Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра економіки підприємства

Підготовку за спеціальністю «Економіка підприємства» здійснює кафедра економіки підприємства. В результаті навчання можна отримати диплом бакалавра (4 роки навчання) і магістра (1 рік навчання на базі бакалавріату).

Професійна діяльність бакалавра з економіки підприємства може здійснюватись в усіх сферах народного господарства. Вона включає планово-аналітичну та організаційну (адміністративну) діяльність на підприємствах різних форм власності, а також в органах державного управління.

Після успішного засвоєння програми студенти відповідають критеріям сучасної ринкової економіки, які пред’являються до спеціалістів даного рівня підготовки:

  • мають системне бачення про структуру і тенденції розвитку української і світової економіки;
  • розуміють, що економічні процеси в сучасному світі дуже різноманітні і вони тісно пов’язані з іншими процесами, які відбуваються в суспільстві;
  • знають теоретичні основи і закономірності функціонування національної економіки і підприємств як її елементів;
  • вміють виконувати аналіз конкретних ситуацій з використанням даних статистичної і фінансової звітності та діагностувати фінансово-економічний стан, пропонувати засоби його укріплення з використанням комп’ютерної техніки та економіко-математичних методів;
  • вміють систематизувати та узагальнювати інформацію, яка стосується питань професійної діяльності;
  • володіють економічною термінологією і лексикою спеціальності;
  • володіють навичками самостійного здобуття нових знань з використанням сучасних освітніх технологій.

По закінченні освітньої програми бакалавра за напрямом «Економіка підприємства» студент адаптований до професійної діяльності:

  • в економічних підрозділах центральної, обласної і районних адміністрацій;
  • в економічних службах підприємств та організацій різних галузей і форм власності, банків, страхових компаній тощо;
  • на викладацьких та адміністративних посадах в загальноосвітніх і середніх спеціальних навчальних закладах.

Навчання ведеться за денною, заочною (4 роки навчання), прискореною формами навчання (2,5 роки). Також можна отримати вищу освіту екстерном.

Навчання здійснюється за допомогою таких форм і методів, як лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття, індивідуальна робота студентів, самостійна робота студентів.

Після успішного виконання бакалаврської програми студенти на підставі конкурсного відбору за результатами вступних іспитів мають можливість продовження навчання за магістерською програмою з економіки підприємства. Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра придбав поглиблені спеціальні вміння і знання інноваційного характеру, має первинний досвід їх вживання для вирішення проблемних професійних задач у певній галузі народного господарства.

Магістр зі спеціальності «Економіка підприємства» готується для соціально-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної діяльності на підприємствах різних форм власності усіх галузей народного господарства, в органах державного управління. Він може працювати в науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах ІІІ і ІV рівнів акредитації в якості викладача.

Якщо магістр протягом навчання проявив здібності до наукової діяльності, після захисту магістерської роботи він може бути рекомендований до вступу в аспірантуру.