Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Про кафедру

14522971_1340490032642922_5958955036249132166_n.jpgВ умовах активізації сучасних процесів глобалізації постійно зростає інтерес до вивчення міжнародних економічних відносин, форм і методів участі вітчизняних підприємств у сфері зовнішньоекономічних зв’язків, поза якими неможливе ефективне функціонування будь-яких соціально-економічних систем. Гостра нестача фахівців, які володіють необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками роботи в умовах міжнародних ринків, обумовлює надзвичайну актуальність знання зовнішньоекономічних відносин і міжнародної діяльності, бо підвищення рівня підготовки кадрів є принциповою умовою створення в Україні ефективної і динамічної моделі ринкової економіки.

17362531_1585453811479875_4020689441675999589_n.jpgВипускники спеціальностей кафедри можуть працювати керівниками та провідними спеціалістами відділів зовнішньоекономічної діяльності і маркетингу на підприємствах, фірмах, спільних підприємствах; референтами з економічних питань на підприємствах і в організаціях міжнародного туризму, міжнародних економічних організаціях, дослідниками в галузі зовнішньоекономічних зв`язків, викладачами вищих навчальних закладів.

Навчання за цим напрямом передбачає підсилену мовну підготовку, в результаті якої випускник отримує можливість професійного володіння двома іноземними мовами.

Високий рівень підготовки забезпечується завдяки постійному вдосконаленню навчальних планів, методичного забезпечення, використанню новітніх технологій у навчальному процесі, зокрема ресурсів мережі Інтернет, дистанційної освіти, інтеграції освіти з практичною діяльністю на підприємствах і в установах із зовнішньоекономічними зв`язками.

З метою удосконалення навчального процесу кафедра підтримує договірні зв`язки з навчальними закладами, науковими установами США, Німеччини, Великобританії та інших країн світу.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію завдяки стажуванню у закордонних вишах США, Великобританії, Німеччини, Франції, Македонії, Болгарії.

На кафедрі діє аспірантура і докторантура за фахом «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

90 % штатних працівників кафедри мають наукові ступені.

17361605_1585438378148085_676501267292981315_n.jpg 

Науково-методична робота кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, удосконалює методику викладання дисциплін, впроваджує в начальний процес інноваційні навчальні технології та здійснює наукові розробки.

Всі дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичними розробками для проведення аудиторної та поза аудиторної роботи.

Викладачі кафедри постійно працюють над розробкою сучасних навчальних посібників та підручників, публікують наукові статті, приймають участь в конференціях різного рівня.

Наукова школа міжнародних економічних відносин розвивалась завдяки співробітникам кафедр «Міжнародна економіка» та «Міжнародний бізнес та прикладна економіка».

Протягом останніх 5 років співробітниками кафедри «Міжнародна економіка» Донецького національного університету проводилась робота за напрямом держбюджетної теми Г-11/3 «Розвиток старопромислового регіону на засадах інноваційної стратегії та трансферту знань» (№ державної реєстрації 0111U009621).

На кафедрі «Міжнародний бізнес та прикладна економіка» проводиться робота за напрямами держбюджетних тем: Г-13/77 «Формування міжнародної конкурентоспроможності регіону на основі інноваційно-інвестиційної моделі розвитку» (№ державної реєстрації 0113U003659) та Г-13/78 «Інтеграція України в процес інтернаціоналізації сфери освітніх послуг» (№ державної реєстрації 0113U003658).

З вересня 2016 року завдяки об’єднанню цих двох кафедр розвиваються перспективні напрями діяльність наукової школи, зокрема робота зосереджена на формуванні міжнародної конкурентоспроможності України та вінницького регіону. Результатами діяльності наукової школи стали:

  • удосконалено теоретико-методологічні засади дослідження напрямків та важелів трансформаційних зрушень у глобальній економіці
  • розроблено новий напрям наукових досліджень глобальної інтеграції економічних систем — концепції транснаціоналізації економічних систем мікро-, мезо-, макро-, мета- та мегарівнів
  • визначено сучасну роль транснаціональної складової в процесах формування глобальної економічної системи
  • розроблено теоретичні і прикладні засади оцінки потенціалу транснаціоналізації економічних систем мікро- та мезоірівнів
  • поглиблено існуючі теоретико-методичні положення щодо формування національної зовнішньоекономічної стратегії і окремих її елементів, розробки механізму інтеграції України до європейської економічної системи
  • сформульовано логістичну парадигму розвитку світової і національної економіки в умовах глобалізації
  • поглиблено існуючі теоретичні положення гармонізації процесів міжнародної економічної інтеграції та розвитку внутрішнього ділового середовища
  • обґрунтовано методологічні засади дослідження глобальної трансформації старопромислових регіонів та розроблено методологічні засади їх розвитку
  • удосконалено сучасні теоретичні та методологічні положення щодо особливостей процесу інноваційного розвитку економіки в умовах глобалізації світового господарства
  • розроблено науково-методологічні та організаційно-методичні засади визначення глобальних імперативів розвитку світової фінансової системи, що знайшли своє відображення у концепції розвитку світової фінансової системи в умовах глобальної трансформаційної невизначеності

З 1993 р. кафедрою проведено 20 Міжнародних науково-практичних семінарів «Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект», що традиційно проводились у січні місяці у перлині Донбасу — Святогір’ї.

Організовано 11 міжнародних наукових конференцій «Проблеми і перспективи розвитку співробітництва між країнами Південно-Східної Європи в рамках Організації Чорноморського економічного співробітництва і ГУАМ», які проходили у Стамбулі (Турція), Албені (Болгарія), Одесі, Маріуполі та Севастополі (Україна), Таганрозі (Росія).

Для розвитку компетенцій зі спеціальності, кафедрою з 1997 р. організовано 17 Міжнародних літніх економічних шкіл, що дають можливість студентам і аспірантам безпосереднього контакту з носіями мови — вченими, викладачами з університетів США, Німеччини, Великобританії, Франції, Канади та інших країн, які проводять лекції, дискусії, ділові ігри та зустрічі зі студентами.

Кафедра активно розвивала та продовжує розвивати зв’язки з підприємствами та науково-дослідними установами шляхом проведення

круглих столів, нарад, науково-практичних семінарів та організації практики студентів.

Співробітники кафедри приймали активну участь в розробці таких ґрунтовних програм розвитку регіону, як «Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року», «Програма науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року», «Донецька область як інвестиційний проект» та інших. Після переїзду на подільську землю, співпраця с органами виконавчої влади не перервалась — кафедра приймає участь в розробці стратегії розвитку вінницької області, в роботі євро регіону «Дністер» та інших.

Співробітники кафедри неодноразово ставали стипендіатами Кабінету міністрів України для молодих вчених, нагороджувались державними та урядовими нагородами, а студенти перемагають у всеукраїнських студентських олімпіадах, наукових конкурсах та державних стипендій них програмах.

Найбільш вагомі праці викладачів кафедри

image-0-02-04-974e329cc2dceba41a3c1448280e5a2c988b1ccdea1bc6b8621379ca702efbc9-V.jpg image-0-02-04-e337887273358ba347b9d59c9a93e9d7a5380206c6c4ff34420de35d1da83ed3-V.jpg

Коротка історична довідка

Кафедра «Міжнародна економіка» Донецького національного університету була створена у 1995 р. Її необхідність обумовлювалася інтенсивним розвитком зовнішньоекономічних зв’язків підприємств України.

Інтеграція вітчизняних підприємств на міжнародні ринки вимагає розширення спектру знань для успішного ведення справ і створення гідного іміджу українських компаній на міжнародній арені. У зв’язку з цим зростає інтерес до вивчення теорії і практики міжнародних економічних відносин, форм і методів участі вітчизняних підприємств у сфері зовнішньоекономічних зв’язків.

З моменту заснування кафедри «Міжнародна економіка» її очолював доктор економічних наук, професор, академік АЕН та АТН України,

заслужений діяч науки і техніки Макогон Ю.В., під чиїм керівництвом було сформовано наукову школу. Вагомим є особистий внесок професора Макогона Ю.В. у розвиток навчально-методичної, наукової та виховної роботи серед студентів, аспірантів та докторантів спеціальності. Станом на 2016 рік під керівництвом професора Макогона Ю.В. успішно пройшли захисти 18 докторантів та 61 здобувачів ступеню кандидата економічних наук, чиї наукові здобутки є відображенням активної діяльності наукової школи Кафедри.

Кафедра «Міжнародного бізнесу і прикладної економіки» почала свій розвиток у 2003 році зі створення завдяки проекту Європейської комісії TEMPUS CD_JEP 21132-2000 євроінтеграційної магістерської програми «Прикладна економіка». У 2008 році на кафедрі було відкрито програму «Магістр бізнес-адміністрування» за стандартом «General», у 2013 році — ліцензовано спеціальність «Міжнародний бізнес».

У 2015-2016 році на кафедрі було відкрито дві освітні програми англійською мовою — магістратську програму «General MBA» та бакалаврську програму «International Business».

Кафедру «Міжнародного бізнесу і прикладної економіки» очолювала Орєхова Тетяна Вікторівна, доктор економічних наук, професор, Почесний доктор Господарської академії імені Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія), Відмінник освіти. Керівник програми MBA у Донецькому національному університеті. Є автором понад 120 наукових та науково-методичних робіт, учасником чотирнадцяти міжнародних проектів за програмами Європейської комісії Tempus, Erasmus+, програмами Британської Ради, МФ «Відродження», Matra, Cosmopolitan.

Нова сторінка в історії обох кафедр бере свій початок восени 2016 року після об’єднання кафедри «Міжнародна економіка» та «Міжнародний бізнес та прикладна економіка» в кафедру «Міжнародні економічні відносини» під керівництвом доктора економічних наук, професора Орєхової Тетяни Вікторівни.