Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Міжнародна економіка

З 1995 року на економічному факультеті ведеться підготовка фахівців за спеціальністю «Міжнародна економіка». З 2016 року кафедрою міжнародних економічних відносин розпочата підготовка бакалаврів в рамках спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма «Міжнародна економіка»).

Тривалість навчання — 4 роки.

Форма навчання — денна, заочна.

Після завершення навчання випускники зможуть працювати в організаціях і підприємствах різних форм власності, які займаються міжнародною  діяльністю, а саме в:

 • українських і зарубіжних підприємницьких структурах;
 • вітчизняних і міжнародних компаніях, що здійснюють міжнародну діяльність;
 • державних установах та консультаційних фірмах;
 • дипломатичних та торгових представництвах України за кордоном;
 • міжнародних засобах масової інформації;
 • консульствах іноземних держав;
 • міжнародних банках. 

 Випускники, які завершили навчання за даною програм здатні:

 • володіти та застосовувати знання мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності;
 • демонструвати знання та навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету, включаючи усну та письмову комунікацію державною та іноземними мовами;
 • визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, обґрунтовувати і застосовувати економічні та дипломатичні методи їх вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси;
 • застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів і довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у сфері міжнародних економічних відносин;
 • застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі, реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин;
 • здійснювати господарський аналіз діяльності підприємницьких структур та аналіз процесів і явищ у зовнішньому оточенні бізнесу; складати необхідні документи для реєстрації власного підприємства; складати бізнес-плани розвитку власного бізнесу;
 • проводити аналіз економічних показників міжнародних компаній з формуванням висновків та пропозицій щодо оптимізації плану діяльності на світовому ринку;
 • розробляти міжнародні інвестиційні проекти, проводити їх оцінку та аналіз, впроваджувати їх в практичну діяльність та ін.

Випускники володіють:

 • технікою ведення ділового протоколу, комунікації та документації державною та іноземними мовами;
 • здатністю аналізу економічного аналізу господарської діяльності суб'єктів на мікро-, мезо- та макрорівнях з подальшою розробкою та впровадженням бізнес-планів, інвестиційних проектів, валютно-фінансових та кредитних заходів;
 • сучасними комунікаційними технологіями.

Студенти за час навчання в бакалавріаті проходять дві практики (навчальну та виробничу) на підприємствах, що здійснюють міжнародну діяльність, органах сприяння розвитку міжнародного бізнесу та органах державної влади. Метою практичної підготовки є вдосконалення знань, практичних умінь і навичок у використанні конкретних методів ведення та організації міжнародних операцій, оволодіння професійним досвідом самостійної трудової діяльності.

Дисципліни підготовки за освітньою програмою «Міжнародна економіка» згруповані за такими напрямами:

 • Країнознавство;
 • Економічна соціологія;
 • Крос культурні комунікації;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Міжнародна інформація;
 • Оптимізаційні методи та моделі;
 • Міжнародне економічне право;
 • Міжнародна економічна діяльність України;
 • Митна справа;
 • Конфліктологія;
 • Облік у зарубіжних країнах;
 • Світова економіка;
 • Міжнародна регіональна економічна інтеграція;
 • Міжнародні фінанси;
 • Міжнародний маркетинг;
 • Міжнародний економічний аналіз;
 • Транснаціональні корпорації;
 • Міжнародна науково-технологічна співпраця;
 • Міжнародна торгова дипломатія;
 • Міжнародна торгівля.

Програмою підготовки також передбачено поглиблене вивчення англійської мови протягом 4 років навчання та другої іноземної мови (французька/ німецька/ іспанська – за вибором студента) протягом 2 років навчання.

​Переваги програми:

 • міжнародний характер програми;
 • використання європейського досвіду викладання в галузі міжнародних економічних відносин;
 • унікальна можливість отримати передові знання;
 • навчання, орієнтоване на вирішення практичних завдань;
 • посилена підготовка з двох іноземних мов;
 • високопрофесійний викладацький склад;
 • можливість стажувань та навчання за програмами «подвійних дипломів» в європейських університетах.

Для вступу в Донецький національний університет імені Василя Стуса за  освітньою програмою «Міжнародна економіка» необхідні сертифікати ЗНО з наступних предметів:

 • українська мова та література;
 • математика;
 • історія України/іноземна мова.