнародної професійної діяльності в сфері фінансового управління діяльністю суб’єктів господарювання. Забезпечує формування аналітичного базису у фахівця, здатного до прогнозування та моделювання ситуацій і сценаріїв міжнародної фінансової діяльності. Дозволяє набути реальний практичний досвід вирішення проблем управління фінансами завдяки наявності науково-дослідної практики на підприємствах і фінансово-кредитних установах (Україна, Болгарія) в обсязі 6 кредитів ECTS.

Основні мотиви навчання за програмою подвійних дипломів:

 • можливість працевлаштування у фінансовій та зовнішньоекономічній сферах;
 • можливість працевлаштування у сферах головних управлінь (хед-офісів);
 • набуття уміння організувати командну роботу, забезпечити контроль за її виконанням, оцінити ефективність отриманих результатів;
 • можливість сформувати знання та навики володіння методами та інструментарієм міжнародного фінансового управління активами, капіталом, інвестиціями, грошовими потоками, фінансовими результатами, фінансовими ризиками.

Цільова аудиторія:

випускники бакалаврату, магістратури.

Формат програми заняття проводяться за очною формою навчання:

 • у першому семестрі - студенти навчаються у ДонНУ імені Василя Стуса (м. Вінниця).
 • у другому семестрі - студенти навчаються у Стопанській академії імені Д.А. Ценова (м. Світшов, Болгарія);
 • у третьому семестрі – студенти проходять практику, займаються підготовкою //написання магістерської роботи та захищають її у екзаменаційній комісії, яку сформовано з представників ДонНУ імені Василя Стуса (м. Вінниця) та Стопанської академії імені Д.А. Ценова (м. Світшов, Болгарія).
 

Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці.

Методика навчання:

Навчання здійснюється шляхом поєднання лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, консультацій, самостійної роботи із розв’язання ситуаційних вправ і кейсів, проведення ділових ігор, міждисциплінарних тренінгів, що розвивають комунікативні та лідерські якості й уміння працювати в команді, організації наукових досліджень (на основі підготовки курсової роботи і кваліфікаційної магістерської роботи).

Після закінчення навчання студенту видається подвійний диплом ДонНУ імені Василя Стуса (м. Вінниця) та Стопанської академії імені Д.А. Ценова (м. Світшов, Болгарія) з присвоєнням кваліфікації магістра фінансів, банківської справи та страхування (Міжнародний фінансовий менеджмент).

Умови вступу:

 • Ступінь бакалавра за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” або за іншими спеціальностями.
 • Фаховий іспит ;
 • Випробування з англійської мови
 • Додатковий фаховий іспит – для абітурієнтів з інших спеціальностей
 

Програма передбачає вивчення дисциплін:

 • Менеджмент капіталу корпорацій (Corporate Capital Management)
 • Міжнародний фінансовий менеджмент (International Financial management)
 • Управління боргом (Debt management)
 • Бюджетування інвестиційної діяльності (Capital Budgeting)
 • Фінансовий менеджмент людських ресурсів (Financial Management of Human Resources)
 • Корпоративний бюджетний менеджмент / Проектне фінансування (Corporate Budgeting Management / Project Finance)(International Financial management)
 • Фінансова політика /Опціони і ринок опціонів (Financial Policy / Options and Options Markets)
 • Фінансова діагностика/Менеджмент ціноутворення (Financial Diagnostics/Price Management)
 • Міжнародний фінансовій ринок/Міжнародний портфельний менеджмент (International Financial Markets/International Portfolio Management)
 • Антикризовий фінансовий менеджмент/Прикладна бізнес-інформатика (Anti-Crisis Financial Management/Applied Business Informatics)
 • Глобальна економіка/Процентний, валютний і кредитний деривативи (Global Economy/Interest Rate, Currency and Credit Derivatives)
 • Бізнес-інформатика/Кількісні методи фінансової аналітики (Business Informatics/ Quantitative Methods of Financial Analytics)
 • Науковий семінар магістра/ Курсова робота (Masters Degree Seminar / Masters Thesis (research paper)
 

Програма дає можливості:

 • здобути два дипломи – Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) та Стопанської Академії імені Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія);
 • навчатися англійською мовою у провідних науковців;
 • пройти навчання у другому семестрі в м. Свіштов (Болгарія) (передбачена можливість дистанційної форми навчання).
 

Фактори успіху програми в ДонНУ імені Василя Стуса:

Професіоналізм викладачів. Усі викладачі мають науковий ступінь, значний педагогічний досвід і наукову кваліфікацію, публікації за кордоном та пройшли стажування в зарубіжних ВНЗ.

Стратегія менеджменту. Орієнтація на сучасні потреби країни, бізнесу та суспільства.

Професійна організація навчання. Протягом навчання за освітньою програмою студентів чекають цікаві лекції, кейси, воркшопи, тренінги, ділові ігри, використання професійних прикладних програм.

Стратегічне партнерство. Кафедрою укладено договори про співпрацю з провідними компаніями і установами: Департаментом фінансів Вінницької обласної державної адміністрації, Головним управлінням Пенсійного фонду України у Вінницькій області, Департаментом регіонального економічного розвитку Вінницької обласної державної адміністрації, Головним управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькій області, ТОВ «Аграна Фрут Україна», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАО «ПУМБ», ПАТ АБ «Південний», ПАТ «Unicreditbank» та іншими підприємствами, організаціями й установами.